Interessant artikel De Groene Amsterdammer

Overheden werpen geen grote barrières op voor bedrijven die allerlei soorten afval verwerken; ze keren zelfs subsidie uit om hen te helpen innoveren. Toch vergroot ook dat ‘de gelegenheid tot en de winstgevendheid van milieucriminaliteit’, schrijft het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid.

Dat dit geen theorie is bleek bij de subsidie voor covergisting, een proces waarin biogas wordt gemaakt van mest en bijproducten als gras of maïs. ‘Die sector werd gesubsidieerd door het ministerie van Economische Zaken’, vertelt John Smits, die het Interprovinciaal Overleg adviseert over afvalbedrijven en circulaire economie. ‘Maar bij een aantal van de bedrijven liep ondertussen een strafrechtelijk onderzoek, omdat ze het niet zo nauw nemen met de regels en de productie in feite niet werkte. De covergisters wisten dat het nooit rendabel zou zijn. Het eigenlijke verdienmodel was het binnenhalen van de subsidie, en dat ging om miljoenen.’

Lees hier het complete artikel van De Groene Amsterdammer.

Uw financiële steun kunt u overmaken naar: 
Stichting Leefbaar Buitengebied Gelderland
Bank rekening nummer : NL49RBRB0956149200 
Onder referentie: MMVGN donaties

www.MegamestvergisterGroenloNEE.nl
www.facebook.com/megavergister
www.twitter.com/megavergister

Politieke integriteit De Laarberg

MegamestvergisterNEE – update 2.7

Onlangs lazen we dat de regionale industrieterreinen willen uitbreiden. De vraag naar dit soort bedrijfsterreinen neemt nog steeds toe. In dat kader is het vreemd dat er op de Laarberg nog steeds een terrein van meer dan 20 hectare al jaren ligt te wachten op een zinvolle invulling. Het  ambitieuze Bio-Based Transitie parkis helaas mislukt en over een nieuwe bestemming van dit terrein horen we niets.   

Struisvogels 
In onze update 2.2 hebben wij al eens aandacht besteed aan dit onderwerp. 
In april hebben wij een brief naar de gemeenteraad van Berkelland en Oost Gelre gestuurd met een verzoek om het bestemmingsplan Bio-Based Transitie park op de Laarberg te herzien en wel zodanig dat dit opnieuw beschikbaar komt voor industriële ontwikkelingen. Behalve het uiterst twijfelachtige megamestvergisterproject zijn er nog steeds geen verdere plannen voor dit terrein. Tot onze teleurstelling hebben we tot op heden geen enkele inhoudelijke reactie ontvangen op ons schrijven. Ook hebben we tot onze spijt moeten constateren dat beide gemeenteraden het niet nodig vonden dit, niet onbelangrijke punt, opnieuw te agenderen. In goed Nederlands heet dat struisvogelpolitiek.

Lokale politieke spelletjes
Er zijn al lange tijd vermoedens van politieke beïnvloeding en sturing in het RMS dossier. We zien vreemde zaken en beslissingen die daarop wijzen. Ook al schuiven de lokale bestuurders alle verantwoordelijkheid voor alles wat de RMS megamestvergister betreft op de provincie af, wij weten dat er formeel en informeel weldegelijk overleg plaatsvindt en dat de informatie- verstrekking richting de gemeenteraad te wensen overlaat. 

Informatie achterhouden
Het is ongelooflijk maar waar, maar wij hebben als eerste de informatie naar buiten gebracht dat RMS in een overnametraject zit met WindVision. 
B&W Oost Gelre beschikte sinds begin van dit jaar ook al over deze belangrijke informatie maar vond het niet nodig de raad daarover volledig te informeren. Recent aanvullende vragen van de raad omtrent het overnameplan van WindVision werden door B&W opnieuw summier en ontwijkend beantwoord.

Op onze website kunt de recente vragen van de fracties van OOG en het CDA en de antwoorden erop van B&W Oost Gelre nalezen.

