Wij hebben onze zienswijze ingediend

De afgelopen periode hebben wij u regelmatig op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen rondom de vergunningaanvraag door RMS. Hier nog een keer onze 4e update

UPDATE 4 – MegaMestVergisterGroenloNEE – UPDATE 4

Wij hebben onlangs een zienswijze ingediend tegen de komst van de megamestvergister op de Laarberg. Naast de risico’s voor het milieu en de volksgezondheid, hebben wij ons ook verdiept in de technische aspecten van de lopende vergunningsaanvraag van RMS.
Wij gaan u nu niet vervelen met details, maar wij willen wel kenbaar maken dat wij sterke twijfels hebben over de haalbaarheid van het technische concept dat opvallend summier beschreven staat. In de vergunningsaanvraag van RMS ontbreekt belangrijke input m.b.t. de uitvoering en invulling van allerlei technische aspecten die essentieel zijn voor een veilige werking en die garanties bieden voor de volksgezondheid. De regionale en provinciale overheidsdiensten zijn, om voor ons nog onduidelijke redenen, akkoord gegaan met de afspraak dat die ontbrekende, cruciale details later ingevuld mogen worden.
Op basis van hetgeen de aanvrager RMS samen met partner van Westreenen op papier hebben gezet, in hun technische bijlage bij de vergunningsaanvraag, hebben wij in onze zienswijze een lange lijst van op- en aanmerkingen gemaakt. Naar verluidt mogen wij in de loop van september een reactie van de officiële overheidsinstanties op onze inbreng verwachten. Toch willen we in de tussentijd alvast een aantal van onze bevindingen met u delen.
In de eerste plaats is het zeer verontrustend dat er voor een mestvergister van deze schaalgrootte geen enkel deskundig ingenieursbureau met aantoonbare knowhow is ingehuurd. De enige die claimt technische kennis ter zake te hebben is Herr W.Chantre zelf, directeur van RMS Duitsland. Zijn CV hebben wij natuurlijk proberen na te trekken. Wij hebben hem gevraagd om referenties, om locaties waar eerder door hem mestvergistings-projecten gerealiseerd zijn. We zouden namelijk graag eens een enigszins vergelijkbare mestvergister bezoeken om ons ter plaatse te kunnen oriënteren. Maar op deze vraag hebben wij van RMS nooit een bevredigend antwoord gekregen. Na lang speuren is het ons zelfs niet gelukt om ook maar iets vergelijkbaars te vinden in Duitsland of Nederland.
Het lijkt erop, dat alles wat door hem in de pers beweerd wordt omtrent zijn ervaring en kennis, niet controleerbaar is. Gezien het ontbreken van een relevante ingenieursopleiding en/of controleerbare werkervaring mogen we dus hierbij gerust grote vraagtekens plaatsen.
Hebben we hier te maken met een selfmade geniaal persoon of met een moderne variant op baron von Münchhausen? Wij denken toch vooral het laatste.
Ook maken wij ons grote zorgen over het feit dat er in het voorliggende project geen robuust en betrouwbaar afvalwaterzuiveringssysteem voorzien is. Een dergelijke voorziening is namelijk ook essentieel voor het afvangen van restanten vee medicatie. In onze huidige intensieve veeteelt wordt helaas veel medicatie (bijv. antibiotica’s ) toegepast. Restanten hiervan komen ook in de mest terecht en deze worden met dit systeem zeker niet volledig verwijderd. Zo komen deze medicijnresten in ons oppervlaktewater terecht met alle mogelijke negatieve gevolgen voor ons milieu.
Het is voor ons moeilijk te begrijpen dat ODRN en ODA, de officiële regionale en provinciale overheidsdiensten, zonder voorbehoud akkoord zijn gegaan met het nu voorliggende concept en dat ze daarvoor een vergunning hebben afgegeven. Technisch gezien rammelt de aanvraag aan alle kanten en er ontbreken volgens ons teveel belangrijke details in de onderbouwing. Blijkbaar hebben de overheidsdiensten te weinig technische knowhow in huis om deze complexe materie deskundig te kunnen beoordelen. Wellicht was het wijzer geweest om in een eerder stadium externe expertise (bijv. RIVM) in te huren.
Is het mestoverschot probleem nu zo groot geworden dat onze lokale en provinciale overheid zelfs mestcowboy’s, type RMS alle ruimte geeft om met experimentele, niet bewezen technische concepten in onze achtertuin aan de slag gaan met alle grote risico’s van dien voor ons burgers?

