MegamestvergisterNEE – update 2.17

Eind augustus stuurden wij een open brief aan de Laarberg. Deze brief heeft voor de nodige reuring gezorgd: er volgden briefwisselingen tussen meerdere partijen, de mestvergister kwam opnieuw op de agenda van de gemeenteraden in Oost Gelre en Berkelland en er verschenen meerdere artikelen en opiniestukjes in de pers en op internet. Onze open brief aan de Laarberg heeft zijn doel dus duidelijk niet gemist.

Voor u als lezer zijn alle recente ontwikkelingen rondom de megavergister op de Laarbergmisschien nog moeilijk te volgen, laat staan te begrijpen. Ook wij kijken met verbazing naar alle uitspraken die onlangs, rondom deze megavergister, zijn gedaan door diverse partijen. Wij doen hierbij een poging om een en ander te verduidelijken.

‘Onze’ Laarberg

De gemeente Berkelland en Oost-Gelre zijn beiden voor 50% eigenaar van de Laarberg. Beide gemeenten leveren een wethouder die zitting heeft in de aandeelhoudersvergadering. In het verleden is er bewust voor gekozen dat de gemeenteraad geen directe invloed op de bedrijfsvoering van de Laarberg heeft, de Laarberg B.V. kan dus volledig zelfstandig besluiten nemen. Het dagelijks  beleid wordt gevoerd door het Bestuur (directie). Daarnaast is er de Raad van Commissarissen (RvC) die als belangrijkste taak heeft om erop toe te zien dat het Bestuur het beleid correct uitvoert. Deze RvC bestaat uit drie personen, een voorzitter (Mr. J.G.P. Goorhuis, o.a. projectmanager Naoberkrediet 2.0) en twee overige leden.

Deze twee overige leden zijn: 

dhr F. Stortelder, Chief Stategic Project bij de VION (de Vion is overigens eigendom van LTO Zuid Nederland. LTO is de belangrijkste agrarische lobby-organisatie van Nederland).

Dhr. T. Winkelhort, Eigenaar/ Directeur Baks Groep Borculo (o.a. groot in mestvervoer maar ook leverancier van producten voor mestvergisting).

De conclusie die wij trekken is dat de agrarische lobby vol aan tafel zit daar waar de beslissingen over het al dan niet verlengen van de koopoptie op de bouwkavel voor de megamestvergister genomen moeten worden. Dat eigenbelangen hier meespelen lijkt onsvoor de hand liggend. De positie van de Laarberg als zakelijke en onafhankelijke partij die de belangen namens alle inwoners van Berkelland en Oost Gelre zou moeten behartigen durvenwij hiermee hardop te betwijfelen.

Wanneer wij de uitspraken van de Laarberg in de pers (de Gelderlander) correct interpreteren dan ligt de beslissing over het verlengen van de koopoptie (met opnieuw 4 jaar?) min of meer bij de initiatiefnemer WSB/RMS zelf. Dat is heel bijzonder maar als we kijken naar de samenstelling van huidige RvC is dat misschien beter te begrijpen.

Gemeenteraadsvergadering 

We hebben met interesse de recente vergaderingen in beide gemeenteraden gevolgd waarinde RMS koopoptie besproken werd. Duidelijke uitspraken kwamen er uitsluitend vanuit de oppositie. Kort samengevat was de strekking hiervan: stoppen met dit aanslepende enhopeloos vastgelopen project door de koopoptie niet meer te verlengen. Nagenoeg alle politieke partijen zijn het er inmiddels over eens dat het braak laten liggen van 9 hectare kostbare industriële bouwgrond veel te lang duurt. Maar helaas bleef het bij mooie woorden waarbij het opviel dat de meerderheids-partijen opzichtig probeerden tussen de ontstane situatie door te manoeuvreren zonder echt concreet te worden.

Aandeelhoudersvergadering de Laarberg:

Uit antwoorden van de betrokken wethouders werd duidelijk dat thema RMS een belangrijkgespreksonderwerp is geweest tijdens de laatste Laarberg aandeelhoudersvergaderingvan oktober jl. Daar is de zorg uitgesproken over de aanhoudende onzekerheid rondom het RMS project maar daaraan werden opnieuw geen harde conclusies verbonden.

Een gemiste kans, deze onzekerheid gaat nog jaren blijven voortduren maar blijkbaar wil dit besef bij onze bestuurders nog steeds niet echt doordringen.

Waarom toch die terughoudendheid in het accepteren van de realiteit?

Ten slotte:

Logisch geredeneerd lijkt het uitgesloten dat de Laarberg opnieuw de koopoptie aan WSB/RMS voor vier jaar gaat verlengen. Maar wat is logica in deze al jaren ‘stinkende RMSmesthoop’ waarbij in achterkamertjes krachten aan het werk zijn waar bijna niemand echtzicht op heeft.

Wordt ongetwijfeld vervolgd……


Stichting Leefbaar Buitengebied Gelderland
Werkgroep MegamestVergisterGroenloNee

Uw financiële steun kunt u overmaken naar: 
Stichting Leefbaar Buitengebied Gelderland
Bank rekening nummer : NL49RBRB0956149200 
Onder referentie: MMVGN donaties

www.MegamestvergisterGroenloNEE.nl
www.facebook.com/megavergister
www.twitter.com/megavergister