Provinciale politieke spelletjes
Ook op provinciaal niveau zijn er redenen om te twijfelen aan een objectieve, puur zakelijke beoordeling van het RMS megamestvergister dossier. De verantwoordelijke voor alle grote mestvergistings-dossiers in Gedeputeerde Staten Gelderland was tot begin vorig jaar ook nog prominent bestuurslid van Groen Gas Nederland, een organisatie die o.a. lobbyt voor mestvergisting. Belangenverstrengeling in overheidsfuncties is niet verstandig. En dit soort bestuurders moeten dan een objectieve afweging maken tussen de verschillende maatschappelijke belangen die spelen bij mestvergistings-projecten? Dat lijkt ons een nogal optimistische gedachte.

Onderste steen boven
Rondom het hele RMS project hangt een luchtje van onethische politieke sturing en beïnvloeding. Tot nu toe kunnen we dit nog niet staven met harde bewijzen maar we blijven verder zoeken. We zullen niet schromen om misstanden aan de kaak te stellen.

Ook al worden we stelselmatig genegeerd door provinciaal en lokaal bestuur, er komt een dag dat ze daar spijt van krijgen.

Uw financiële steun kunt u overmaken naar: 
Stichting Leefbaar Buitengebied Gelderland
Bank rekening nummer : NL49RBRB0956149200 
Onder referentie: MMVGN donaties

www.MegamestvergisterGroenloNEE.nl
www.facebook.com/megavergister
www.twitter.com/megavergister

Komt van uitstel nu afstel?

MegamestvergisterNEE – update 2.3 

Enige weken geleden kondigden de overheidsdiensten ODRN/ODA aan dat RMS voor 30 maart een nieuwe vergunningsaanvraag voor de mestvergister op de Laarberg zou gaan indienen. Nu, twee weken later, komen ze met een persbericht waarin staat dat de vergunningsaanvraag van RMS uitstel krijgt tot 1 augustus 2020. Wisten de betrokken partijen in maart dan niet dat het niet op tijd ging lukken? Een vreemde gang van zaken en in deze context alles behalve geloofwaardig.

Heeft de tijd voor RMS stil gestaan?
Vorig jaar juni is de eerste vergunning door de rechtbank vernietigd en vanaf dat moment heeft RMS kunnen werken aan het opstellen van een nieuwe aanvraag. Dat lijkt ons ruim voldoende tijd om een verbeterde versie van de vergunningsaanvraag uit te werken. Waarom zou het de komende maanden dan wel gaan lukken ?

Financiële handel en wandel
Het volgen van geldstromen geeft interessante inzichten in de achtergronden van bedrijven. Daarom hebben wij ons al vanaf het begin verdiept in de financiële handel en wandel van RMS . Als we al deze informatie bij elkaar optellen dan is het verbazingwekkend dat er nog steeds opportunisten te vinden zijn die geld willen investeren in dit dubieuze megamestvergisterplan.

Komt het financiële einde stilaan in zicht?
Daarnaast zijn er aanwijzingen dat het financieel einde van RMS misschien wel eens snel in zicht gaat komen. Begin 2019 heeft RMS weer een nieuwe (derde) crowdfundingsactie in Duitsland opgestart. Ongetwijfeld vooral bedoeld om daarmee de deelnemers van de tweede crowdfunding te kunnen terugbetalen. Tot nu toe was de actie een totale mislukking, het lijkt erop dat men in Duitsland dit (piramide?) spelletje nu ook door heeft.

Is er nog wel geld?
De tweede crowdfunding zal hoe dan ook in september 2020 terugbetaald (ruim € 1 miljoen!) moeten worden. Hoe RMS dat gaat doen is een groot raadsel. Maar hoogstwaarschijnlijk zal RMS zich gaan beroepen op de kleine lettertjes in de bijlagen, vrij vertaald: ‘als we u niet kunnen terugbetalen, jammer, dan heeft u pech gehad’

Stop met investeren
Daarnaast zijn er ook sterke geruchten dat RMS nog steeds blijft proberen om bij de lokale veehouderij geld los te peuteren. Wij kunnen niet genoeg waarschuwen daar vooral niet in mee te gaan, financieel gezien is het RMS-verhaal een bodemloze put.