Stichting MegaMestVergisterGroenloNEE

• www.facebook.com/megavergister
• Twitter @Megavergister
• www.megamestvergistergroenlonee.nl

Wat is RMS voor een bedrijf, hier de achtergronden.

De afgelopen periode hebben wij u regelmatig op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen rondom de vergunningaanvraag door RMS. Hier nog een keer onze 3e update

UPDATE 3 – MegaMestVergisterGroenloNEE – UPDATE 3

Er gaan al lange tijd geruchten over de achtergronden van RMS, het Duitse bedrijf dat plannen heeft om megamestvergisters in Nederland te gaan bouwen.

Via de officiële bronnen hebben wij geprobeerd een inzicht te krijgen in de financiële handel en wandel van het Duitse moederbedrijf RMS en haar drie Nederlandse brievenbusfirma’s, die toevallig allemaal gevestigd zijn op hetzelfde adres als de firma van Westreenen te Lichtenvoorde.

Financiële achtergronden geven vaak interessante informatie over wat er speelt. Zoals bij alle onderzoeken die wij tot nu gedaan hebben, roepen de uitkomsten ook hier weer meer vragen op dan dat wij antwoorden hebben gevonden.

Als we kijken naar de financiële resultaten van de afgelopen jaren dan kunnen we alleen maar concluderen dat de Duitse firma RMS een slecht lopende eenmanszaak is. Men heeft na meer dan tien jaar personeel noch kantoor of zelfs maar een euro eigen vermogen opgebouwd.
Via onze contacten bij een Duitse krediet-instantie ( Creditreform Offenbach) zijn wij geïnformeerd over de kredietwaardigheid van het bedrijf. Het blijkt dat hun kredietlimiet slechts € 2.500,– bedraagt. Dit is natuurlijk een belachelijk laag bedrag voor een firma met zulke grote ambitieuze plannen.
Ook hebben we via de Kamer van Koophandel alle beschikbare financiële informatie opgevraagd van de drie brievenbusfirma’s die RMS in Nederland heeft. In deze vestigingen zijn alleen maar grote schulden opgebouwd, de totale gezamenlijke schuld eind 2016 bedraagt bijna een miljoen euro. Op basis van deze informatie vragen wij ons af hoe het mogelijk is dat er nog geen faillissement is aangevraagd door schuldeiser (s)? Of spelen er op de achtergrond andere belangen mee die wij niet kennen ?

Tijdens ons onderzoek is ons nog iets anders opgevallen. Sinds begin 2017 heeft RMS in Duitsland meerdere crowdfunding acties gestart om geld op te halen bij Duitse particulieren voor de projecten in Groenlo en Venlo. Blijkbaar is er een acute hoge financiële nood en dat is gezien het voorgaande misschien wel begrijpelijk. De financiële bijsluiter gelezen hebbende, begrijpen we niet dat daar mensen ingelopen zijn. Helaas kijken mensen vaak alleen naar de hoge rentevergoeding ( >8%!) en niet naar de kleine lettertjes en dat is in dit geval wel erg kortzichtig. De vraag rijst waarom RMS geen geld probeert op te halen in Nederland, hier bestaan dit soort crowdfunding platforms toch ook?
Voor ons is dat wel duidelijk, hier is ondertussen wel bekend, in tegenstelling tot in Duitsland, dat deze plannen op drijfzand gebouwd zijn. Het al dan niet doorgaan van de megamestvergister plannen is op dit moment uiterst twijfelachtig, gezien alle lopende procedures. En niet doorgaan van de plannen betekent dat de mensen die via deze constructie geld hebben ingelegd, alles kwijt zijn.

