Is de mega-mestvergissing nu eindelijk voorbij?

UPDATE 30 — MegaMestVergisterGroenloNEE – UPDATE 30

Zoals eerder gemeld, hebben we onlangs bericht ontvangen dat de laatste, nog openstaande, natuurwetvergunning door de rechtbank in Arnhem nu ook vernietigd is. Tot onze verbazing heeft de rechtbank na evaluatie van ons eerste punt van kritiek direct al beslist dat dit voldoende was om de natuurwetvergunning te vernietigen. Zal RMS zo naïef is om te denken met het oplossen van dit ene probleem, deze natuurvergunning toch goedgekeurd te krijgen?

Natuurlijk zijn wij tevreden met alle uitspraken van de rechtbank maar van overdreven enthousiasme is er geen sprake want wij zien in deze zaak eigenlijk geen winnaars. 

In de eerste plaats denken wij natuurlijk aan alle deelnemende agrarische ondernemers die zich nu ongelooflijk belazerd moeten voelen. Vanaf het begin is er aan hen niet het echte, volledige verhaal verteld. Alles stond in het teken om zo snel en zo veel mogelijk leveringscontracten voor mest af te sluiten en daarbij direct geld uit de zak van de boeren te kloppen. We hebben in het verleden hierover meerdere keren geschreven en we hopen dat onze waarschuwingen een nog groter financieel onheil hebben voorkomen.

De overheid heeft ook niet gewonnen. Vooral het lokale bestuur heeft zich tot op heden helemaal niets aangetrokken van de zorgen van haar burgers. Steeds de verantwoordelijkheid afschuiven naar de provincie, dat komt het vertrouwen niet ten goede. Oud politicus Jan Pronk zegt: ‘ goede politiek bestaat uit drie pijlers: visie, kennis en inzet’ Als we het RMS project langs deze meetlat leggen, dan is de conclusie wel duidelijk.

RMS is natuurlijk de grote verliezer in dit verhaal en in het verlengde ook zijn kompanen. Alle verkeerde en dure adviezen ten spijt, het zal de onderlinge sfeer niet ten goede komen. 

Toch hebben wij geen medelijden met RMS. Wie niet naar de bezorgde burgers wil luisteren en geen begrip wil opbrengen voor de risico’s van het plan, verdient dat ook niet. Het uitsluitend vertrouwen op agrarische lobbyisten, lokale en provinciale politieke contacten, heeft dit keer duidelijk verkeerd uitgepakt.

Tenslotte zijn wij, als actiecomité, ook geen echte winnaars gezien alle tijd en (negatieve) energie die wij hebben moeten investeren in het tegenhouden van dit onzalige plan. Wij hadden onze energie veel liever in iets opbouwends gestoken.

Door de recente stikstofcrisis zijn er momenteel vele veranderingen op komst. Mestvergisting, zeker op megaschaal, zal op afzienbare, en misschien wel op korte termijn, helemaal overbodig zijn. Wij kunnen het ons niet voorstellen dat er nu nog financiers te vinden zullen zijn die geld gaan riskeren door te investeren in megamestvergisters. 

En als we deze mega-mestvergissing nu eindelijk achter ons zouden kunnen laten, dan komt u als bewoner van deze regio als enige echte winnaar uit de bus. 

www.megamestvergistergroenlonee.nl
www.facebook.com/megavergister
www.twitter.com/megavergister

De laatste vergunning van RMS is nu ook vernietigd.

UPDATE 29 — MegaMestVergisterGroenloNEE – UPDATE 29

Eind vorige week kregen wij van de rechtbank in Arnhem het bericht dat de natuurbeschermingsvergunning (Wnb) ook is vernietigd. Wij zijn de details van de uitspraak nog aan het bestuderen.

Wij hadden een lange lijst met bezwaren ingediend maar de rechtbank heeft na het bestuderen van ons eerste punt van kritiek, de vergunning al vernietigd.

Ook al zijn nu alle drie vergunningen vernietigd, het is afwachten of RMS zo verstandig is om definitief de handdoek in de ring te gooien of dat ze toch nog eigenwijs blijven doorgaan op deze doodlopende weg.

Door de huidige stikstofcrisis zijn er op dit moment veranderingen op komst die direct een positieve invloed gaan hebben op het probleem van mestoverschot waardoor investeren in (mega) mestvergistings -projecten onzinnig lijkt.  

Het zou dus voor alle partijen het beste zijn nu een punt achter dit megalomane plan te zetten. Hier ligt nu ook een taak voor ons lokale bestuur om hierover actief mee te denken en te stoppen met zich te verschuilen achter het provinciebestuur.  

