Open brief aan de bestuurders van Berkelland en Oost Gelre

Open brief aan de bestuurders van Berkelland en Oost Gelre      

 UPDATE 24 – MegaMestVergisterGroenloNEE – UPDATE 24

In het dagblad NRC van 16 mei jl. stond een verontrustend artikel over mestvergisting “Geen maïsafval maar verfslib en xtc-resten in de mest” (zie onze FB pagina). Wij dachten ondertussen de meeste risico’s van de megamestvergister wel in kaart te hebben gebracht, maar de inhoud van dit artikel doet er nog een schepje bovenop. Een belangrijk deel van het NRC artikel is gebaseerd op het overheidsrapport ‘Co-vergisting: Duurzame Energie of Afvallozing’. Gezien de zorgvuldigheid die wij betrachten in onze berichtgeving, hebben we dit overheidsrapport onmiddellijk opgevraagd. 
Hoewel sommige delen in dit rapport niet openbaar zijn, is datgene dat we wel mogen inzien ronduit schokkend. 

Op basis van deze informatie vonden wij het belangrijk om de lokale en provinciale politiek middels een open brief hiervan ook op de hoogte te stellen, zodat er straks niet gezegd kan worden dat men de consequenties van hun beslissingen niet kende.

Geachte Burgemeester, Wethouders en raadsleden,

Zoals u weet, voeren wij sinds vele jaren actie tegen de plannen voor de bouwvan een megamestvergister op het industrieterrein de Laarberg. Daarvoor hebben we in samenwerking met anderen veel onderzoek gedaan naar de achtergronden en risico’s van voornoemd plan. Het is voor ons al lang duidelijk dat aan dit plan grote en onverantwoorde risico’s verbonden zijn. Afgelopen donderdag 16 mei jl; publiceerde het dagblad NRC op zijn voorpagina een artikel omtrent mestvergisting. Voor het geval u dit gemist heeft, hebben wij een link naar dit artikel toegevoegd. Ook voegen wij het overheidsrapport toe (waarvan delen zijn afgelakt door de overheid) waarnaar in het NRC artikel wordt verwezen.

Het artikel maakt duidelijk dat onze inschatting mbt de risico’s tot nu veel tevoorzichtig zijn geweest. De locatie de Laarberg, de schaalgrootte van dit project en de voorliggende ondernemer moeten in combinatie met deze recente informatie toch een ‘wakeupcall’ zijn voor u allen?

Wij weten dat u tot nu toe alle verantwoordelijkheid naar de Provincie doorschuift, maar met de kennis van nu vragen wij u nogmaals uw standpunt te heroverwegen en uw eigen verantwoordelijkheid op te nemen.

Namens,

www.MegaMestVergisterGroenloNEE.nl

Een aangepaste brief maar met dezelfde strekking is naar de Provinciale Staten van Gelderland gestuurd.

Op basis van ons eigen onderzoek waren wij ook al tot de zorgelijke conclusie gekomen dat het bij co-vergisting eenvoudig is om chemisch afval bij te mengen in mestvergisters. Dit blijkt volgens het onderzoeksrapport dan ook veelvuldig voor te komen en schijnbaar zijn de controlerende overheidsinstanties niet toegerust om hierop voldoende toezicht te houden. Het risico is groot dat op deze manier chemische verontreinigingen in onze voedselketen terecht kunnen komen. 

Wij citeren uit de conclusies van dit overheidsrapport:

De papieren werkelijkheid rondom de (te) complexe wet- en regelgeving, het gegeven dat fraude lucratief is en te gemakkelijk is en het gebrek aan naleving van regelgeving met allerlei risico’s voor de volksgezondheid en milieu, zijn kort samengevat de belangrijkste knelpunten in de sector van co-vergisters’

Helemaal mee eens, maar laten we vooral niet vergeten dat dit onderzoeksrapport gebaseerd is op ervaringen met vele malen kleinere mestvergisters. Het is duidelijk dat bij een mega-mestvergister de risico’s op fraude en alle gevolgen van dien ook mega zullen zijn.