Samen optrekken
We hebben in het verleden al meermaals geopperd dat de lokale veehouderij een financiële claim bij RMS moet neerleggen. Of misschien moeten de gedupeerde veehouders zich gaan organiseren en samen optrekken om nog iets van het ingelegde geld terug te zien.

Tenslotte
Langs deze weg willen wij onze medestanders danken voor de morele én financiële steun, daaruit blijkt eens te meer hoe breed onze actie vanuit de bevolking gedragen wordt. Met deze bijdragen kunnen we, mocht het nodig zijn, opnieuw de beste juridische specialisten inhuren. Specialisten met kennis en ervaring die ons ook in de vorige procedures met raad en daad hebben bijgestaan. Ook al worden de kansen voor RMS om een megamestvergister op de Laarberg te realiseren steeds kleiner, wij blijven alert en volgen alle ontwikkelingen op de voet.

Uw financiële steun kunt u overmaken naar: 
Stichting Leefbaar Buitengebied Gelderland
Bank rekening nummer : NL 49 RBRB 0956149200
Onder referentie: MMVGN donaties

www.MegamestvergisterGroenloNEE.nl
www.facebook.com/megavergister
www.twitter.com/megavergister

Wanneer gaat het lokale bestuur eens verantwoordelijkheid nemen?

Update 2.2

Wij vonden het belangrijk om het gemeentebestuur van Berkelland en Oost Gelre een brief te sturen met daarin een verzoek om het bestemmingsplan op de Laarberg nogmaals te herzien. In 2014 werd dit bestemmingsplan al eens aangepast omwille van de lancering van het ambitieuze Bio-Based Transitie plan, waarin de RMS ‘bioraffinage’ fabriek een belangrijke rol zou gaan spelen.

Megamestvergister past niet in het plan
Wij citeren uit de brochure van de Laarberg over dit plan: ‘Het meest treffende voorbeeld is de voorgenomen bouw van een bioraffinage, die niet alleen mest circulair verwerkt maar ook duurzame energie produceert in de vorm van groengas’
Het is te gek voor woorden, maar beide beweringen zijn onwaar. Circulair is nooit de opzet van de RMS mestvergister geweest. Kan ook helemaal niet, want de meeste eindproducten zijn ongeschikt voor regionaal gebruik. Het sprookje van groengas opbrengst hebben we al vele malen eerder doorgeprikt. Er is geen sprake van duurzame energie, want er wordt, zwaar gesubsidieerd, groengas geproduceerd door aardgas te verstoken. Blijkbaar wordt dit door de overheid nog steeds niet als een vorm van fraude beoordeeld.

Niemand wil een stinkfabriek als buur
Daarnaast heeft er zich sinds de start van het Bio-Based plan geen enkele andere ondernemer aangemeld om naast de megamestvergister een bedrijf op te zetten. Hoe zou dat toch komen?

Bio-Based plan is mislukt
We kunnen dus concluderen dat het Bio-Based Transitie park op de Laarberg volledig mislukt is en dat het daarom tijd wordt om dit bestemmingsplan te heroverwegen om ruimte te maken voor andere initiatieven. Daarom hebben we deze brief aan de gemeentebesturen geschreven, op onze website en facebookpagina kunt u de inhoud nalezen. Bestemmingsplannen goedkeuren of aanpassen is een gemeentelijke bevoegdheid. Aanpassingen vergen natuurlijk wel politieke moed en in dit RMS-dossier hebben we daar helaas nog niet veel van gemerkt.