Op basis van bovenstaande hebben wij ons ook de vraag gesteld hoe RMS met deze povere financiële achtergrond ooit een normale financiering rond kan krijgen. We praten hier over grote bedragen, voor de twee projecten (Groenlo en Venlo) zal men op zoek moeten naar meer dan honderd miljoen euro. Over financierders van dit enorme bedrag gaan verschillende hardnekkige geruchten, genoemd worden een grote leverancier van diervoeders, een grote zuivelonderneming en verschillende grote banken. In onze ogen allemaal onzin, geen van deze partijen zal zich hiermee willen inlaten, ten eerste is het financieel veel te riskant en ten tweede gezien de grote maatschappelijke onrust is zo’n stap niet te verkopen aan hun achterban en aandeelhouders. Concluderend kunnen we zeggen dat het uiterst onwaarschijnlijk is dat RMS dit project financieel alleen kan dragen maar misschien spelen er op de achtergrond nog andere zaken die het daglicht nu nog niet kunnen verdragen en pas in een later stadium duidelijk gaan worden. Misschien moeten we daar ook de verklaring zoeken voor de grote openstaande schulden?

Stichting MegaMestVergisterGroenloNEE

• www.facebook.com/megavergister
• Twitter @Megavergister
• www.megamestvergistergroenlonee.nl

Wordt het mestprobleem opgelost met een mestvergister ?

De afgelopen periode hebben wij u regelmatig op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen rondom de vergunningaanvraag door RMS. Hier nog een keer onze 2e update

UPDATE 2 – MegaMestVergisterGroenloNEE – UPDATE 2

Wordt het mestprobleem met de komst van de RMS Megamestvergister nu opgelost of krijgen de veehouders nog meer stront aan de knikker?

Wij hebben de contracten die RSM Groenlo aan de veehouders heeft aangeboden eens nader onder de loep genomen. Deze contracten zijn via het internet te downloaden. Er worden twee soorten contracten voor de levering van mest aangeboden:
Type A: levering met financiële deelname en
type B: levering zonder financiële deelname.
Wat direct opvalt in beide contracten is de prijsstelling. De marktconforme kosten voor mestverwerking bedraagt momenteel € 20/ton. Maar RMS Groenlo biedt een prijs aan van € 8 /ton (type A) en € 9/ton (type 😎 , dus in beide gevallen minder dan 50 % van de nu geldende kostprijs. Maar er is nog meer wat ons deed verbazen. RMS garandeert deze prijs zonder enig voorbehoud voor een periode van 10 jaar. Voor hen geldt het normale verloop van de economie, waarbij kosten in de loop van de tijd altijd stijgen, blijkbaar niet.
Voor de veehouders is dit aanbod bijna te mooi om waar te zijn en dat is het natuurlijk ook. Hier worden verwachtingen gewekt die absoluut niet waar te maken zijn.
Als we juist geïnformeerd zijn, hebben veel veehouders het type A contract getekend. Zij zijn daarmee een verplichting aangegaan om mee te investeren in de mestfabriek via een aanvullend contract, de zgn. Kapitaalsstorting Overeenkomst. De verplichting die men hiermee is aangegaan is dubieus en zeer riskant. Wij gaan u niet vervelen met technische en juridische details maar willen u een typerend, tegenstrijdig detail uit dit contact niet onthouden, wij citeren : ‘ de inleg som is direct opeisbaar in geval van faillissement van RMS Groenlo’ en dan even verderop : ‘de inleg som is achtergesteld bij alle huidige en eventuele toekomstige vorderingen’. Daar staat in gewoon Nederlands dat u uw centen kwijt bent als het mis gaat.
Dit brengt ons naar de rol die het bedrijf Van Westreenen speelt in dit verhaal. Zij hebben namelijk alle vergaderingen met geïnteresseerde veehouders georganiseerd. Als onze informatie juist is, zijn die vergaderingen vooral gericht geweest om het contact type A aan te bevelen, zonder dat daarbij voldoende op de financiële risico’s is gewezen.
De goede reputatie en het vertrouwen dat Van Westreenen geniet onder veehouders, heeft daarin ongetwijfeld een doorslaggevende rol gespeeld. Vermoedelijk speelt hier eigenbelang mee waardoor de objectiviteit is ondergesneeuwd. Van Westreenen heeft het hoofd al veel te ver in de RMS strop gestoken en kan zich waarschijnlijk niet meer terugtrekken zonder reputatieverlies en financiële schade.
Er is gelukkig ook goed nieuws, alle contracten die zijn opgesteld hebben een ontbindende voorwaarde. Als de mestfabriek binnen drie jaar niet draait, dan heeft de veehouder het recht de contacten zonder opgave van redenen te ontbinden.
Wij raden de veehouders aan niet te wachten en nu al via een aangetekend schrijven alle contracten op te zeggen en bij gedane aanbetaling die terug te vorderen. Gezien de wankele financiële basis van RMS Groenlo is het wellicht verstandig om deze financiële claim ook bij Van Westreenen neer te leggen, gezien hun sturende rol in deze zaak.
Met bovenstaande hebben wij geprobeerd alle geïnteresseerden maar dit keer vooral de veehouders te informeren over onze laatste bevindingen met betrekking tot de achtergronden van RMS.

