Wij hebben onze zienswijze ingediend

De afgelopen periode hebben wij u regelmatig op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen rondom de vergunningaanvraag door RMS. Hier nog een keer onze 4e update

UPDATE 4 – MegaMestVergisterGroenloNEE – UPDATE 4

Wij hebben onlangs een zienswijze ingediend tegen de komst van de megamestvergister op de Laarberg. Naast de risico’s voor het milieu en de volksgezondheid, hebben wij ons ook verdiept in de technische aspecten van de lopende vergunningsaanvraag van RMS.
Wij gaan u nu niet vervelen met details, maar wij willen wel kenbaar maken dat wij sterke twijfels hebben over de haalbaarheid van het technische concept dat opvallend summier beschreven staat. In de vergunningsaanvraag van RMS ontbreekt belangrijke input m.b.t. de uitvoering en invulling van allerlei technische aspecten die essentieel zijn voor een veilige werking en die garanties bieden voor de volksgezondheid. De regionale en provinciale overheidsdiensten zijn, om voor ons nog onduidelijke redenen, akkoord gegaan met de afspraak dat die ontbrekende, cruciale details later ingevuld mogen worden.
Op basis van hetgeen de aanvrager RMS samen met partner van Westreenen op papier hebben gezet, in hun technische bijlage bij de vergunningsaanvraag, hebben wij in onze zienswijze een lange lijst van op- en aanmerkingen gemaakt. Naar verluidt mogen wij in de loop van september een reactie van de officiële overheidsinstanties op onze inbreng verwachten. Toch willen we in de tussentijd alvast een aantal van onze bevindingen met u delen.
In de eerste plaats is het zeer verontrustend dat er voor een mestvergister van deze schaalgrootte geen enkel deskundig ingenieursbureau met aantoonbare knowhow is ingehuurd. De enige die claimt technische kennis ter zake te hebben is Herr W.Chantre zelf, directeur van RMS Duitsland. Zijn CV hebben wij natuurlijk proberen na te trekken. Wij hebben hem gevraagd om referenties, om locaties waar eerder door hem mestvergistings-projecten gerealiseerd zijn. We zouden namelijk graag eens een enigszins vergelijkbare mestvergister bezoeken om ons ter plaatse te kunnen oriënteren. Maar op deze vraag hebben wij van RMS nooit een bevredigend antwoord gekregen. Na lang speuren is het ons zelfs niet gelukt om ook maar iets vergelijkbaars te vinden in Duitsland of Nederland.
Het lijkt erop, dat alles wat door hem in de pers beweerd wordt omtrent zijn ervaring en kennis, niet controleerbaar is. Gezien het ontbreken van een relevante ingenieursopleiding en/of controleerbare werkervaring mogen we dus hierbij gerust grote vraagtekens plaatsen.
Hebben we hier te maken met een selfmade geniaal persoon of met een moderne variant op baron von Münchhausen? Wij denken toch vooral het laatste.
Ook maken wij ons grote zorgen over het feit dat er in het voorliggende project geen robuust en betrouwbaar afvalwaterzuiveringssysteem voorzien is. Een dergelijke voorziening is namelijk ook essentieel voor het afvangen van restanten vee medicatie. In onze huidige intensieve veeteelt wordt helaas veel medicatie (bijv. antibiotica’s ) toegepast. Restanten hiervan komen ook in de mest terecht en deze worden met dit systeem zeker niet volledig verwijderd. Zo komen deze medicijnresten in ons oppervlaktewater terecht met alle mogelijke negatieve gevolgen voor ons milieu.
Het is voor ons moeilijk te begrijpen dat ODRN en ODA, de officiële regionale en provinciale overheidsdiensten, zonder voorbehoud akkoord zijn gegaan met het nu voorliggende concept en dat ze daarvoor een vergunning hebben afgegeven. Technisch gezien rammelt de aanvraag aan alle kanten en er ontbreken volgens ons teveel belangrijke details in de onderbouwing. Blijkbaar hebben de overheidsdiensten te weinig technische knowhow in huis om deze complexe materie deskundig te kunnen beoordelen. Wellicht was het wijzer geweest om in een eerder stadium externe expertise (bijv. RIVM) in te huren.
Is het mestoverschot probleem nu zo groot geworden dat onze lokale en provinciale overheid zelfs mestcowboy’s, type RMS alle ruimte geeft om met experimentele, niet bewezen technische concepten in onze achtertuin aan de slag gaan met alle grote risico’s van dien voor ons burgers?

