Politieke integriteit De Laarberg

MegamestvergisterNEE – update 2.7

Onlangs lazen we dat de regionale industrieterreinen willen uitbreiden. De vraag naar dit soort bedrijfsterreinen neemt nog steeds toe. In dat kader is het vreemd dat er op de Laarberg nog steeds een terrein van meer dan 20 hectare al jaren ligt te wachten op een zinvolle invulling. Het  ambitieuze Bio-Based Transitie parkis helaas mislukt en over een nieuwe bestemming van dit terrein horen we niets.   

Struisvogels 
In onze update 2.2 hebben wij al eens aandacht besteed aan dit onderwerp. 
In april hebben wij een brief naar de gemeenteraad van Berkelland en Oost Gelre gestuurd met een verzoek om het bestemmingsplan Bio-Based Transitie park op de Laarberg te herzien en wel zodanig dat dit opnieuw beschikbaar komt voor industriële ontwikkelingen. Behalve het uiterst twijfelachtige megamestvergisterproject zijn er nog steeds geen verdere plannen voor dit terrein. Tot onze teleurstelling hebben we tot op heden geen enkele inhoudelijke reactie ontvangen op ons schrijven. Ook hebben we tot onze spijt moeten constateren dat beide gemeenteraden het niet nodig vonden dit, niet onbelangrijke punt, opnieuw te agenderen. In goed Nederlands heet dat struisvogelpolitiek.

Lokale politieke spelletjes
Er zijn al lange tijd vermoedens van politieke beïnvloeding en sturing in het RMS dossier. We zien vreemde zaken en beslissingen die daarop wijzen. Ook al schuiven de lokale bestuurders alle verantwoordelijkheid voor alles wat de RMS megamestvergister betreft op de provincie af, wij weten dat er formeel en informeel weldegelijk overleg plaatsvindt en dat de informatie- verstrekking richting de gemeenteraad te wensen overlaat. 

Informatie achterhouden
Het is ongelooflijk maar waar, maar wij hebben als eerste de informatie naar buiten gebracht dat RMS in een overnametraject zit met WindVision. 
B&W Oost Gelre beschikte sinds begin van dit jaar ook al over deze belangrijke informatie maar vond het niet nodig de raad daarover volledig te informeren. Recent aanvullende vragen van de raad omtrent het overnameplan van WindVision werden door B&W opnieuw summier en ontwijkend beantwoord.

Op onze website kunt de recente vragen van de fracties van OOG en het CDA en de antwoorden erop van B&W Oost Gelre nalezen.

Provinciale politieke spelletjes
Ook op provinciaal niveau zijn er redenen om te twijfelen aan een objectieve, puur zakelijke beoordeling van het RMS megamestvergister dossier. De verantwoordelijke voor alle grote mestvergistings-dossiers in Gedeputeerde Staten Gelderland was tot begin vorig jaar ook nog prominent bestuurslid van Groen Gas Nederland, een organisatie die o.a. lobbyt voor mestvergisting. Belangenverstrengeling in overheidsfuncties is niet verstandig. En dit soort bestuurders moeten dan een objectieve afweging maken tussen de verschillende maatschappelijke belangen die spelen bij mestvergistings-projecten? Dat lijkt ons een nogal optimistische gedachte.

Onderste steen boven
Rondom het hele RMS project hangt een luchtje van onethische politieke sturing en beïnvloeding. Tot nu toe kunnen we dit nog niet staven met harde bewijzen maar we blijven verder zoeken. We zullen niet schromen om misstanden aan de kaak te stellen.

Ook al worden we stelselmatig genegeerd door provinciaal en lokaal bestuur, er komt een dag dat ze daar spijt van krijgen.

Uw financiële steun kunt u overmaken naar: 
Stichting Leefbaar Buitengebied Gelderland
Bank rekening nummer : NL49RBRB0956149200 
Onder referentie: MMVGN donaties

www.MegamestvergisterGroenloNEE.nl
www.facebook.com/megavergister
www.twitter.com/megavergister

Nieuwe eigenaar, een beter plan?