Zoals beloofd houden wij een vinger aan de pols en zullen we pas stoppen als het hele RMS plan van de baan is.

www.megamestvergistergroenlonee.nl
www.facebook.com/megavergister
www.twitter.com/megavergister

Krijgt RMS een voorkeursbehandeling?

UPDATE 28 — MegaMestVergisterGroenloNEE – UPDATE 28

Wij hebben lange tijd niets van ons laten horen maar dat betekent niet dat wij stil hebben gezeten. Wij blijven de ontwikkelingen omtrent het RMS project op de voet volgen.

Op dit moment zijn wij nog steeds in afwachting van de uitspraak van de rechtbank over de laatste vergunning (de eerste twee zijn eind juni al vernietigd). Dit betreft de vergunning Wet Natuur Bescherming (Wnb), die alles te maken heeft met de nu zo actuele discussie omtrent de uitstoot van stikstof. Wij hebben geen idee of dit de oorzaak is dat deze uitspraak zo lang op zich laat wachten. Maar wij hebben geen haast en zien met vertrouwen het oordeel van de rechtbank tegemoet.

Op de recente raadsvergadering van Oost-Gelre over de begroting van 2020 werden er aan wethouder Frank vragen gesteld over de inhoud van het voorlopig koopcontract tussen De Laarberg en RMS voor de aankoop van bouwgrond. Tot op heden werd hierover geen inhoudelijke informatie verstrekt, noch aan ons, noch aan de gemeenteraad. Onbegrijpelijk natuurlijk, maar wel geheel in lijn met het troebele beeld dat we tot nu toe hebben over het hele megamestvergisterproject.

Na enig doorvragen van de oppositie werd door de wethouder geantwoord dat er een voorlopig koopcontract op tafel ligt voor de aankoop van bouwgrond op De Laarberg waarin geen einddatum voor de aankoop is vastgelegd. Er zijn twee mogelijkheden: de wethouder is niet juist geïnformeerd of RMS heeft een volstrekt ‘uniek’ voorlopig koopcontract gekregen. In een normaal voorlopig koopcontract staat immers altijd een einddatum vermeld waarbinnen de aankoop gerealiseerd moet worden met daarin soms een mogelijkheid tot eventuele verlenging.

Als de informatie van de wethouder juist is dan lijkt het ons niet meer dan logisch dat wordt onderzocht wie hiervoor verantwoordelijk is. Het is zeer onwaarschijnlijk dat de directie van De Laarberg deze vreemde voorwaarde zonder terugkoppeling en/of toestemming van de toezichthouders (lees: gemeentebestuur van Berkelland en Oost Gelre) heeft opgenomen in het contract. Wij weten ondertussen dat het voorlopig koopcontract in 2013 is afgesloten en dat tot op de dag van vandaag het bouwterrein braak ligt. De Laarberg verwacht dat RMS de grond in het tweede kwartaal van 2020 gaat aankopen. Dat is volgens de oppositie in de raad en daar sluiten wij ons bij aan, volstrekt onmogelijk gezien de huidige stand van zaken met betrekking tot het ontbreken van vergunningen, subsidies etcetera.

Zoals we al eerder aangaven, kan RMS opnieuw de procedure van vergunning-aanvragen doorlopen. Op deze manier kan RMS nog heel lang de veel gevraagde bouwgrond blokkeren en zo de industriële ontwikkeling en werkgelegenheid op De Laarberg tegenwerken. Dat alles blijkbaar met instemming van het gemeentebestuur van Berkelland en Oost Gelre?

Er gaan op dit moment geruchten, die overigens door wethouder Frank werden bevestigd, dat RMS overweegt een nieuwe vergunning te gaan aanvragen. Wij wachten rustig de ontwikkelingen af, eerst maar eens zien of de rechtbank iets heel laat van de Wnb-vergunning en als het dan toch nodig is, komen wij zeker opnieuw in actie.

‘Een ezel stoot zich in het algemeen niet tweemaal aan dezelfde steen’, maar misschien kennen ze dit gezegde in Duitsland niet?

www.megamestvergistergroenlonee.nl
www.facebook.com/megavergister
www.twitter.com/megavergister

De rechtbank heeft gesproken!

De rechtbank heeft gesproken!