Wanneer worden burgers echt geïnformeerd?
Zoals de Torenwachter onlangs opperde, lijkt het ons ook een goed idee als alle betrokken partijen eens samen zouden zitten. Na de crisis, zodra dit natuurlijk weer mogelijk is. Wij denken daarbij aan een openbare bijeenkomst waar de voor- en tegenstanders tijd en ruimte moeten krijgen. Indien het lokale bestuur nog enige voeling met de bevolking heeft omtrent dit onderwerp, dan zouden zij het voortouw moeten nemen. Zeker in deze crisistijd is er nood aan eerlijke, transparante maar vooral volledige informatie.

Angst voor een open gesprek                 
Waar komt toch de angst en onzekerheid bij het gemeentebestuur vandaan om het gesprek met de eigen bevolking aan te gaan? Daarnaast zal het ook de grote vraag zijn of RMS dit openbare gesprek durft aan te gaan. De bal ligt wat ons betreft nu bij het lokale bestuur en we gaan zien of en hoe onze oproep een vervolg gaat krijgen.

www.MegamestvergisterGroenloNEE.nl
www.facebook.com/megavergister
www.twitter.com/megavergister

RMS, het verhaal gaat verder

Update 2.1

Er gingen al langere tijd geruchten rond, maar deze week werd bevestigd dat RMS opnieuw een vergunningsaanvraag gaat indienen voor de megamestvergister op de Laarberg.
Ondanks de vernietigende uitspraak van de rechtbank vorig jaar juni, is iedereen vrij om het alsnog een keer te proberen.
Ondanks de weerstand die bij de meerderheid van de bevolking leeft en zonder maatschappelijk draagvlak blijft de overheid zich welwillend opstellen. Als we goed ingelicht zijn, wordt er nog steeds creatief meegedacht om de procedures voor RMS zo soepel mogelijk te laten verlopen.

Onverantwoorde schaalgrootte
Om de schaalgrootte van het RMS project nog eens goed in perspectief te plaatsen: in heel Gelderland wordt er momenteel circa 400.000 ton mest per jaar verwerkt door een 5-tal mestvergisters. De megamestvergister in Groenlo alleen al, gaat uit van 600.000 ton mest per jaar!
Dat is mega veel mest en als we alleen al denken aan de risico’s voor het verspreiden van ziektekiemen. Vogelgriep, Q-koorts, SARS en nu de Corona pandemie, we mogen er toch vanuit gaan dat de verantwoordelijke instanties nu wel extra alert gaan zijn op de risico’s die mestverwerking op deze schaalgrootte met zich mee kan brengen?

Wie kan de risico’s voorspellen?
Wie kan op dit moment voorspellen wat de effecten gaan zijn voor de volksgezondheid bij een uitbraak van bijvoorbeeld varkenspest? Tot op heden niet overdraagbaar van dier op mens maar dat was tot heel recent ook niet het geval met het Coronavirus.
Gezien onze ervaring in de afgelopen jaren hebben we nog maar weinig vertrouwen in de overheid. Meerdere keren hebben we onze zorgen omtrent dit onderwerp kenbaar gemaakt, maar de verantwoordelijke instanties hebben ze nooit serieus opgepakt.

De overheid kijkt de ander kant op.
De overheid kiest voor de gemakkelijke weg. Men steekt liever de kop in het zand dan echte, onafhankelijk specialisten in te huren om de risico’s en gevaren goed in kaart te brengen.
Daarom blijven wij, nu meer dan ooit, vragende partij voor een volledige, onafhankelijke Milieu Effecten Rapportage (MER).

Meer informatie in onze nieuwsbrief.
Wij hebben recent een nieuwsbrief naar onze achterban gestuurd. Mocht u die niet ontvangen hebben, dan verwijzen wij u graag naar onze website www.megamestvergistergroenlonee.nl of onze facebook pagina: www.facebook.com/megavergister
Ook al is er op dit moment een veel groter en acuter probleem, wij kunnen het ons niet meer veroorloven rustig af te wachten. Ook al is de weg langer dan gedacht, met uw steun en onze volharding gaat het zeker lukken om dit megalomane plan definitief tegen te houden.

www.megamestvergistergroenlonee.nl
www.facebook.com/megavergister
www.twitter.com/megavergister

Onze strijd gaat door!

