Geen woorden maar daden.

UPDATE 21 – MegaMestVergisterGroenloNEE – UPDATE 21

Wij hebben recent vernomen dat de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland de subsidieaanvraag van RMS Groenlo heeft afgewezen. Maar in principe kan RMS bij de volgende ronde gewoon weer een nieuwe aanvraag indienen. Ze zullen wel moeten, want zonder subsidie is het project niet rendabel en zullen er geen investeerders te vinden zijn. Zonder subsidie kan het hele project zo de prullenmand in, naar ons idee de enige juiste plek voor dit project.
Wij houden een vinger aan de pols en zullen niet schromen om alle (juridische) middelen in te zetten om te voorkomen dat ons belastinggeld via een subsidieregeling naar dit project gaat. Gelukkig wordt er vandaag de dag kritischer naar subsidieaanvragen gekeken en zijn de voorwaarden aangescherpt, dit met name om het oneigenlijk gebruik aan banden te leggen.

Stankoverlast kan een hardnekkig probleem zijn. Wij geven als voorbeeld de problemen van stankoverlast veroorzaakt door de fabriek van Rompa/HPT (voorheen Hulshof) in Lichtenvoorde. In de wijde omgeving wordt er al jarenlang geklaagd over stank en zijn risico’s voor de volksgezondheid niet uit te sluiten. Over dat laatste is helaas nog niet veel bekend, omdat een deugdelijk onderzoek nog nooit heeft plaatsgevonden. Blijkbaar heeft dat nog geen prioriteit bij de lokale overheid. Ook hieruit blijkt weer dat wanneer een fabriek eenmaal operationeel is, de overheid niet in staat is om problemen aan te pakken, laat staan echt op te lossen. Is dit onkunde, onwil of misschien beide? Economische belangen lijken vaak zwaarder te wegen dan klachten en gezondheidsrisico’s voor de burgers.

Wij vrezen nu voor eenzelfde scenario op de Laarberg. Een megamestvergister brengt stankoverlast, milieuschade en risico’s voor de volksgezondheid met zich mee.
Wij vrezen dat veel gedogen en weinig handhaven ook hier de overhand gaan krijgen. Zodra een bedrijf in productie is, gelden er helaas andere (economische) wetten. Daarvan zien wij dagelijks het bewijs bij Rompa/HPT in Lichtenvoorde.

Ook is er een hardnekkig misverstand ontstaan over de bijdrage die de megamestvergister zou gaan leveren aan de energietransitie. Daarbij gaat het vooral over maatregelen om de uitstoot van koolstofdioxide (CO2) drastisch terug te dringen. In de megamestvergister wordt mest vergist en daarbij wordt er biogas geproduceerd. Dit biogas bestaat voor ca.50 % uit methaan en voor ca. 50% uit koolstofdioxide. In plaats van de uitstoot terug te dringen, wordt er in de megamestvergister veel CO2 geproduceerd! Het biogas wordt opgewerkt tot groengas door er CO2 uit te halen. De op deze manier gewonnen CO2 wordt verkocht aan de glastuinbouw om de plantengroei te bevorderen. Dat hierbij ca. 80% van de CO2 weer in de atmosfeer terechtkomt, wordt voor het gemak in deze discussie vaak vergeten.

Daarnaast wordt het geproduceerde groengas geleverd aan het aardgasnet en daar komt na verbranding natuurlijk ook weer CO2 vrij. Wij kunnen maar een conclusie trekken: in plaats van de uitstoot van CO2 terug te dringen, produceert de megamestvergister een grote hoeveelheid CO2. Het is duidelijk dat de megamestvergister uitsluitend bedoeld is als een kortetermijnoplossing voor het mestoverschotprobleem. In het kader van de energietransitie is het zeker geen duurzame oplossing, integendeel: het vergroot het probleem.
Wij als actiegroep combineren wel woorden met daden met als doel het onzinnige megamestvergisterplan te stoppen. Wij beseffen dat wij daarvoor nog de nodige strijd moeten leveren, daarbij blijft uw steun onontbeerlijk. De eerste rechtszaak tegen de verleende vergunningen voor de bouw van de RMS megamestvergister op de Laarberg is vastgesteld op 22 mei. Iedereen is van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn. Op onze website komt er nadere informatie over het exacte tijdstip, de locatie in Arnhem en andere praktische informatie.

In dit megamestvergisterdossier verwachten wij niets meer van de lokale politiek, onze hoop is nu gericht op het nieuwe provinciale bestuur. Laten we hopen dat het nieuwe bestuur alert en verstandig is en minder zijn oren laat hangen richting de landbouwlobby.

www.megamestvergistergroenlonee.nl
www.facebook.com/megavergister
www.twitter.com/megavergister