UPDATE 27 – MegaMestVergisterGroenloNEE – UPDATE 27

Dat de verleende vergunningen voor de megamestvergister niet deugden dat wisten wij al heel lang. We zijn verheugd dat de rechter deze conclusie nu ook heeft getrokken. Het is opmerkelijk dat deze uitspraak al binnen de normale periode van zes weken genomen is, dat betekent dat deze zaak voor de rechtbank al heel snel klip-en-klaar was. Twee van de drie vergunningen zijn nu al vernietigd en het is bijna zeker dat de derde vergunning hetzelfde lot zal ondergaan.
Vanaf het begin waren wij er stellig van overtuigd dat bij de beoordeling van een mestfabriek van deze omvang een Milieueffectenrapportage (MER) niet mocht ontbreken. De rechtbank ging hierin mee en dat betekent dat, indien RMS mocht besluiten een nieuwe vergunningsaanvraag in te dienen, er dan toch echt een volledige MER nodig zal zijn.
Ook tilde de rechtbank zwaar aan de rommelige en onduidelijke opgave van het energieverbruik versus de energieopbrengst. Ook op dat punt werden de door ons ingebrachte argumenten op waarde geschat.
Wij hebben ook veel tijd gestopt in het argumenteren tegen de watervergunning. In de verleende vergunning werd er geen rekening gehouden met de risico’s van de enorme hoeveelheden afvalwater die in de Leerinkbeek worden geloosd. Wij waren vragende partij voor strenge normering en controle op het lozen van restanten veemedicatie en pesticiden. De rechtbank volgt ons daarin en vindt dit o.a. een reden om deze vergunning te vernietigen.
De vraag blijft voorlopig open of de Provincie en het Waterschap in hoger beroep zullen gaan.
De uitspraken laten aan duidelijkheid niets te wensen over, het lijkt dan ook uitgesloten dat een hogerberoepuitspraak bij de Raad van State anders zal uitvallen.
Het is uiteraard het goed recht van RMS om opnieuw een vergunningsaanvraag in te dienen. De hele procedure zal dan van voren af aan weer doorlopen moeten worden. Het is niet onze verwachting dat RMS zo dom zal zijn dit project in Groenlo nog verder door te zetten, maar wij houden uiteraard een vinger aan de pols.
Wij hebben u het afgelopen jaar op de hoogte gehouden via vele updates, normaal gesproken is dit onze laatste. Ons werk zit erop, wij danken alle mensen die ons op deze lange en soms moeizame weg gesteund hebben. Zonder uw steun hadden we deze actie nooit zo succesvol kunnen afronden.
Wij wensen u hierbij een fijne vakantie toe, daar gaan wij nu zelf ook van genieten.
Tot ziens!


www.megamestvergistergroenlonee.nl
www.facebook.com/megavergister
www.twitter.com/megavergister

Jaap Cannegieter, Rob Bongers, Wilma van der Donk, Henk Adema, Martin Derks, Nico Tijdink, Paul Wallerbos (ex-lid)

Een gewaarschuwd mens telt voor twee

Een gewaarschuwd mens telt voor twee

UPDATE 26 – MegaMestVergisterGroenloNEE – UPDATE 26

RMS blijft ons verrassen, zij het in negatieve zin. In onze update no. 2 zijn we al eens ingegaan op de inhoud van de contracten die RMS de afgelopen jaren met de veehouders heeft afgesloten. In deze contracten zijn de voorwaarden voor het aanleveren van mest vastgelegd. Nu blijkt dat RMS onlangs en onverwachts een nieuw contract heeft opgestuurd naar de deelnemende veehouders. In een begeleidend schrijven beweert RMS dat de leveringsvoorwaarden in het nieuwe contract ongewijzigd zijn.

Nieuw is ook dat er een ‘borgsom’ aan de veehouders wordt gevraagd. Het is niet duidelijk waarvoor deze moet dienen maar het brengt RMS wel weer een hoop geld in het laatje. De voorwaarden zijn zodanig geformuleerd dat men deze borgsom hoogstwaarschijnlijk nooit meer terug gaat zien.

Wij hebben de contracten eens naast elkaar gelegd en komen tot een aantal opmerkelijke conclusies. Het nieuwe contract is in tegenstelling tot wat RMS beweert, volledig anders van opzet en is bedoeld om de twee voorgaande contracten te vervangen. Het lijkt erop dat ze een aantal zwakke plekken, zoals wij al eerder opmerkten in onze update no. 2, nu hebben aangescherpt. RMS heeft o.a. de prijs voor de aanvoer van mest bijgesteld door nu automatisch een jaarlijkse prijsverhoging toe te passen van minimaal 2%, maar meer waarschijnlijk 3 à 4%.

In het oude contract staat dat deelnemers zonder opgave van redenen de overeenkomst kunnen opzeggen indien de mestvergister drie jaar na ondertekening niet operationeel is. Deze ontbindende voorwaarde is in het nieuwe contract volledig geschrapt.