Stichting MegaMestVergisterGroenloNEE

• www.facebook.com/megavergister
• Twitter @Megavergister
• www.megamestvergistergroenlonee.nl

Wat is RMS voor een bedrijf, hier de achtergronden.

De afgelopen periode hebben wij u regelmatig op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen rondom de vergunningaanvraag door RMS. Hier nog een keer onze 3e update

UPDATE 3 – MegaMestVergisterGroenloNEE – UPDATE 3

Er gaan al lange tijd geruchten over de achtergronden van RMS, het Duitse bedrijf dat plannen heeft om megamestvergisters in Nederland te gaan bouwen.

Via de officiële bronnen hebben wij geprobeerd een inzicht te krijgen in de financiële handel en wandel van het Duitse moederbedrijf RMS en haar drie Nederlandse brievenbusfirma’s, die toevallig allemaal gevestigd zijn op hetzelfde adres als de firma van Westreenen te Lichtenvoorde.

Financiële achtergronden geven vaak interessante informatie over wat er speelt. Zoals bij alle onderzoeken die wij tot nu gedaan hebben, roepen de uitkomsten ook hier weer meer vragen op dan dat wij antwoorden hebben gevonden.

Als we kijken naar de financiële resultaten van de afgelopen jaren dan kunnen we alleen maar concluderen dat de Duitse firma RMS een slecht lopende eenmanszaak is. Men heeft na meer dan tien jaar personeel noch kantoor of zelfs maar een euro eigen vermogen opgebouwd.
Via onze contacten bij een Duitse krediet-instantie ( Creditreform Offenbach) zijn wij geïnformeerd over de kredietwaardigheid van het bedrijf. Het blijkt dat hun kredietlimiet slechts € 2.500,– bedraagt. Dit is natuurlijk een belachelijk laag bedrag voor een firma met zulke grote ambitieuze plannen.
Ook hebben we via de Kamer van Koophandel alle beschikbare financiële informatie opgevraagd van de drie brievenbusfirma’s die RMS in Nederland heeft. In deze vestigingen zijn alleen maar grote schulden opgebouwd, de totale gezamenlijke schuld eind 2016 bedraagt bijna een miljoen euro. Op basis van deze informatie vragen wij ons af hoe het mogelijk is dat er nog geen faillissement is aangevraagd door schuldeiser (s)? Of spelen er op de achtergrond andere belangen mee die wij niet kennen ?

Tijdens ons onderzoek is ons nog iets anders opgevallen. Sinds begin 2017 heeft RMS in Duitsland meerdere crowdfunding acties gestart om geld op te halen bij Duitse particulieren voor de projecten in Groenlo en Venlo. Blijkbaar is er een acute hoge financiële nood en dat is gezien het voorgaande misschien wel begrijpelijk. De financiële bijsluiter gelezen hebbende, begrijpen we niet dat daar mensen ingelopen zijn. Helaas kijken mensen vaak alleen naar de hoge rentevergoeding ( >8%!) en niet naar de kleine lettertjes en dat is in dit geval wel erg kortzichtig. De vraag rijst waarom RMS geen geld probeert op te halen in Nederland, hier bestaan dit soort crowdfunding platforms toch ook?
Voor ons is dat wel duidelijk, hier is ondertussen wel bekend, in tegenstelling tot in Duitsland, dat deze plannen op drijfzand gebouwd zijn. Het al dan niet doorgaan van de megamestvergister plannen is op dit moment uiterst twijfelachtig, gezien alle lopende procedures. En niet doorgaan van de plannen betekent dat de mensen die via deze constructie geld hebben ingelegd, alles kwijt zijn.

Op basis van bovenstaande hebben wij ons ook de vraag gesteld hoe RMS met deze povere financiële achtergrond ooit een normale financiering rond kan krijgen. We praten hier over grote bedragen, voor de twee projecten (Groenlo en Venlo) zal men op zoek moeten naar meer dan honderd miljoen euro. Over financierders van dit enorme bedrag gaan verschillende hardnekkige geruchten, genoemd worden een grote leverancier van diervoeders, een grote zuivelonderneming en verschillende grote banken. In onze ogen allemaal onzin, geen van deze partijen zal zich hiermee willen inlaten, ten eerste is het financieel veel te riskant en ten tweede gezien de grote maatschappelijke onrust is zo’n stap niet te verkopen aan hun achterban en aandeelhouders. Concluderend kunnen we zeggen dat het uiterst onwaarschijnlijk is dat RMS dit project financieel alleen kan dragen maar misschien spelen er op de achtergrond nog andere zaken die het daglicht nu nog niet kunnen verdragen en pas in een later stadium duidelijk gaan worden. Misschien moeten we daar ook de verklaring zoeken voor de grote openstaande schulden?

