Een gewaarschuwd mens telt voor twee

UPDATE 26 – MegaMestVergisterGroenloNEE – UPDATE 26

RMS blijft ons verrassen, zij het in negatieve zin. In onze update no. 2 zijn we al eens ingegaan op de inhoud van de contracten die RMS de afgelopen jaren met de veehouders heeft afgesloten. In deze contracten zijn de voorwaarden voor het aanleveren van mest vastgelegd. Nu blijkt dat RMS onlangs en onverwachts een nieuw contract heeft opgestuurd naar de deelnemende veehouders. In een begeleidend schrijven beweert RMS dat de leveringsvoorwaarden in het nieuwe contract ongewijzigd zijn.

Nieuw is ook dat er een ‘borgsom’ aan de veehouders wordt gevraagd. Het is niet duidelijk waarvoor deze moet dienen maar het brengt RMS wel weer een hoop geld in het laatje. De voorwaarden zijn zodanig geformuleerd dat men deze borgsom hoogstwaarschijnlijk nooit meer terug gaat zien.

Wij hebben de contracten eens naast elkaar gelegd en komen tot een aantal opmerkelijke conclusies. Het nieuwe contract is in tegenstelling tot wat RMS beweert, volledig anders van opzet en is bedoeld om de twee voorgaande contracten te vervangen. Het lijkt erop dat ze een aantal zwakke plekken, zoals wij al eerder opmerkten in onze update no. 2, nu hebben aangescherpt. RMS heeft o.a. de prijs voor de aanvoer van mest bijgesteld door nu automatisch een jaarlijkse prijsverhoging toe te passen van minimaal 2%, maar meer waarschijnlijk 3 à 4%.

In het oude contract staat dat deelnemers zonder opgave van redenen de overeenkomst kunnen opzeggen indien de mestvergister drie jaar na ondertekening niet operationeel is. Deze ontbindende voorwaarde is in het nieuwe contract volledig geschrapt.

In de begeleidende mail aan de contractanten staat dat het oude contract niet meer rechtsgeldig is omdat dit verlopen is. Dit is wel opmerkelijk, want er is in de oude contracten immers geen clausule opgenomen dat deze kunnen verlopen. Dus dit betekent dat de oude contracten gewoon geldig blijven en dat de veehouder absoluut niet verplicht is het nieuwe en veel ongunstiger contract te tekenen. Dat laatste lijkt ons in dit stadium ook zeker niet verstandig. Dat geldt zeker voor de extra aanbetaling die gevraagd wordt omdat er ‘aanzienlijke meerkosten’ gemaakt zouden zijn. De kans dat dit geld ook in een bodemloze put verdwijnt, is op dit moment zeer reëel.

Juridisch gezien heeft men zelfs het recht per direct de lopende contracten op te zeggen en RMS in gebreke te stellen wegens het niet nakomen van zijn contractuele verplichtingen en het al ingelegde geld terug te eisen.

De juridische afdeling van uw bank is beschikbaar om u in deze zaak te adviseren en bij te staan. Als wij goed zijn ingelicht, lopen daar al meerdere zaken. Ook zijn wij natuurlijk (gratis) beschikbaar voor hulp en advies via ons mailadres: stmmvgn@gmail.com.

Rustig afwachten of de megamestvergister er al dan niet gaat komen, dat zou op dit moment het verstandigst zijn. Bij voorkeur zonder contract, want op een later moment kunt u altijd nog instappen. Ook al wordt het door de initiatiefnemers anders voorgesteld, RMS kan niet zonder uw mest maar u kunt tot op heden wel zonder hun mestvergister.
In Venlo zien we ook dat RMS er maar niet in slaagt voldoende vertrouwen te wekken en de mestaanvoer contractueel geregeld te krijgen. De Limburgers denken daar: “eerst zien, dan geloven”. Dat getuigt van een gezond boerenverstand en is de beste manier om meerdere mestverwerkingsopties open te houden.

Alle onderzoeken die wij het afgelopen jaar hebben gedaan naar de achtergronden van RMS laten zien dat er veel redenen zijn om te twijfelen aan de oprechte bedoelingen. Nu blijkt RMS zelfs een onbetrouwbare partner voor zijn eigen achterban. RMS heeft tot nu toe nog niets gerealiseerd en ze durven nu al met een nieuw, aangescherpt contract te komen zonder een gedegen en eerlijk woordje uitleg.
Hoe onbetrouwbaar wilt u het hebben? Welke garantie heeft de deelnemende veehouder dat er binnen afzienbare tijd niet een volgend en nog ongunstiger contract op tafel komt?
De bodem onder het vertrouwen in het megamestvergisterproject lijkt nu wel helemaal weggeslagen en wij vragen ons af of het geen tijd is dat RMS en kompanen eieren voor hun geld gaan kiezen?

www.megamestvergistergroenlonee.nl
www.facebook.com/megavergister
www.twitter.com/megavergister