Waarom ondervinden mestvergisters toch overal zoveel weerstand?

Waarom ondervinden mestvergisters toch overal zoveel weerstand ?

UPDATE 7 – MegaMestVergisterGroenloNEE – UPDATE 7

MegamestvergisterGroenloNEE houdt zich bezig met protesteren tegen de plannen van RMS om op de Laarberg in Groenlo een megamestvergister te gaan bouwen. In dat kader hebben wij diverse contacten gelegd met andere actiegroepen die ook strijden tegen mestvergisterplannen in hun omgeving. Het is opvallend, maar bijna overal waar er bouwplannen voor mestvergisters zijn, is er weerstand en grote maatschappelijke onrust ontstaan. Meestal resulterend in een jarenlange strijd tussen enerzijds de projectontwikkelaars en veehouders en anderzijds bezorgde burgers. De gekozen lokatie is in de meeste gevallen het belangrijkste strijdpunt.
De lokale en provinciale overheid houdt zich in deze conflictsituaties zoveel mogelijk op de achtergrond. En als er wel sprake is van actieve politieke bemoeienis, dan hebben aspecten als veiligheid, milieu en volksgezondheid zelden de hoogste prioriteit.
Het lokale en provinciale bestuur schiet duidelijk tekort in deze materie. Het zou in onze ogen anders én beter moeten. Wellicht dat de landelijke overheid een meer sturende rol moet gaan spelen? Technisch- en maatschappelijk aanvaardbare oplossingen voor de mestproblematiek zouden in de eerste plaats de verantwoordelijkheid moeten zijn van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Er is nood aan duidelijke en afgebakende richtlijnen voor mestvergistingsfabrieken. Een landelijk vastgestelde prijs voor mestverwerking zou ook een vooruitgang zijn. Dit zou de wildgroei in deze markt met de daarbij horende ‘vrije jongens’ mentaliteit direct intomen. Onze conclusie is dat een goede landelijke regularisatie van de mestproblematiek veel conflictsituaties kan voorkomen.
Het is een misvatting dat we met mestvergisting meewerken aan het behoud van ons milieu en zelfs meehelpen met de energietransitie. Mestvergisting is niets anders dan een industriële manier om mest te verwerken waarbij bijna altijd meer energie verbruikt dan geproduceerd wordt. Ook het begrip ‘groene energie’ is in deze context ongeloofwaardig. Deze term wordt hier alleen maar gebruikt als argument om mestvergisterplannen bij de overheid door te drukken en natuurlijk ook om zo veel mogelijk geld uit de subsidiepot te graaien. Gelooft u ons, er is echt niets groens aan mestvergisting.
Als voorbeeld van een uitwas in onze huidige veeteelt noemen we het in zes maanden afmesten van stierkalfjes in de Achterhoek. Deze kalfjes komen van heinde en verre en worden over duizenden kilometers afstand aangevoerd. In Nederland wordt kalfsvlees bijna niet gegeten dus wordt dit vlees grotendeels naar het buitenland geëxporteerd. Het enige wat hier achter blijft is de mest. Is er in deze vorm van veeteelt nog enig maatschappelijk nut en logica te ontdekken?
Aan de basis van de huidige mestproblematiek ligt natuurlijk ook ons consumentengedrag.
Over de rug van veehouders willen wij voor een zo laag mogelijke prijs een mooi stukje vlees op tafel. De kiloknalleracties in onze supermarktketens zijn hier een schrijnend voorbeeld van, de ultieme uitwas van dit proces. Dit kan zo niet doorgaan, wij zullen naar een gezondere situatie moeten evalueren waarbij ook de veehouder een faire prijs voor zijn producten krijgt.
Wij denken dat naast verandering van ons consumentengedrag ook de industrialisatie van de boerenbedrijven moet stoppen, kwaliteit in plaats van kwantiteit moet de leidraad worden in ons toekomstige landbouwbeleid. Dan zal de mestproblematiek direct ook een flink stuk beheersbaarder worden.