Stichting MegaMestVergisterGroenloNEE

• www.facebook.com/megavergister
• Twitter @Megavergister
• www.megamestvergistergroenlonee.nl

Wordt het mestprobleem opgelost met een mestvergister ?

De afgelopen periode hebben wij u regelmatig op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen rondom de vergunningaanvraag door RMS. Hier nog een keer onze 2e update

UPDATE 2 – MegaMestVergisterGroenloNEE – UPDATE 2

Wordt het mestprobleem met de komst van de RMS Megamestvergister nu opgelost of krijgen de veehouders nog meer stront aan de knikker?

Wij hebben de contracten die RSM Groenlo aan de veehouders heeft aangeboden eens nader onder de loep genomen. Deze contracten zijn via het internet te downloaden. Er worden twee soorten contracten voor de levering van mest aangeboden:
Type A: levering met financiële deelname en
type B: levering zonder financiële deelname.
Wat direct opvalt in beide contracten is de prijsstelling. De marktconforme kosten voor mestverwerking bedraagt momenteel € 20/ton. Maar RMS Groenlo biedt een prijs aan van € 8 /ton (type A) en € 9/ton (type 😎 , dus in beide gevallen minder dan 50 % van de nu geldende kostprijs. Maar er is nog meer wat ons deed verbazen. RMS garandeert deze prijs zonder enig voorbehoud voor een periode van 10 jaar. Voor hen geldt het normale verloop van de economie, waarbij kosten in de loop van de tijd altijd stijgen, blijkbaar niet.
Voor de veehouders is dit aanbod bijna te mooi om waar te zijn en dat is het natuurlijk ook. Hier worden verwachtingen gewekt die absoluut niet waar te maken zijn.
Als we juist geïnformeerd zijn, hebben veel veehouders het type A contract getekend. Zij zijn daarmee een verplichting aangegaan om mee te investeren in de mestfabriek via een aanvullend contract, de zgn. Kapitaalsstorting Overeenkomst. De verplichting die men hiermee is aangegaan is dubieus en zeer riskant. Wij gaan u niet vervelen met technische en juridische details maar willen u een typerend, tegenstrijdig detail uit dit contact niet onthouden, wij citeren : ‘ de inleg som is direct opeisbaar in geval van faillissement van RMS Groenlo’ en dan even verderop : ‘de inleg som is achtergesteld bij alle huidige en eventuele toekomstige vorderingen’. Daar staat in gewoon Nederlands dat u uw centen kwijt bent als het mis gaat.
Dit brengt ons naar de rol die het bedrijf Van Westreenen speelt in dit verhaal. Zij hebben namelijk alle vergaderingen met geïnteresseerde veehouders georganiseerd. Als onze informatie juist is, zijn die vergaderingen vooral gericht geweest om het contact type A aan te bevelen, zonder dat daarbij voldoende op de financiële risico’s is gewezen.
De goede reputatie en het vertrouwen dat Van Westreenen geniet onder veehouders, heeft daarin ongetwijfeld een doorslaggevende rol gespeeld. Vermoedelijk speelt hier eigenbelang mee waardoor de objectiviteit is ondergesneeuwd. Van Westreenen heeft het hoofd al veel te ver in de RMS strop gestoken en kan zich waarschijnlijk niet meer terugtrekken zonder reputatieverlies en financiële schade.
Er is gelukkig ook goed nieuws, alle contracten die zijn opgesteld hebben een ontbindende voorwaarde. Als de mestfabriek binnen drie jaar niet draait, dan heeft de veehouder het recht de contacten zonder opgave van redenen te ontbinden.
Wij raden de veehouders aan niet te wachten en nu al via een aangetekend schrijven alle contracten op te zeggen en bij gedane aanbetaling die terug te vorderen. Gezien de wankele financiële basis van RMS Groenlo is het wellicht verstandig om deze financiële claim ook bij Van Westreenen neer te leggen, gezien hun sturende rol in deze zaak.
Met bovenstaande hebben wij geprobeerd alle geïnteresseerden maar dit keer vooral de veehouders te informeren over onze laatste bevindingen met betrekking tot de achtergronden van RMS.

Stichting MegaMestVergisterGroenloNEE

• www.facebook.com/megavergister
• Twitter @Megavergister
• www.megamestvergistergroenlonee.nl