Nieuwsbrief Maart 2020

RMS, het verhaal gaat verder
Er gingen al een tijdje geruchten rond dat RMS opnieuw een aanvraag zou indienen voor het verkrijgen van de benodigde vergunningen. Deze week werden die geruchten bevestigd.

Waar staan wij vandaag
We hebben de afgelopen jaren hard gewerkt om het plan van de megamestvergister op de Laarberg tegen te houden. Daarin zijn we tot op heden succesvol geweest. Maar dat geeft helaas geen garantie voor de toekomst.

Absurde schaalgrootte
Om de grootte van dit project nogmaals in perspectief te plaatsen, op dit moment wordt er in heel Gelderland totaal ca 400.000 ton mest via vergisting verwerkt. Het beoogde RMS plan in Groenlo gaat alleen al uit van 600.000 ton!

De realiteit serieus nemen
Gezien de overduidelijke weerstand die bij het merendeel van de lokale bevolking leeft en de vernietigende uitspraak van de rechtbank vorig jaar juni, zou je toch verwachten dat RMS het project aan de wilgen heeft gehangen. Helaas, niets is minder waar.

Accepteer de veranderingen
In deze tijden van stikstofcrisis, discussies omtrent de op komst zijnde veranderingen in de veeteeltsector is het toch ongelofelijk onverstandig om door te gaan met dit plan. Bovendien, welke investeerder gaat zijn vingers nog branden aan dit risicovolle project?

Milieu heeft hoogste prioriteit
In de nieuwe vergunningsprocedure verwachten wij op zijn minst dat de provinciale overheid nu wél een volledig en onafhankelijk onderzoek laat doen naar alle effecten op het milieu. Dit uitgebreid onderzoek heet Milieu Effecten Rapportage (MER).

Geen regels omzeilen
Bij de vorige aanvraag heeft RMS een volledig MER onderzoek met “succes’ weten te omzeilen door o.a. zelf onderzoeksbureaus in te huren om meerdere rapporten te laten opstellen. Maar hier geldt natuurlijk, wie de rekening betaalt, kan de inhoud meebepalen.

Verspreiding van ziektekiemen
Gezien de impact van de coronacrisis mogen we nu toch zeker verwachten dat er nu wél een onafhankelijk onderzoek (bv RIVM) gedaan gaat worden naar de risico’s van verspreiding van gevaarlijke bacteriën en virussen bij mestverwerking op deze extreme schaalgrootte.

Gebrek aan kennis en ervaring
Het is onbegrijpelijk dat de omgevingsdiensten geen onafhankelijke expertise inhuren gezien hun gebrek aan kennis en ervaring bij het beoordelen van dit soort grote mestvergistingsprojecten. Hetgeen midden vorig jaar pijnlijk duidelijk werd bij de uitspraak van de rechtbank.

Volksgezondheid en Milieu geen prioriteit bij de overheid
Helaas hebben bezorgde burgers in deze discussie niets te vertellen, wij kunnen immers geen protest aantekenen in de voorstadia van vergunningsaanvragen. Wij kunnen pas in actie komen nadat vergunningen verleend zijn. Dan pas kunnen wij ook (juridische) stappen zetten tegen het ontbreken van een MER onderzoek.

Tenslotte
Wij gaan niet meer rustig afwachten maar nu al voorbereidingen treffen voor het geval dat deze zaak inderdaad bewaarheid wordt. We zullen ons weer maximaal gaan inzetten tegen deze megalomane dwaasheid.

Uw morele maar ook financiële steun zal daarbij onontbeerlijk blijven, wij zijn ervan overtuigd dat we daarin samen succesvol kunnen zijn om dit project nu voor eens en voor altijd te stoppen.

Uw financiële steun kunt u overmaken naar:
Stichting Leefbaar Buitengebied Gelderland
Bank rekening nummer : NL 49 RBRB 0956149200
Onder referentie: MMVGN donaties

www.megamestvergistergroenlonee.nl
www.facebook.com/megavergister
www.twitter.com/megavergister

Is de mega-mestvergissing nu eindelijk voorbij?