Stichting MegaMestVergisterGroenloNEE

• www.facebook.com/megavergister
• Twitter @Megavergister
• www.megamestvergistergroenlonee.nl

Moeten wij Duitse experimentele mestvergisters subsidiëren?

Moeten wij Duitse experimentele mestvergisters subsidiëren?

UPDATE 6 – MegaMestVergisterGroenloNEE – UPDATE 6

Er is veel subsidiegeld nodig om een mestvergister financieel rendabel te laten draaien. Dit geldt zeker voor de megamestvergister zoals RMS die wil gaan bouwen op de Laarberg.
Om maximaal te profiteren van de subsidiemogelijkheden, zijn er altijd wel handige jongens die van de verschillen in wetgeving tussen landen gebruik proberen te maken. In Duitsland bijvoorbeeld zijn de subsidierichtlijnen voor mestvergisters veel strenger. Dat is waarschijnlijk een van de redenen waarom RMS voor grensstreken in Nederland (Venlo en Groenlo) kiest om hun megamestvergisters te ontwikkelen.

Een belangrijk gegeven bij het ontwikkelen van een mestvergister is de energiebalans. Dit is het verschil tussen enerzijds de energie die wordt opgewekt en anderzijds de energie die nodig is om dit te realiseren. Bij alle mestvergisters die tot nu toe gebouwd zijn, is de theoretische energieopbrengst altijd veel te positief ingeschat. Dit is ook het geval voor de nu geplande megamestvergister in Groenlo. In de vergunningsaanvraag van dit project wordt ook een niet onderbouwd en veel te rooskleurig beeld geschetst van de te verwachten energieopbrengst. RMS beweert namelijk dat er voor meer dan 12.000 huishoudens aan groengas geproduceerd gaat worden. Maar voor het gemak vergeet RMS wel te vermelden dat er voor deze productie ook veel aardgas en electriciteit nodig is, respectievelijk voor circa 6.000 en 12.500 huishoudens. Deze berekeningen zijn gemaakt op basis van de getallen die vermeld staan in de vergunningsaanvraag van RMS. Op basis van de nu voorliggende plannen zal de energiebalans waarschijnlijk negatief uitvallen. Dus van duurzaamheid is hier weinig sprake, hetgeen overigens ook geenszins strookt met de doelstellingen van Oost Gelre om als gemeente tegen 2030 energie neutraal te zijn.

Nu vraagt men zich vast af hoe RMS denkt om op basis van een negatieve energiebalans toch in aanmerking te kunnen komen voor subsidies. RMS gaat ongetwijfeld ook voor zijn project in Groenlo proberen gebruik te maken van de tekortkomingen in de huidige subsidie- wetgeving. Daarin staat namelijk vermeld dat er een flinke som subsidie wordt verstrekt op groengas dat aan het aardgasnet wordt terug geleverd, ongeacht de hoeveelheid aardgas die daarvoor nodig is. Het productieproces van de RMS megamestvergister is zo ontworpen dat alleen aardgas gebruikt kan worden. Dit aardgas dat nodig is voor de productie van groengas wordt aan een gunstig industrieel tarief aangekocht. Op deze manier passeert men dus tweemaal langs de kassa. We praten hier in principe over miljoenen euro’s, belastinggeld dat op deze manier ieder jaar weer in de zakken van RMS zou verdwijnen. Deze manier van werken is helaas niet nieuw en heeft zelfs een naam gekregen namelijk “groenwassen”. Dat is met goedkope conventionele energie, groene energie opwekken en daar dan maximale subsidie op aanvragen.

Een aanvraag voor subsidie wordt door de Rijksdienst voor Ondernemingen ( RvO) beoordeeld. Mestvergisterprojecten worden tegenwoordig kritischer bekeken dan in het verleden. De RvO kijkt veel breder dan de regionale of provinciale diensten. De RvO onderzoekt naast de technische aspecten van de mestvergister, ook financiële achtergronden en de levensvatbaarheid van het project op termijn.
Op basis van deze criteria zijn de laatste tijd al meerdere aanvragen van mestvergisters afgewezen. Onlangs is bijvoorbeeld ook een eerste subsidie-aanvraag van RMS voor hun megamestvergister in Venlo afgewezen.