In de begeleidende mail aan de contractanten staat dat het oude contract niet meer rechtsgeldig is omdat dit verlopen is. Dit is wel opmerkelijk, want er is in de oude contracten immers geen clausule opgenomen dat deze kunnen verlopen. Dus dit betekent dat de oude contracten gewoon geldig blijven en dat de veehouder absoluut niet verplicht is het nieuwe en veel ongunstiger contract te tekenen. Dat laatste lijkt ons in dit stadium ook zeker niet verstandig. Dat geldt zeker voor de extra aanbetaling die gevraagd wordt omdat er ‘aanzienlijke meerkosten’ gemaakt zouden zijn. De kans dat dit geld ook in een bodemloze put verdwijnt, is op dit moment zeer reëel.

Juridisch gezien heeft men zelfs het recht per direct de lopende contracten op te zeggen en RMS in gebreke te stellen wegens het niet nakomen van zijn contractuele verplichtingen en het al ingelegde geld terug te eisen.

De juridische afdeling van uw bank is beschikbaar om u in deze zaak te adviseren en bij te staan. Als wij goed zijn ingelicht, lopen daar al meerdere zaken. Ook zijn wij natuurlijk (gratis) beschikbaar voor hulp en advies via ons mailadres: stmmvgn@gmail.com.

Rustig afwachten of de megamestvergister er al dan niet gaat komen, dat zou op dit moment het verstandigst zijn. Bij voorkeur zonder contract, want op een later moment kunt u altijd nog instappen. Ook al wordt het door de initiatiefnemers anders voorgesteld, RMS kan niet zonder uw mest maar u kunt tot op heden wel zonder hun mestvergister.
In Venlo zien we ook dat RMS er maar niet in slaagt voldoende vertrouwen te wekken en de mestaanvoer contractueel geregeld te krijgen. De Limburgers denken daar: “eerst zien, dan geloven”. Dat getuigt van een gezond boerenverstand en is de beste manier om meerdere mestverwerkingsopties open te houden.

Alle onderzoeken die wij het afgelopen jaar hebben gedaan naar de achtergronden van RMS laten zien dat er veel redenen zijn om te twijfelen aan de oprechte bedoelingen. Nu blijkt RMS zelfs een onbetrouwbare partner voor zijn eigen achterban. RMS heeft tot nu toe nog niets gerealiseerd en ze durven nu al met een nieuw, aangescherpt contract te komen zonder een gedegen en eerlijk woordje uitleg.
Hoe onbetrouwbaar wilt u het hebben? Welke garantie heeft de deelnemende veehouder dat er binnen afzienbare tijd niet een volgend en nog ongunstiger contract op tafel komt?
De bodem onder het vertrouwen in het megamestvergisterproject lijkt nu wel helemaal weggeslagen en wij vragen ons af of het geen tijd is dat RMS en kompanen eieren voor hun geld gaan kiezen?

www.megamestvergistergroenlonee.nl
www.facebook.com/megavergister
www.twitter.com/megavergister

Recht doen aan een kromme zaak

Recht doen aan een kromme zaak

UPDATE 25 – MegaMestVergisterGroenloNEE – UPDATE 25

U zult ongetwijfeld in de lokale media gelezen hebben over onze rechtzaak tegen de megamestvergister. Maar ook in de regionale kranten werd er aandacht aan besteed en er stond zelfs een groot artikel in de Volkskrant. Zo heeft u kunnen lezen hoe een en ander verlopen is. Het is na deze zitting uiterst twijfelachtig of de verleende vergunningen gehandhaafd gaan blijven. Maar het is niet aan ons om dat oordeel te vellen, de verantwoordelijkheid ligt nu bij de rechtbank.

Wij vonden dat de rechtbank zich goed had ingelezen in deze complexe materie en er werden inhoudelijk goede vragen gesteld. Raar maar waar, veelal waren de vragen beter dan de antwoorden van de tegenpartij. Het leek erop dat de Provincie en het Waterschap zich maar matig hadden voorbereid, blijkbaar in de overtuiging dat dit niet nodig was, dit in tegenstelling tot onze specialisten.

Wij waren toch vooral blij dat onze vele vragen en zorgen nu eindelijk eens serieus en objectief behandeld werden. Een groot verschil met de overheid, die stond tot nu helemaal niet open voor onze steekhoudende argumenten.

Het was opmerkelijk dat in het begin van de zitting de advocaat van de provincie het nodig vond te verklaren dat de megamestvergister niet als doel heeft energie te gaan produceren. 

Dit werd overigens niet veel later bevestigd door de woordvoeder van RMS. Dit was ons al lang duidelijk maar het is onduidelijk waarom de tegenpartij het nodig vond dit nu zo expliciet te melden, dat lijkt op eigen ruiten ingooien. De aanvraag voor energiesubsidie gaat nu nog problematischer worden, zoniet onmogelijk. 