In het rapport staat ook te lezen dat dubieuze ondernemers graag (failliete) mestvergisters opkopen en zo profiteren van de ruime subsidie-regelingen maar vooral van de mogelijkheid om zonder pottenkijkers chemisch afval weg te werken. En gelooft u ons, dat is een financieel zeer lucratieve bezigheid.

Dit heeft helemaal niets meer met groene energie of energietransitie van doen, dit is simpelweg sjoemelen op kosten van het leefmilieu en belastinggeld. Met als enige doel om op zo’n kort mogelijke termijn zoveel mogelijk geld te verdienen. 

Wij hebben al heel lang het vermoeden dat RMS niet de echte initiatiefnemer is maar een vooruitgeschoven post van andere belanghebbenden. Laten we hopen dat het niet de ‘mestmaffia’ is uit het zuiden van het land die in het rapport aan de orde komt. Willen wij nou echt het risico gaan nemen dat dit soort types zich op de Laarberg gaan vestigen?

Voor de geïnteresseerden hebben we het overheidsrapport waaruit wij citeren in zijn geheel op onze website gezet. Het rapport is van eind 2016, inderdaad een tijdje geleden, maar direct betrokken overheidsinstanties bevestigen in het NRC artikel dat er vandaag de dag nog niet veel veranderd is in de mestvergisterwereld. Op dit moment lopen er meerdere justitiële onderzoeken naar fraude.

Wat voor informatie moet er nog meer op tafel komen voordat ons lokaal en provinciaalbestuur eindelijk ook gaat inzien dat we deze megamestvergister niet moeten willen?

www.megamestvergistergroenlonee.nl
www.facebook.com/megavergister
www.twitter.com/megavergister

Cijfers liegen niet

Cijfers liegen niet

UPDATE 23 – MegaMestVergisterGroenloNEE – UPDATE 23

Wij hebben met veel interesse het ingezonden stuk van LTO Achterhoek gelezen. Maar het verbaast ons dat er inhoudelijk niet wordt ingegaan op onze bezwaren tegen de megamestvergister. Wij hebben niets tegen mestvergisting in het algemeen, laat staan tegen de landbouw. Wij voeren actie tegen de verontrustende schaalgrootte van het project en de daaraan gekoppelde gevaren voor het milieu en de volksgezondheid.

Het zou LTO sieren wanneer ze al onze updates op onze website nog eens nalezen en dan eens inhoudelijk reageren op de daar opgeworpen vragen en zorgen mbt de megamestvergister in plaats van loze beschuldigingen in onze richting te uiten. Ieder zijn eigen stijl, maar wij vinden het unfair dat LTO zo schamper doet over de alsmaar groeiende groep bezorgde burgers die zich niet gehoord voelt.

Wij gaan door met onze zoektocht naar informatie en wij blijven de interessante zaken met u delen. Vandaag gaan we dieper in op de financiële achtergronden.            

Een goed onderbouwd businessplan ligt aan de basis van ieder startend bedrijf. Daarvan is het financiële hoofdstuk misschien wel het belangrijkste onderdeel. Hoe mooi en degelijk het plan er ook uitziet, als het op papier al niet rendabel is, dan houdt men het snel voor gezien. Ongetwijfeld zal RMS ook een financieel plan hebben opgesteld om het rendement van de megamestvergister op de Laarberg in kaart te brengen. Helaas beoordeelt de overheid een vergunningsaanvraag enkel op (milieu) technische aspecten, de financiële onderbouwing van een project wordt niet meegenomen in de procedure. Dus officieel zijn er weinig cijfers bekend. Om toch een beeld te kunnen vormen van de levensvatbaarheid van het project hebben wij op basis van openbare gegevens uit perspublicaties, vergunningsaanvragen, bijlagen etc getracht zoveel mogelijk financiële informatie te verzamelen. 

De totale kosten van het project (bouwkavel, bouwkosten, installaties enz) worden geraamd op € 70 à 80 miljoen. Ook weten we vrij nauwkeurig hoeveel mensen er tewerkgesteld gaan worden om een inschatting te kunnen maken van de te verwachten personeelskosten. 

Ook zijn de hoeveelheden van de verschillende eindproducten min of meer bekend. Een van de problemen is dat de prijsstelling voor deze eindproducten nogal kan schommelen, want deze marktprijs is immers afhankelijk van kwaliteit, vraag en aanbod.