Stichting MegaMestVergisterGroenloNEE

• www.facebook.com/megavergister
• Twitter @Megavergister
• www.megamestvergistergroenlonee.nl

Periode indienen bezwaarschrift is nu voorbij

De periode waarin men een bezwaarschrift (zienswijze) kon indienen tegen de vergunningen voor de plannen van RMS is nu verlopen.

UPDATE 1 – MegaMestVergisterGroenloNEE – UPDATE 1

Wij hebben in nauwe samenwerking met de stichting Leefbaar Buitengebied Gelderland uitgebreide en gedetailleerde zienswijzen ingediend. Wij hebben vernomen dat er via andere kanalen ook diverse zienswijzen zijn ingediend. Daarvan hebben wij er een aantal mogen inzien. Wanneer alle bezwaarschriften op een rij worden gezet dan kan de provinciale overheid niet anders concluderen dan dat alle vergunningen per omgaande moeten worden ingetrokken. Het is duidelijk geworden dat zowel de aanvragen als de vergunningen onvolledig zijn en dat, los van de administratieve fouten, er met name grote  onacceptabele hiaten zijn op belangrijke onderdelen zoals veiligheid en gezondheid.

Ook hebben we kennis genomen van het advies dat het gemeentebestuur van Oost Gelre op de omgevingsvingsvergunning heeft uitgebracht op basis van een evaluatie dat door het ingenieursbureau Tauw onder grote tijdsdruk werd uitgevoerd. Het gemeentebestuur vindt ook dat er nogal wat ontbreekt aan dit dossier met betrekking tot de veiligheids- en gezondheidsaspecten. Dat is helemaal in lijn met onze bevindingen. Maar helaas zien zij daarin geen onoverkomelijke problemen, blijkbaar wegen de economische belangen voor dit gemeentebestuur zwaarder dan de veiligheids- en gezondheidsrisico’s voor de bevolking.

Het gemeentebestuur van Berkelland daarentegen heeft helemaal niks gedaan en geeft daarmee de indruk niet te beseffen wat het RMS project eigenlijk inhoud. De lokale fractie van Groen Links heeft daar de risicos veel beter ingeschat en wel actie ondernomen en een zienswijze ingediend.

 Als vervolg op de Open Dag op industrieterrein de Laarberg zijn wij recent door RMS uitgenodigd voor een rondetafeloverleg om onze bezwaren en zorgen nader toe te lichten. Wij vinden dit een correct gebaar en hebben aangegeven daar graag gebruik van te maken ovoorwaarde dat het een openbare discussie moet zijn. Met de zeer teleurstellende vergadering met de overheidsdiensten ODA/ODRN in de Mattelier nog vers in ons geheugen hebben wij aangegeven dat dit rondetafeloverleg daarom een openbaar karakter moet hebben. Uiteraard met respect voor de verschillende standpunten maar wel met de mogelijkheid dat ongeruste burgers nu wél hun vragen en zorgen rechtstreeks kunnen uiten. RMS/Van Westreenen zouden daar dan alle gelegenheid krijgen om hun antwoorden te formuleren.

Spijtig genoeg hebben wij geen positieve reactie op dit voorstel ontvangen. Een vooroverleg, om eerst samen te onderzoeken hoe we met respect voor elkaars standpunten een openbare meeting zouden kunnen organiseren, is voor RMS/Van Westreenen niet bespreekbaar.