Desalniettemin heeft RMS Groenlo eind april opnieuw een (derde!) aanvraag ingediend bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland ( RvO ) om energiesubsidie los te peuteren. Wellicht een soort noodsprong, zonder subsidie kan men het hele megamestvergister plan namelijk direct begraven. Maar het is uiterst twijfelachtig dat RvO zomaar akkoord zal gaan. Naast de dit jaar aangescherpte subsidieregels, zal de landelijke onrust die ontstaan is rondom co-mestvergisters gaan meewegen in de beoordeling. 

Los daarvan, iedere inspanning, of het nu een subsidie aanvraag is of een juridische procedure, het kost RMS steeds handenvol (andermans) geld. Het is moeilijk voor te stellen maar RMS vindt blijkbaar nog steeds goedgelovige mensen (veehouders?) die nog in de fabel van de megamestvergister geloven en daarin hun zuur verdiende geld riskeren. 

Via onze contacten in Duitsland bereikte ons recent het nieuws dat het laatste plan van RMS om in Niedersachsen een megamestvergister (Bioraffinerie Saterland) te gaan bouwen, weer opgeborgen kan worden. Lokale weerstand en onwil bij het industriepark, hebben geleid tot het afwijzen van de aanvraag. Ook kunnen we zeker niet uitsluiten dat een onderzoek naar de achtergronden van RMS heeft meegespeeld bij het afwijzen van deze aanvraag.

Het is op zijn minst opmerkelijk dat RMS de crowdfunding voor het project in Niedersachsen gewoon laat doorlopen. RMS poogt op deze manier opnieuw € 1.000.000 op te halen. Deze actie loopt al vanaf februari, de teller staat nu op slechts ca €11.600. Heeft men in Duitsland de grote risico’s van dit (pyramide?) spelletje misschien nu ook door?

Wij wachten rustig en met vertrouwen de uitspraak van de rechtbank af en bereiden ons voor op eventuele vervolgstappen. Zoals een van onze juridische adviseurs terecht opmerkte: ‘ook al wordt de vergunning nu vernietigd, het is net zoals bij het rijexamen, je mag het steeds weer opnieuw proberen’. Dat betekent dat wij allert moeten blijven!

www.megamestvergistergroenlonee.nl
www.facebook.com/megavergister
www.twitter.com/megavergister

Open brief aan de bestuurders van Berkelland en Oost Gelre

Open brief aan de bestuurders van Berkelland en Oost Gelre      

 UPDATE 24 – MegaMestVergisterGroenloNEE – UPDATE 24

In het dagblad NRC van 16 mei jl. stond een verontrustend artikel over mestvergisting “Geen maïsafval maar verfslib en xtc-resten in de mest” (zie onze FB pagina). Wij dachten ondertussen de meeste risico’s van de megamestvergister wel in kaart te hebben gebracht, maar de inhoud van dit artikel doet er nog een schepje bovenop. Een belangrijk deel van het NRC artikel is gebaseerd op het overheidsrapport ‘Co-vergisting: Duurzame Energie of Afvallozing’. Gezien de zorgvuldigheid die wij betrachten in onze berichtgeving, hebben we dit overheidsrapport onmiddellijk opgevraagd. 
Hoewel sommige delen in dit rapport niet openbaar zijn, is datgene dat we wel mogen inzien ronduit schokkend. 

Op basis van deze informatie vonden wij het belangrijk om de lokale en provinciale politiek middels een open brief hiervan ook op de hoogte te stellen, zodat er straks niet gezegd kan worden dat men de consequenties van hun beslissingen niet kende.

Geachte Burgemeester, Wethouders en raadsleden,

Zoals u weet, voeren wij sinds vele jaren actie tegen de plannen voor de bouwvan een megamestvergister op het industrieterrein de Laarberg. Daarvoor hebben we in samenwerking met anderen veel onderzoek gedaan naar de achtergronden en risico’s van voornoemd plan. Het is voor ons al lang duidelijk dat aan dit plan grote en onverantwoorde risico’s verbonden zijn. Afgelopen donderdag 16 mei jl; publiceerde het dagblad NRC op zijn voorpagina een artikel omtrent mestvergisting. Voor het geval u dit gemist heeft, hebben wij een link naar dit artikel toegevoegd. Ook voegen wij het overheidsrapport toe (waarvan delen zijn afgelakt door de overheid) waarnaar in het NRC artikel wordt verwezen.

Het artikel maakt duidelijk dat onze inschatting mbt de risico’s tot nu veel tevoorzichtig zijn geweest. De locatie de Laarberg, de schaalgrootte van dit project en de voorliggende ondernemer moeten in combinatie met deze recente informatie toch een ‘wakeupcall’ zijn voor u allen?

Wij weten dat u tot nu toe alle verantwoordelijkheid naar de Provincie doorschuift, maar met de kennis van nu vragen wij u nogmaals uw standpunt te heroverwegen en uw eigen verantwoordelijkheid op te nemen.