Een onbegrijpelijk onderdeel van het businessplan is dat de prijs voor de aanvoer van mest voor lange tijd is vastgelegd. De veehouders gaan minder dan de helft van de huidige marktprijs betalen en deze lage prijs wordt zonder enig voorbehoud voor tien jaar gegarandeerd. Dit is erg dom, want op basis van tegenvallende bedrijfsresultaten zou RMS toch een mogelijkheid moeten hebben om deze prijsstelling tussentijds bij te stellen?

In voorgaande updates hebben wij al uitgelegd dat de toekenning van subsidie voor de zogenaamde groengasproductie van cruciaal belang is voor de bedrijfsvoering. Maar een realistische inschatting van de biogasproductie ontbreekt in het plan, RMS gaat uit van een veel te optimische gasopbrengst en vergeet hierbij, voor het gemak, te vermelden hoeveel aardgas er bij de biogasproductie verbruikt wordt.

Naar verluidt heeft RMS een deal gesloten met een grote buitenlandse (Duitse?) investeerder. Deze financieringsmaatschappij zal pas instappen zodra de vergunningen en alle juridische procedures voor RMS succesvol zijn afgerond. Dit soort bedrijven wil de risico’s zo klein mogelijk houden en investeren in projecten waarvan het rendement bij voorkeur al vooraf wordt vastgelegd. Dit houdt in dat RMS, los van de bedrijfsresultaten, alleen al aan deze financieringsmaatschappij jaarlijks vele miljoenen euro’s aan rentevergoeding zal moeten betalen.

Wanneer wij bovenstaande overzien dan kunnen wij enkel concluderen dat het businessplan van de RMS megamestvergister op heel dun ijs gebouwd is. Het is overduidelijk dat, als er een paar zaken maar een beetje tegenvallen, het kaartenhuis RMS heel snel in elkaar zal storten.

En gelooft u ons, die grote financier zal de eerste zijn die zijn koffers pakt en met de noorderzon verdwijnt, de rotzooi voor ons achterlatend.

Het zal zeker niet het eerste mestvergisterproject zijn dat snel kopje ondergaat want in de praktijk blijkt dat geld verdienen met mestvergisting nogal tegenvalt. Dit werd ons al uit meerdere hoeken vanuit de mestvergisterwereld bevestigd. Het is daarom begrijpelijk dat banken terughoudend zijn geworden en de vingers niet meer willen branden aan dit soort risicovolle avonturen.

Daarom raden wij potentiële financiers aan voorzichtig te zijn en zich goed, volledig en vooral objectief te laten voorlichten voordat men grote geld bedragen gaat investeren in dit  uiterst wankele project. 

www.megamestvergistergroenlonee.nl
www.facebook.com/megavergister
www.twitter.com/megavergister

BELANGRIJKE MEDEDELING

De eerste rechtszaak tegen de vergunning voor de RMS MegaMestVergister in Groenlo zal plaatsvinden op 22 Mei van 09.30 tot 12.00

Het adres van de rechtbank is: Walburgstraat 2-4 6811 CD Arnhem. Indien u met de auto komt kunt het best parkeren in de Q parking, Broerenstraat 51 6811 EB Arnhem of Prinsenparking, Prinsenhof 10 6811 CD. Er is vanuit Winterswijk een prima directe trein verbinding naar Arnhem, vanaf het centraal station is het ca 10 minuten lopen.

U kunt zich ook bij ons aanmelden voor onze carpoolservice via ons mail adres: stmmvgn@gmail.com.

MegaMestVergisterGroenlo NEE

Wij staan open voor een goed gesprek

Wij staan open voor een goed gesprek

UPDATE 22 – MegaMestVergisterGroenloNEE – UPDATE 22

Het afgelopen jaar hebben we met regelmaat updates gepubliceerd in deze krant. Daarop hebben we, zoals gebruikelijk in deze interactieve tijd, reacties ontvangen op onze social-media platforms. Daaruit concluderen wij dat de stukjes gelezen worden en niet alleen door mensen die onze actie steunen. Los van enkele ongenuanceerde reacties zien we over het algemeen dat onze visie onderschreven en aangevuld wordt met waardevolle argumenten.