Wij hebben geen verborgen agenda’s, wij willen graag in alle openbaarheid de discussie aangaan maar daarin staan we blijkbaar alleen.

Wij hebben recent een nieuwsbrief naar al onze sympathisanten verstuurd.

Indien u deze ook wilt ontvangen dan kunt u zich aanmelden via onze website of u kunt onze laatste nieuwsbrief HIER downloaden.

In deze nieuwsbrief gaan we in detail in op procedurele kant van de zaak. We leggen uit dat het zeker nog geen gelopen race is en dat wij ons voorbereiden op een eventuele lange en indien nodig juridische strijd.

Wij danken u voor uw steun en wij blijven samen met u volharden in onze strijd om de bouw van een MegaMestVergister op de Laarberg tegen te houden.

                             Stichting MegaMestVergisterGroenloNEE

Facebook.com/megavergister
Twitter @megavergister
www.megamestvergistergroenlonee.nl

 

Steun ons in de strijd tegen de MegaMestVergister

Hand in hand voor een gezond Oost-Gelre en Berkelland

Wij, de Stichting MegaMestVergisterGroenloNEE, maken ons al lange tijd grote zorgen over de bouwplannen van een Megavergistings-fabriek op industrieterrein de Laarberg. Een fabriek op deze schaalgrootte vormt een directe bedreiging voor ons leefmilieu en veiligheid voor de wijde omgeving.
Tevens geeft dit plan een volkomen verkeerd signaal naar de agrarische sector. Als deze plannen gerealiseerd gaan worden dan geeft dat onze veehouderij een vrijbrief om nog verder op te schalen, wat resulteert in nog meer megastallen.

Wij beseffen heel goed dat er op dit moment een mestoverschot is maar wij zien de komst van een MegaMestVergister niet als een structurele, duurzame oplossing voor dit probleem. Structurele oplossingen moeten we zoeken in anders gaan denken en vooral anders gaan handelen in de agrarische sector, met name richting grondgebonden bedrijfsvoering. Dit is een mooie toekomstvisie maar wij zijn realistisch genoeg om te begrijpen dat dit het huidige probleem van mestoverschot niet oplost. Wij zijn dan ook niet principieel tegen mestvergisting als een oplossing voor de korte termijn, maar wij vinden dat de risico’s van de schaal grootte van deze MegaMestVergister onverantwoord zijn.

Wij zijn op dit moment bezig te studeren op de voorlopig verleende vergunning en kijken met interesse naar de maatregelen die genomen worden bij noodsituaties en calamiteiten. Wat we tot nu toe lezen is zorgelijk. Het uitgewerkte scenario bij een stroomstoring bijvoorbeeld is ronduit schokkend. Het klopt gewoon niet. Dit is voor ons nogmaals een voorbeeld dat de initiatiefnemers eigenlijk niet goed weten waar ze mee bezig zijn en dat het opzetten van een MegaMestVergister meer is dan het overschrijven van folders.

Bij deze doen wij ook een oproep aan alle bedrijven op de Laarberg om onze visie moreel zowel als financieel te ondersteunen. Wij ervaren momenteel een brede maatschappelijke erkenning maar we hebben de steun van de industrie ook hard nodig. Temeer daar de personeelsleden van deze bedrijven het grootste gevaar lopen gezien de ligging ten opzichte van de geplande fabriek. Los nog even van een verhoogde concentratie lucht-verontreinigingen met gevaarlijke stoffen (o.a. fijnstof) die onvermijdelijk zijn, is er natuurlijk ook een groot probleem als er zich onverwachte calamiteiten voordoen.

Wij zijn een klein enthousiast team dat zich voor alle bewoners van deze regio sterk maakt om te verhinderen dat de plannen, zoals die nu op tafel liggen, doorgaan. Dat kunnen we niet alleen daarvoor hebben we ieders morele maar zeker ook financiële steun nodig.

Wij bedanken iedereen die de petitie al getekend heeft (we gaan richting 2000) of zij die dat nog gaan doen.
Wij vertrouwen erop dat u ook een gift naar onderstaand bankrekeningnummer gaat overmaken. Als iedereen die de petitie getekend heeft, bijvoorbeeld €10 doneert, dan kunnen wij de ongetwijfeld lange (juridische ) strijd volhouden.