MegamestvergisterNEE – update 2.6

Een nieuwe eigenaar of toch niet?
Zoals wij reeds in onze vorige update hebben gemeld, is er momenteel sprake van een overname van RMS. De activiteiten, of beter gezegd de papieren plannen, worden waarschijnlijk overgenomen door de Belgisch-Nederlandse onderneming WindVision. Voor zover wij hebben kunnen nagaan wordt er al vanaf eind 2019 aan deze overname gewerkt. Naar verluidt zouden de onderhandelingen nu in de laatste fase zitten. De overname sleept al geruime tijd voort. Wij kunnen momenteel niet bevestigen of een en ander succesvol wordt afgerond. 

Idealisme of opportunisme
Het is niet duidelijk wat de intenties van WindVision zijn met de megamest-vergistingsprojecten in Groenlo en Venlo. Ook al profileren zij zich als een soort ‘groene’ projectontwikkelaar, het is niet erg waarschijnlijk dat ze op idealistische basis gaan bijdragen aan de energietransitie gezien de achtergronden van deze onderneming. Het gaat hier toch meer om een investeringsmaatschappij en het vooruitzicht om voor subsidie in aanmerking te komen, zal een niet onbelangrijke drijfveer zijn.

Het businessmodel
Het businessmodel van WindVision is vooral gebaseerd op het ontwikkelen en opzetten van windmolenparken in Europa en Noord Afrika. Hun interesse en expertise ligt niet zozeer in bedrijfsvoering. Ze zijn met name gespecialiseerd in haalbaarheidsonderzoek en de organisatie van alle praktische zaken rondom het opstarten van windmolenparken. Nadat deze parken gerealiseerd zijn, worden deze doorverkocht aan andere bedrijven die vervolgens de exploitatie doen. 

Mestvergisting is geen windhandel
Het is niet onwaarschijnlijk dat dit ook de achterliggende bedoeling is met de overname van de RMS plannen. In de praktijk zou dit betekenen dat nadat vergunningen, de financiering en vooral de subsidies geregeld zijn, het project als ‘compleet pakket’ aan een volgend bedrijf wordt doorverkocht. Zoals gezegd, dit is in de windmolenparken business een niet ongebruikelijke gang van zaken.    

Heeft mestvergisting nog toekomst?
Het is op zijn minst opmerkelijk dat WindVision zonder enige ervaring op dit moment in mestvergisting stapt. Niet de meest logische keuze gezien de huidige ontwikkelingen in de agrarische sector in Nederland. Ook al is de discussie in Den Haag nog volop gaande, het is onvermijdelijk dat het landbouwbeleid zich gaat richten op vermindering van het mestoverschot.

Tenslotte
Er is dus al wel wat meer bekend over de achtergronden van het bedrijf maar we zouden toch graag van Windvision zélf horen wat hun plannen zijn met deze overname. Wij zijn uiteraard beschikbaar om ook onze kant van het mega- mestvergisterverhaal toe te lichten. Zijn ze wel goed geïnformeerd dat er lokaal maatschappelijk draagvlak ontbreekt en dat er een taaie, goed georganiseerde, actiegroep bestaat die niet zal loslaten totdat dit megalomane plan van tafel is? 

Natuurlijk blijven wij het project op de voet volgen en u informeren als er nieuwe ontwikkelingen zijn.

Wordt vervolgd…..

Uw financiële steun kunt u overmaken naar: 
Stichting Leefbaar Buitengebied Gelderland
Bank rekening nummer : NL49RBRB0956149200
Onder referentie: MMVGN donaties

www.MegamestvergisterGroenloNEE.nl
www.facebook.com/megavergister
www.twitter.com/megavergister

Nieuwsbrief Mestvergister Groenlo juli 2020

RMS hoe gaat het verhaal verder?
Begin dit jaar werd duidelijk dat RMS van plan is om opnieuw een aanvraag in te dienen om de benodigde vergunningen voor de mega-mestvergister in Groenlo alsnog rond te krijgen. In bijgaande nieuwsbrief willen wij u zo goed mogelijk informeren over de voortgang.

Klik HIER voor de Nieuwsbrief juli 2020

www.MegamestvergisterGroenloNEE.nl
www.facebook.com/megavergister
www.twitter.com/megavergister