UPDATE 30 — MegaMestVergisterGroenloNEE – UPDATE 30

Zoals eerder gemeld, hebben we onlangs bericht ontvangen dat de laatste, nog openstaande, natuurwetvergunning door de rechtbank in Arnhem nu ook vernietigd is. Tot onze verbazing heeft de rechtbank na evaluatie van ons eerste punt van kritiek direct al beslist dat dit voldoende was om de natuurwetvergunning te vernietigen. Zal RMS zo naïef is om te denken met het oplossen van dit ene probleem, deze natuurvergunning toch goedgekeurd te krijgen?

Natuurlijk zijn wij tevreden met alle uitspraken van de rechtbank maar van overdreven enthousiasme is er geen sprake want wij zien in deze zaak eigenlijk geen winnaars. 

In de eerste plaats denken wij natuurlijk aan alle deelnemende agrarische ondernemers die zich nu ongelooflijk belazerd moeten voelen. Vanaf het begin is er aan hen niet het echte, volledige verhaal verteld. Alles stond in het teken om zo snel en zo veel mogelijk leveringscontracten voor mest af te sluiten en daarbij direct geld uit de zak van de boeren te kloppen. We hebben in het verleden hierover meerdere keren geschreven en we hopen dat onze waarschuwingen een nog groter financieel onheil hebben voorkomen.

De overheid heeft ook niet gewonnen. Vooral het lokale bestuur heeft zich tot op heden helemaal niets aangetrokken van de zorgen van haar burgers. Steeds de verantwoordelijkheid afschuiven naar de provincie, dat komt het vertrouwen niet ten goede. Oud politicus Jan Pronk zegt: ‘ goede politiek bestaat uit drie pijlers: visie, kennis en inzet’ Als we het RMS project langs deze meetlat leggen, dan is de conclusie wel duidelijk.

RMS is natuurlijk de grote verliezer in dit verhaal en in het verlengde ook zijn kompanen. Alle verkeerde en dure adviezen ten spijt, het zal de onderlinge sfeer niet ten goede komen. 

Toch hebben wij geen medelijden met RMS. Wie niet naar de bezorgde burgers wil luisteren en geen begrip wil opbrengen voor de risico’s van het plan, verdient dat ook niet. Het uitsluitend vertrouwen op agrarische lobbyisten, lokale en provinciale politieke contacten, heeft dit keer duidelijk verkeerd uitgepakt.

Tenslotte zijn wij, als actiecomité, ook geen echte winnaars gezien alle tijd en (negatieve) energie die wij hebben moeten investeren in het tegenhouden van dit onzalige plan. Wij hadden onze energie veel liever in iets opbouwends gestoken.

Door de recente stikstofcrisis zijn er momenteel vele veranderingen op komst. Mestvergisting, zeker op megaschaal, zal op afzienbare, en misschien wel op korte termijn, helemaal overbodig zijn. Wij kunnen het ons niet voorstellen dat er nu nog financiers te vinden zullen zijn die geld gaan riskeren door te investeren in megamestvergisters. 

En als we deze mega-mestvergissing nu eindelijk achter ons zouden kunnen laten, dan komt u als bewoner van deze regio als enige echte winnaar uit de bus. 

www.megamestvergistergroenlonee.nl
www.facebook.com/megavergister
www.twitter.com/megavergister

De laatste vergunning van RMS is nu ook vernietigd.

UPDATE 29 — MegaMestVergisterGroenloNEE – UPDATE 29

Eind vorige week kregen wij van de rechtbank in Arnhem het bericht dat de natuurbeschermingsvergunning (Wnb) ook is vernietigd. Wij zijn de details van de uitspraak nog aan het bestuderen.

Wij hadden een lange lijst met bezwaren ingediend maar de rechtbank heeft na het bestuderen van ons eerste punt van kritiek, de vergunning al vernietigd.

