De harde feiten over grootschalige mestverwerking
Onder deze titel heeft de Stichting Brabants Burgerplatform een interessant overzichtsartikel geschreven waarvan wij de belangrijkste conclusies graag met u willen delen. 

Eigenbelang eerst
Belangengroepen, met name de agrarische lobbyisten met in hun kielzog de lokale, provinciale en landelijke politici, laten zich maar niet overtuigen door de negatieve praktijkervaringen of wetenschappelijke inzichten rondom de mestverwerking. Zij houden hardnekkig vast aan hun eigen, alternatieve werkelijkheid in plaats van te kiezen voor echt verantwoorde oplossingen.

De vervuiler betaalt niet
In het artikel wordt uitgelegd dat mestvergisting niets oplost behalve dat de vervuiler de kosten van het mestafval probleem afschuift op de belastingbetaler. Ook wordt nogmaals uitgelegd dat mestvergisting geen energie oplevert maar juist het tegenovergestelde, energie verbruikt. 

Citaat:

Mest bevat nauwelijks energie. Mestvergisters draaien op gegarandeerde subsidies. Er gaat meer energie in dan er uit komt. Het ‘groene’ gas wat eruit komt is niet milieuvriendelijk

De kringloopleugen
Daarnaast wordt ook het sprookje van kringloop opnieuw doorgeprikt. Het sluiten van de kringloop met, vooral vanuit het verre buitenland aangevoerde, diervoergrondstoffen komt met mestverwerking geen stap dichterbij. Restproducten uit mestvergisters zijn niet bruikbaar in onze landbouw en hebben geen economische waarde. Daaromtrent worden veel halve waarheden verkondigd. Er lopen in Europa meerdere projecten, maar er is nergens een wetenschappelijke onderbouwing dat er op een milieu- en economisch verantwoorde manier ‘groene’ meststoffen uit reststromen van mestvergisters geproduceerd kunnen worden.

Citaat:

Kunstmestvervanger heeft een negatief saldo als het gaat om energiebesparing.

Leefmilieu sluitpost
De effecten van mestverwerking op het leefmilieu zijn nooit zorgvuldig onderzocht, ook op dat punt schiet de overheid schromelijk te kort. Of zijn het de agrarische lobbyisten met hun politieke bondgenoten die dit tot nu toe hebben kunnen tegenhouden? Dat zouden we ook kunnen concluderen uit het feit hoe een Milieu Effecten Rapportage tot nu toe succesvol werd omzeild in het RMS/Winvision project.

Citaat:

Omwonenden worden blootgesteld aan onbekende risico’s en onvoldoende beschermd tegen overlast.

Lees het hele artikel
Via deze link kunt u het hele artikel nalezen en uw eigen conclusie trekken. Wij willen u er wel op wijzen dat dit artikel uitgaat van relatief kleine mestverwerkingsinstallaties die qua schaalgrootte op geen enkele manier vergelijkbaar zijn met het RMS/Windvision megamestvergister plan in Groenlo. Ervaringen met dit soort megamestvergisters en alle risico’s die dat met zich meebrengen zijn voor iedereen een volledig onbekend terrein. 

Stichting Leefbaar Buitengebied Gelderland

Rob Bongers              Jaap Cannegieter            Martin Derks                                                                                         voorzitter                  secretaris                        penningmeester