Namens,

www.MegaMestVergisterGroenloNEE.nl

Een aangepaste brief maar met dezelfde strekking is naar de Provinciale Staten van Gelderland gestuurd.

Op basis van ons eigen onderzoek waren wij ook al tot de zorgelijke conclusie gekomen dat het bij co-vergisting eenvoudig is om chemisch afval bij te mengen in mestvergisters. Dit blijkt volgens het onderzoeksrapport dan ook veelvuldig voor te komen en schijnbaar zijn de controlerende overheidsinstanties niet toegerust om hierop voldoende toezicht te houden. Het risico is groot dat op deze manier chemische verontreinigingen in onze voedselketen terecht kunnen komen. 

Wij citeren uit de conclusies van dit overheidsrapport:

De papieren werkelijkheid rondom de (te) complexe wet- en regelgeving, het gegeven dat fraude lucratief is en te gemakkelijk is en het gebrek aan naleving van regelgeving met allerlei risico’s voor de volksgezondheid en milieu, zijn kort samengevat de belangrijkste knelpunten in de sector van co-vergisters’

Helemaal mee eens, maar laten we vooral niet vergeten dat dit onderzoeksrapport gebaseerd is op ervaringen met vele malen kleinere mestvergisters. Het is duidelijk dat bij een mega-mestvergister de risico’s op fraude en alle gevolgen van dien ook mega zullen zijn.

In het rapport staat ook te lezen dat dubieuze ondernemers graag (failliete) mestvergisters opkopen en zo profiteren van de ruime subsidie-regelingen maar vooral van de mogelijkheid om zonder pottenkijkers chemisch afval weg te werken. En gelooft u ons, dat is een financieel zeer lucratieve bezigheid.

Dit heeft helemaal niets meer met groene energie of energietransitie van doen, dit is simpelweg sjoemelen op kosten van het leefmilieu en belastinggeld. Met als enige doel om op zo’n kort mogelijke termijn zoveel mogelijk geld te verdienen. 

Wij hebben al heel lang het vermoeden dat RMS niet de echte initiatiefnemer is maar een vooruitgeschoven post van andere belanghebbenden. Laten we hopen dat het niet de ‘mestmaffia’ is uit het zuiden van het land die in het rapport aan de orde komt. Willen wij nou echt het risico gaan nemen dat dit soort types zich op de Laarberg gaan vestigen?

Voor de geïnteresseerden hebben we het overheidsrapport waaruit wij citeren in zijn geheel op onze website gezet. Het rapport is van eind 2016, inderdaad een tijdje geleden, maar direct betrokken overheidsinstanties bevestigen in het NRC artikel dat er vandaag de dag nog niet veel veranderd is in de mestvergisterwereld. Op dit moment lopen er meerdere justitiële onderzoeken naar fraude.

Wat voor informatie moet er nog meer op tafel komen voordat ons lokaal en provinciaalbestuur eindelijk ook gaat inzien dat we deze megamestvergister niet moeten willen?

www.megamestvergistergroenlonee.nl
www.facebook.com/megavergister
www.twitter.com/megavergister

Cijfers liegen niet

Cijfers liegen niet

UPDATE 23 – MegaMestVergisterGroenloNEE – UPDATE 23

Wij hebben met veel interesse het ingezonden stuk van LTO Achterhoek gelezen. Maar het verbaast ons dat er inhoudelijk niet wordt ingegaan op onze bezwaren tegen de megamestvergister. Wij hebben niets tegen mestvergisting in het algemeen, laat staan tegen de landbouw. Wij voeren actie tegen de verontrustende schaalgrootte van het project en de daaraan gekoppelde gevaren voor het milieu en de volksgezondheid.

Het zou LTO sieren wanneer ze al onze updates op onze website nog eens nalezen en dan eens inhoudelijk reageren op de daar opgeworpen vragen en zorgen mbt de megamestvergister in plaats van loze beschuldigingen in onze richting te uiten. Ieder zijn eigen stijl, maar wij vinden het unfair dat LTO zo schamper doet over de alsmaar groeiende groep bezorgde burgers die zich niet gehoord voelt.

Wij gaan door met onze zoektocht naar informatie en wij blijven de interessante zaken met u delen. Vandaag gaan we dieper in op de financiële achtergronden.            

