MegamestvergisterNEE – update 2.7

Onlangs lazen we dat de regionale industrieterreinen willen uitbreiden. De vraag naar dit soort bedrijfsterreinen neemt nog steeds toe. In dat kader is het vreemd dat er op de Laarberg nog steeds een terrein van meer dan 20 hectare al jaren ligt te wachten op een zinvolle invulling. Het  ambitieuze Bio-Based Transitie parkis helaas mislukt en over een nieuwe bestemming van dit terrein horen we niets.   

Struisvogels 
In onze update 2.2 hebben wij al eens aandacht besteed aan dit onderwerp. 
In april hebben wij een brief naar de gemeenteraad van Berkelland en Oost Gelre gestuurd met een verzoek om het bestemmingsplan Bio-Based Transitie park op de Laarberg te herzien en wel zodanig dat dit opnieuw beschikbaar komt voor industriële ontwikkelingen. Behalve het uiterst twijfelachtige megamestvergisterproject zijn er nog steeds geen verdere plannen voor dit terrein. Tot onze teleurstelling hebben we tot op heden geen enkele inhoudelijke reactie ontvangen op ons schrijven. Ook hebben we tot onze spijt moeten constateren dat beide gemeenteraden het niet nodig vonden dit, niet onbelangrijke punt, opnieuw te agenderen. In goed Nederlands heet dat struisvogelpolitiek.

Lokale politieke spelletjes
Er zijn al lange tijd vermoedens van politieke beïnvloeding en sturing in het RMS dossier. We zien vreemde zaken en beslissingen die daarop wijzen. Ook al schuiven de lokale bestuurders alle verantwoordelijkheid voor alles wat de RMS megamestvergister betreft op de provincie af, wij weten dat er formeel en informeel weldegelijk overleg plaatsvindt en dat de informatie- verstrekking richting de gemeenteraad te wensen overlaat. 

Informatie achterhouden
Het is ongelooflijk maar waar, maar wij hebben als eerste de informatie naar buiten gebracht dat RMS in een overnametraject zit met WindVision. 
B&W Oost Gelre beschikte sinds begin van dit jaar ook al over deze belangrijke informatie maar vond het niet nodig de raad daarover volledig te informeren. Recent aanvullende vragen van de raad omtrent het overnameplan van WindVision werden door B&W opnieuw summier en ontwijkend beantwoord.

Op onze website kunt de recente vragen van de fracties van OOG en het CDA en de antwoorden erop van B&W Oost Gelre nalezen.

Provinciale politieke spelletjes
Ook op provinciaal niveau zijn er redenen om te twijfelen aan een objectieve, puur zakelijke beoordeling van het RMS megamestvergister dossier. De verantwoordelijke voor alle grote mestvergistings-dossiers in Gedeputeerde Staten Gelderland was tot begin vorig jaar ook nog prominent bestuurslid van Groen Gas Nederland, een organisatie die o.a. lobbyt voor mestvergisting. Belangenverstrengeling in overheidsfuncties is niet verstandig. En dit soort bestuurders moeten dan een objectieve afweging maken tussen de verschillende maatschappelijke belangen die spelen bij mestvergistings-projecten? Dat lijkt ons een nogal optimistische gedachte.

Onderste steen boven
Rondom het hele RMS project hangt een luchtje van onethische politieke sturing en beïnvloeding. Tot nu toe kunnen we dit nog niet staven met harde bewijzen maar we blijven verder zoeken. We zullen niet schromen om misstanden aan de kaak te stellen.

Ook al worden we stelselmatig genegeerd door provinciaal en lokaal bestuur, er komt een dag dat ze daar spijt van krijgen.

Uw financiële steun kunt u overmaken naar: 
Stichting Leefbaar Buitengebied Gelderland
Bank rekening nummer : NL49RBRB0956149200 
Onder referentie: MMVGN donaties

www.MegamestvergisterGroenloNEE.nl
www.facebook.com/megavergister
www.twitter.com/megavergister