Ook al zijn nu alle drie vergunningen vernietigd, het is afwachten of RMS zo verstandig is om definitief de handdoek in de ring te gooien of dat ze toch nog eigenwijs blijven doorgaan op deze doodlopende weg.

Door de huidige stikstofcrisis zijn er op dit moment veranderingen op komst die direct een positieve invloed gaan hebben op het probleem van mestoverschot waardoor investeren in (mega) mestvergistings -projecten onzinnig lijkt.  

Het zou dus voor alle partijen het beste zijn nu een punt achter dit megalomane plan te zetten. Hier ligt nu ook een taak voor ons lokale bestuur om hierover actief mee te denken en te stoppen met zich te verschuilen achter het provinciebestuur.  

Zoals beloofd houden wij een vinger aan de pols en zullen we pas stoppen als het hele RMS plan van de baan is.

www.megamestvergistergroenlonee.nl
www.facebook.com/megavergister
www.twitter.com/megavergister

Krijgt RMS een voorkeursbehandeling?

UPDATE 28 — MegaMestVergisterGroenloNEE – UPDATE 28

Wij hebben lange tijd niets van ons laten horen maar dat betekent niet dat wij stil hebben gezeten. Wij blijven de ontwikkelingen omtrent het RMS project op de voet volgen.

Op dit moment zijn wij nog steeds in afwachting van de uitspraak van de rechtbank over de laatste vergunning (de eerste twee zijn eind juni al vernietigd). Dit betreft de vergunning Wet Natuur Bescherming (Wnb), die alles te maken heeft met de nu zo actuele discussie omtrent de uitstoot van stikstof. Wij hebben geen idee of dit de oorzaak is dat deze uitspraak zo lang op zich laat wachten. Maar wij hebben geen haast en zien met vertrouwen het oordeel van de rechtbank tegemoet.

Op de recente raadsvergadering van Oost-Gelre over de begroting van 2020 werden er aan wethouder Frank vragen gesteld over de inhoud van het voorlopig koopcontract tussen De Laarberg en RMS voor de aankoop van bouwgrond. Tot op heden werd hierover geen inhoudelijke informatie verstrekt, noch aan ons, noch aan de gemeenteraad. Onbegrijpelijk natuurlijk, maar wel geheel in lijn met het troebele beeld dat we tot nu toe hebben over het hele megamestvergisterproject.

Na enig doorvragen van de oppositie werd door de wethouder geantwoord dat er een voorlopig koopcontract op tafel ligt voor de aankoop van bouwgrond op De Laarberg waarin geen einddatum voor de aankoop is vastgelegd. Er zijn twee mogelijkheden: de wethouder is niet juist geïnformeerd of RMS heeft een volstrekt ‘uniek’ voorlopig koopcontract gekregen. In een normaal voorlopig koopcontract staat immers altijd een einddatum vermeld waarbinnen de aankoop gerealiseerd moet worden met daarin soms een mogelijkheid tot eventuele verlenging.

Als de informatie van de wethouder juist is dan lijkt het ons niet meer dan logisch dat wordt onderzocht wie hiervoor verantwoordelijk is. Het is zeer onwaarschijnlijk dat de directie van De Laarberg deze vreemde voorwaarde zonder terugkoppeling en/of toestemming van de toezichthouders (lees: gemeentebestuur van Berkelland en Oost Gelre) heeft opgenomen in het contract. Wij weten ondertussen dat het voorlopig koopcontract in 2013 is afgesloten en dat tot op de dag van vandaag het bouwterrein braak ligt. De Laarberg verwacht dat RMS de grond in het tweede kwartaal van 2020 gaat aankopen. Dat is volgens de oppositie in de raad en daar sluiten wij ons bij aan, volstrekt onmogelijk gezien de huidige stand van zaken met betrekking tot het ontbreken van vergunningen, subsidies etcetera.