Maak uw gift over naar Triodos Bank IBAN :
NL53 TRIO 0390 2130 12
tnv Stichting Mooi Groenlo
onder vermelding: MMVGN

Facebook.com/megavergister
Twitter: @megavergister
website: www.megamestvergistergroenlonee.nl

Teken de petitie via link:
www.gnmf.nl/petitie-mestvergister-groenlo

Stichting MegaMestVergisterGroenloNEE

MESTFABRIEK ZONDER MILIEURAPPORTAGE?

RMS WIL MEGAVERGISTER AAN DE RAND VAN GROENLO NU BOUWEN ZONDER EEN GEDEGEN VEILIGHEIDS- EN MILIEUTOETS ?

image

Deze week 2 opmerkelijke ontwikkelingen rondom de Grolse megamestfabriek:

1) Een persbericht van de ODA (vergunning verlenende instantie) waarin wordt aangegeven dat nu dan eindelijk, met een vertraging van meer dan een jaar, RMS de aanmeldnotitie heeft ingediend.
Uit het persbericht valt indirect af te lezen dat de provincie mogelijk de aanvraag voor een vergunning gaat beoordelen zonder een uitgebreid onderzoek te doen naar de milieu- en veiligheidsaspecten!

De door de gemeente en provincie toegezegde zorgvuldigheid bij de beoordeling van de risico’s van de mestvergister lijkt nu al in het geding te komen!

Een zeer kwalijke zaak omdat het hier gaat om de veiligheid en leefbaarheid van u allen, als bewoner van Groenlo !
Dubieus is overigens ook dat de ODA de mestvergister duurzaam noemt terwijl uit eerder onderzoek van de Wageningen Universiteit blijkt dat de gewonnen biogasenergie geheel verbruikt moet worden om de mest voor export in te drogen.

De ODA stelt zich met deze uitspraak dus nu al partijdig en onbetrouwbaar op……..

RMS heeft nu dus de aanmeldnotitie ingediend, de ODA bekijkt of een milieu onderzoek nodig is, terwijl dat bij een zo grootschalige fabriek met zoveel risico’s wel vanzelfsprekend moet zijn. De ODA lijkt vooringenomen en niet objectief: ze lijkt in te gaan op de wens van politiek VVD-CDA Gelderland en noemt de fabriek duurzaam.

2) Laarbergmakelaar Christiaan Kats is door de gemeente Oost Gelre en Berkelland ontslagen. Hij is samen met CDA wethouder Marieke Frank de grote aanjager van de komst van ’s werelds grootste mestvergister aan de rand van Groenlo. Hoewel de gemeente Oost Gelre met een vage persverklaring kwam lijkt het haast wel zeker dat de flinke vertraging in de procedure van de mestvergister hem “fataal” is geworden.

Samen met onze juristen bereiden wij inmiddels de rechtsgang voor zodat we gereed zijn op het moment dat RMS samen met Van Westreenen uit Lichtenvoorde, over een aantal maanden, daadwerkelijk de vergunning aanvraagt.

Zorgen over Groenlose Megamestfabriek overgebracht aan Statenleden Provincie

Gisteravond (woensdag 21 oktober 2015) hebben wij samen met Stichting Mooi Groenlo deel genomen aan een rondetafelgesprek over bio- en mestvergisters in het provinciehuis te Arnhem. Aan tafel zaten o.a statenleden van alle provenciale politieke partijen maar ook voor- en tegenstanders van mestvergisting-verwerking.
image
Onze zorgen over de komst vd grootste mestfabriek van Europa aan de rand van Groenlo werden door de statenleden zeer serieus genomen. Opvallend was ook de uitspraak van een aantal deskundigen uit de mestvergistingsbranche die grote vraagtekens zetten bij de haalbaarheid, milieuvriendelijkheid en de veiligheid van de enorme schaalgrootte van de mestvergister zoals die in Groenlo gepland staat.

Ook de GGD (gezonheidsdienst) sprak haar zorgen uit over de gezondheidsrisico’s rondom mestvergisting…..

De volledige tekst van onze inbreng kunt u hier lezen.

image