Een goed onderbouwd businessplan ligt aan de basis van ieder startend bedrijf. Daarvan is het financiële hoofdstuk misschien wel het belangrijkste onderdeel. Hoe mooi en degelijk het plan er ook uitziet, als het op papier al niet rendabel is, dan houdt men het snel voor gezien. Ongetwijfeld zal RMS ook een financieel plan hebben opgesteld om het rendement van de megamestvergister op de Laarberg in kaart te brengen. Helaas beoordeelt de overheid een vergunningsaanvraag enkel op (milieu) technische aspecten, de financiële onderbouwing van een project wordt niet meegenomen in de procedure. Dus officieel zijn er weinig cijfers bekend. Om toch een beeld te kunnen vormen van de levensvatbaarheid van het project hebben wij op basis van openbare gegevens uit perspublicaties, vergunningsaanvragen, bijlagen etc getracht zoveel mogelijk financiële informatie te verzamelen. 

De totale kosten van het project (bouwkavel, bouwkosten, installaties enz) worden geraamd op € 70 à 80 miljoen. Ook weten we vrij nauwkeurig hoeveel mensen er tewerkgesteld gaan worden om een inschatting te kunnen maken van de te verwachten personeelskosten. 

Ook zijn de hoeveelheden van de verschillende eindproducten min of meer bekend. Een van de problemen is dat de prijsstelling voor deze eindproducten nogal kan schommelen, want deze marktprijs is immers afhankelijk van kwaliteit, vraag en aanbod.

Een onbegrijpelijk onderdeel van het businessplan is dat de prijs voor de aanvoer van mest voor lange tijd is vastgelegd. De veehouders gaan minder dan de helft van de huidige marktprijs betalen en deze lage prijs wordt zonder enig voorbehoud voor tien jaar gegarandeerd. Dit is erg dom, want op basis van tegenvallende bedrijfsresultaten zou RMS toch een mogelijkheid moeten hebben om deze prijsstelling tussentijds bij te stellen?

In voorgaande updates hebben wij al uitgelegd dat de toekenning van subsidie voor de zogenaamde groengasproductie van cruciaal belang is voor de bedrijfsvoering. Maar een realistische inschatting van de biogasproductie ontbreekt in het plan, RMS gaat uit van een veel te optimische gasopbrengst en vergeet hierbij, voor het gemak, te vermelden hoeveel aardgas er bij de biogasproductie verbruikt wordt.

Naar verluidt heeft RMS een deal gesloten met een grote buitenlandse (Duitse?) investeerder. Deze financieringsmaatschappij zal pas instappen zodra de vergunningen en alle juridische procedures voor RMS succesvol zijn afgerond. Dit soort bedrijven wil de risico’s zo klein mogelijk houden en investeren in projecten waarvan het rendement bij voorkeur al vooraf wordt vastgelegd. Dit houdt in dat RMS, los van de bedrijfsresultaten, alleen al aan deze financieringsmaatschappij jaarlijks vele miljoenen euro’s aan rentevergoeding zal moeten betalen.

Wanneer wij bovenstaande overzien dan kunnen wij enkel concluderen dat het businessplan van de RMS megamestvergister op heel dun ijs gebouwd is. Het is overduidelijk dat, als er een paar zaken maar een beetje tegenvallen, het kaartenhuis RMS heel snel in elkaar zal storten.

En gelooft u ons, die grote financier zal de eerste zijn die zijn koffers pakt en met de noorderzon verdwijnt, de rotzooi voor ons achterlatend.

Het zal zeker niet het eerste mestvergisterproject zijn dat snel kopje ondergaat want in de praktijk blijkt dat geld verdienen met mestvergisting nogal tegenvalt. Dit werd ons al uit meerdere hoeken vanuit de mestvergisterwereld bevestigd. Het is daarom begrijpelijk dat banken terughoudend zijn geworden en de vingers niet meer willen branden aan dit soort risicovolle avonturen.

Daarom raden wij potentiële financiers aan voorzichtig te zijn en zich goed, volledig en vooral objectief te laten voorlichten voordat men grote geld bedragen gaat investeren in dit  uiterst wankele project. 

www.megamestvergistergroenlonee.nl
www.facebook.com/megavergister
www.twitter.com/megavergister

BELANGRIJKE MEDEDELING

De eerste rechtszaak tegen de vergunning voor de RMS MegaMestVergister in Groenlo zal plaatsvinden op 22 Mei van 09.30 tot 12.00

Het adres van de rechtbank is: Walburgstraat 2-4 6811 CD Arnhem. Indien u met de auto komt kunt het best parkeren in de Q parking, Broerenstraat 51 6811 EB Arnhem of Prinsenparking, Prinsenhof 10 6811 CD. Er is vanuit Winterswijk een prima directe trein verbinding naar Arnhem, vanaf het centraal station is het ca 10 minuten lopen.

U kunt zich ook bij ons aanmelden voor onze carpoolservice via ons mail adres: stmmvgn@gmail.com.