Zoals we al eerder aangaven, kan RMS opnieuw de procedure van vergunning-aanvragen doorlopen. Op deze manier kan RMS nog heel lang de veel gevraagde bouwgrond blokkeren en zo de industriële ontwikkeling en werkgelegenheid op De Laarberg tegenwerken. Dat alles blijkbaar met instemming van het gemeentebestuur van Berkelland en Oost Gelre?

Er gaan op dit moment geruchten, die overigens door wethouder Frank werden bevestigd, dat RMS overweegt een nieuwe vergunning te gaan aanvragen. Wij wachten rustig de ontwikkelingen af, eerst maar eens zien of de rechtbank iets heel laat van de Wnb-vergunning en als het dan toch nodig is, komen wij zeker opnieuw in actie.

‘Een ezel stoot zich in het algemeen niet tweemaal aan dezelfde steen’, maar misschien kennen ze dit gezegde in Duitsland niet?

www.megamestvergistergroenlonee.nl
www.facebook.com/megavergister
www.twitter.com/megavergister

De rechtbank heeft gesproken!

De rechtbank heeft gesproken!

UPDATE 27 – MegaMestVergisterGroenloNEE – UPDATE 27

Dat de verleende vergunningen voor de megamestvergister niet deugden dat wisten wij al heel lang. We zijn verheugd dat de rechter deze conclusie nu ook heeft getrokken. Het is opmerkelijk dat deze uitspraak al binnen de normale periode van zes weken genomen is, dat betekent dat deze zaak voor de rechtbank al heel snel klip-en-klaar was. Twee van de drie vergunningen zijn nu al vernietigd en het is bijna zeker dat de derde vergunning hetzelfde lot zal ondergaan.
Vanaf het begin waren wij er stellig van overtuigd dat bij de beoordeling van een mestfabriek van deze omvang een Milieueffectenrapportage (MER) niet mocht ontbreken. De rechtbank ging hierin mee en dat betekent dat, indien RMS mocht besluiten een nieuwe vergunningsaanvraag in te dienen, er dan toch echt een volledige MER nodig zal zijn.
Ook tilde de rechtbank zwaar aan de rommelige en onduidelijke opgave van het energieverbruik versus de energieopbrengst. Ook op dat punt werden de door ons ingebrachte argumenten op waarde geschat.
Wij hebben ook veel tijd gestopt in het argumenteren tegen de watervergunning. In de verleende vergunning werd er geen rekening gehouden met de risico’s van de enorme hoeveelheden afvalwater die in de Leerinkbeek worden geloosd. Wij waren vragende partij voor strenge normering en controle op het lozen van restanten veemedicatie en pesticiden. De rechtbank volgt ons daarin en vindt dit o.a. een reden om deze vergunning te vernietigen.
De vraag blijft voorlopig open of de Provincie en het Waterschap in hoger beroep zullen gaan.
De uitspraken laten aan duidelijkheid niets te wensen over, het lijkt dan ook uitgesloten dat een hogerberoepuitspraak bij de Raad van State anders zal uitvallen.
Het is uiteraard het goed recht van RMS om opnieuw een vergunningsaanvraag in te dienen. De hele procedure zal dan van voren af aan weer doorlopen moeten worden. Het is niet onze verwachting dat RMS zo dom zal zijn dit project in Groenlo nog verder door te zetten, maar wij houden uiteraard een vinger aan de pols.
Wij hebben u het afgelopen jaar op de hoogte gehouden via vele updates, normaal gesproken is dit onze laatste. Ons werk zit erop, wij danken alle mensen die ons op deze lange en soms moeizame weg gesteund hebben. Zonder uw steun hadden we deze actie nooit zo succesvol kunnen afronden.
Wij wensen u hierbij een fijne vakantie toe, daar gaan wij nu zelf ook van genieten.
Tot ziens!


www.megamestvergistergroenlonee.nl
www.facebook.com/megavergister
www.twitter.com/megavergister

Jaap Cannegieter, Rob Bongers, Wilma van der Donk, Henk Adema, Martin Derks, Nico Tijdink, Paul Wallerbos (ex-lid)