Uit de agrarische sector krijgen wij ook kritische feedback en dat vinden wij positief want het betekent dat onze updates ook daar gelezen worden. Het is belangrijk dat de agrarische sector ook vanuit een andere hoek geïnformeerd wordt over de achtergronden van de RMS megamestvergister. Helaas blijft de initiatiefnemer RMS in alle talen zwijgen en kiest er blijkbaar voor om verstoppertje te blijven spelen. De lokale veehouderij moet ondertussen toch ook wel inzien wat voor vlees ze in de kuip hebben met deze dubieuze megamestvergister projectontwikkelaar?

Natuurlijk blijven wij geïnteresseerd in al uw reacties, vragen en aanvullingen, dat kan via onze sociale media ( www.facebook.com/megavergister of twitter:@megavergister of via e-mail: stmmvgn@gmail.com ).

Vandaag willen we de afkorting BBT aan de orde stellen. Deze term wordt veelvuldig gebruikt in zowel de RMS vergunningsaanvraag als in de door de provincie verleende vergunning. BBT staat voor ‘Best Beschikbare Technologie’. In de praktijk betekent het dat RMS verplicht is te kiezen voor de Best Beschikbare Technologie bij de bouw van de megamestvergister. Maar de grote vraag is of er op dit moment überhaupt wel een beproefde en veilige technologie bestaat voor een mestvergister op deze schaalgrootte?

De Universiteit van Wageningen heeft een onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van de megamestvergister. De conclusies van het onderzoek zijn uitsluitend gebaseerd op de aanname dat RMS overal de BBT gaat gebruiken zonder verdere uitleg of toelichting. Is dit geruststellend, in de wetenschap dat dit rapport besteld en betaald is door RMS?
Misschien een buitensporige vergelijking, maar de kerncentrale in Chernobyl in het toenmalige Rusland werd destijds ook gebouwd op basis van de ‘Best Beschikbare Technologie’ en wat daar gebeurd is, is genoegzaam bekend.

Een onderwerp dat we ook nog eens te berde willen brengen is de lozing van afvalwater. We hebben een vergelijking gemaakt tussen het megamestvergisterplan van RMS en de bestaande vergistingsinstallatie van Groot Zevert (GZV) in Beltrum. GZV grenst pal aan de kleine Leerinkbeek. Maar naar verluidt heeft GZV een leiding aangelegd richting Borculo om daar het afvalwater direct te lozen op de Berkel. Mocht er al eens iets mis gaan, dan zijn door het grote verdunnings-effect op de Berkel de risico’s voor vervuiling van de directe omgeving beperkt. In de vergunning van RMS staat dat het afvalwater via een overloopvijver direct op de kleine Leerinkbeek geloosd mag worden. En dat terwijl de afvalwaterstroom van RMS (ca 55.000 liter/uur!) vele malen groter is dan die van GZV. In onze update no 9hebben wij de risico’s voor het milieu van dit type afvalwaterzuivering uitgebreid besproken. Wij vinden het onverantwoord dat er risico’s worden genomen met het stroomgebied van de Leerinkbeek. De overheid zou ook hier een meer verantwoorde oplossing, bijvoorbeeld zoals bij GZV, moeten voorschrijven. Laten we hierbij vooral ook niet vergeten dat deze Leerinkbeek een belangrijke functie vervult voor de waterhuishouding van een groot agrarisch gebied in de driehoek Groenlo-Eibergen-Borculo.

Zoals we de vorige keer al gemeld hebben, zal de eerste rechtszaak tegen de RMS vergunning plaatsvinden op woensdagmorgen 22 mei te Arnhem. Wij zullen met ons team aanwezig zijn maar u bent natuurlijk ook uitgenodigd. Voor praktische informatie verwijzen we door naar onze nieuwsbrief van april.

Wij blijven onveranderd optimistisch dat wij uiteindelijk succesvol zullen zijn met het stoppen van dit onzinnige megamestvergister verhaal.

LEES HIER ONZE NIEUWSBRIEF VAN APRIL 2019

www.megamestvergistergroenlonee.nl
www.facebook.com/megavergister
www.twitter.com/megavergister