MegaMestVergisterGroenlo NEE

Wij staan open voor een goed gesprek

Wij staan open voor een goed gesprek

UPDATE 22 – MegaMestVergisterGroenloNEE – UPDATE 22

Het afgelopen jaar hebben we met regelmaat updates gepubliceerd in deze krant. Daarop hebben we, zoals gebruikelijk in deze interactieve tijd, reacties ontvangen op onze social-media platforms. Daaruit concluderen wij dat de stukjes gelezen worden en niet alleen door mensen die onze actie steunen. Los van enkele ongenuanceerde reacties zien we over het algemeen dat onze visie onderschreven en aangevuld wordt met waardevolle argumenten.

Uit de agrarische sector krijgen wij ook kritische feedback en dat vinden wij positief want het betekent dat onze updates ook daar gelezen worden. Het is belangrijk dat de agrarische sector ook vanuit een andere hoek geïnformeerd wordt over de achtergronden van de RMS megamestvergister. Helaas blijft de initiatiefnemer RMS in alle talen zwijgen en kiest er blijkbaar voor om verstoppertje te blijven spelen. De lokale veehouderij moet ondertussen toch ook wel inzien wat voor vlees ze in de kuip hebben met deze dubieuze megamestvergister projectontwikkelaar?

Natuurlijk blijven wij geïnteresseerd in al uw reacties, vragen en aanvullingen, dat kan via onze sociale media ( www.facebook.com/megavergister of twitter:@megavergister of via e-mail: stmmvgn@gmail.com ).

Vandaag willen we de afkorting BBT aan de orde stellen. Deze term wordt veelvuldig gebruikt in zowel de RMS vergunningsaanvraag als in de door de provincie verleende vergunning. BBT staat voor ‘Best Beschikbare Technologie’. In de praktijk betekent het dat RMS verplicht is te kiezen voor de Best Beschikbare Technologie bij de bouw van de megamestvergister. Maar de grote vraag is of er op dit moment überhaupt wel een beproefde en veilige technologie bestaat voor een mestvergister op deze schaalgrootte?

De Universiteit van Wageningen heeft een onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van de megamestvergister. De conclusies van het onderzoek zijn uitsluitend gebaseerd op de aanname dat RMS overal de BBT gaat gebruiken zonder verdere uitleg of toelichting. Is dit geruststellend, in de wetenschap dat dit rapport besteld en betaald is door RMS?
Misschien een buitensporige vergelijking, maar de kerncentrale in Chernobyl in het toenmalige Rusland werd destijds ook gebouwd op basis van de ‘Best Beschikbare Technologie’ en wat daar gebeurd is, is genoegzaam bekend.

Een onderwerp dat we ook nog eens te berde willen brengen is de lozing van afvalwater. We hebben een vergelijking gemaakt tussen het megamestvergisterplan van RMS en de bestaande vergistingsinstallatie van Groot Zevert (GZV) in Beltrum. GZV grenst pal aan de kleine Leerinkbeek. Maar naar verluidt heeft GZV een leiding aangelegd richting Borculo om daar het afvalwater direct te lozen op de Berkel. Mocht er al eens iets mis gaan, dan zijn door het grote verdunnings-effect op de Berkel de risico’s voor vervuiling van de directe omgeving beperkt. In de vergunning van RMS staat dat het afvalwater via een overloopvijver direct op de kleine Leerinkbeek geloosd mag worden. En dat terwijl de afvalwaterstroom van RMS (ca 55.000 liter/uur!) vele malen groter is dan die van GZV. In onze update no 9hebben wij de risico’s voor het milieu van dit type afvalwaterzuivering uitgebreid besproken. Wij vinden het onverantwoord dat er risico’s worden genomen met het stroomgebied van de Leerinkbeek. De overheid zou ook hier een meer verantwoorde oplossing, bijvoorbeeld zoals bij GZV, moeten voorschrijven. Laten we hierbij vooral ook niet vergeten dat deze Leerinkbeek een belangrijke functie vervult voor de waterhuishouding van een groot agrarisch gebied in de driehoek Groenlo-Eibergen-Borculo.

Zoals we de vorige keer al gemeld hebben, zal de eerste rechtszaak tegen de RMS vergunning plaatsvinden op woensdagmorgen 22 mei te Arnhem. Wij zullen met ons team aanwezig zijn maar u bent natuurlijk ook uitgenodigd. Voor praktische informatie verwijzen we door naar onze nieuwsbrief van april.

Wij blijven onveranderd optimistisch dat wij uiteindelijk succesvol zullen zijn met het stoppen van dit onzinnige megamestvergister verhaal.

LEES HIER ONZE NIEUWSBRIEF VAN APRIL 2019

www.megamestvergistergroenlonee.nl
www.facebook.com/megavergister
www.twitter.com/megavergister