Deze aanvraag bleek technisch gezien niet voldoende onderbouwd te zijn, misschien speelden ook twijfels over het ontbreken van de benodige financiële middelen een rol. Maar RMS en van Westreenen kennende, die zullen vast nog wel nog wel op zoek gaan naar oplossingen via (politieke?) achterdeurtjes en nieuwe pogingen wagen.

Gelukkig loopt deze subsidie toekenning via de onafhankelijke rijksoverheidsdienst RvO die alle aanvragen op een objectieve manier beoordeelt en waarop lokale en provinciale politiek weinig of geen invloed kunnen uitoefenen.

Stichting MegaMestVergisterGroenloNEE

• www.facebook.com/megavergister
• Twitter @Megavergister
• www.megamestvergistergroenlonee.nl

Welk belang heeft De Laarberg bij een MegaMestVergister?

Welk belang heeft de Laarberg bij een MegaMestVergister?

UPDATE 5 – MegaMestVergisterGroenloNEE – UPDATE 5

Industriepark de Laarberg is een gezamenlijk initiatief van de gemeenten Oost Gelre en Berkelland met als doelstelling het terrein tussen Eibergen en Groenlo te ontwikkelen voor groei en werkgelegenheid. In dit kader mag je als burger erop vertrouwen dat er zakelijke maar wel maatschappelijk verantwoorde beslissingen genomen worden.
Vanaf het eerste moment dat de contouren van het RMS megamestvergister-project op de Laarberg zichtbaar werden, is er bij een aanzienlijk deel van de bevolking grote bezorgdheid en weerstand ontstaan. De Laarberg heeft tot nu toe weinig begrip getoond voor de standpunten van de verontruste burgers. Men heeft het megamestvergister-project vanaf het prille begin omarmd zonder maar een moment stil te staan bij de grote impact en de risico’s voor de omgeving en de bevolking. Dit kunnen wij moeilijk accepteren en wij vragen ons af welke belangen hier dan wél een rol spelen. Alle beslissingen die tot nu toe in dit dossier genomen zijn, staan loodrecht op de belangen van een groot deel van de bevolking.
Op de website van de Laarberg wordt de RMS megavergister zeer positief in de verf gezet. Het project wordt zonder enige nuancering voorgesteld waarbij aantoonbare onjuistheden ons klakkeloos worden opgediend. Heeft men geen idee waarover het gaat of probeert men hiermee het gemeentebestuur van Oost Gelre en Berkelland en ons burgers om de tuin te leiden?
Een van de belangrijkste doelstellingen van bedrijvenpark de Laarberg is het creëren van meer werkgelegenheid. Werkgelegenheid is belangrijk voor de Achterhoek.
Maar wat we nu zien is precies het omgekeerde. Het lijkt erop dat de Laarberg meer inzet op zware en vervuilende industrie met beperkte arbeidsplaatsen, maar wel met verhoogde risico’s voor veiligheid, milieu en volksgezondheid. Als voorbeeld hiervan noemen we de RMS megamestvergister. RMS beoogt een industrieterrein met een oppervlakte van ca. 8 hectare
(16 voetbalvelden) en daar worden slechts een 10 -15 mensen tewerkgesteld. Los van alle andere gefundeerde bezwaren en risico’s, is dit natuurlijk een zeer pover resultaat voor de werkgelegenheid.
Slimme en schone maakindustrie, type Mueller , dat zou maatgevend moeten zijn.
Zou het niet veel beter zijn als de Laarberg duidelijke richtlijnen gaat opstellen bij toekomstige projectaanvragen ? Bijvoorbeeld het definiëren van een minimaal aantal arbeidsplaatsen per hectare industriegrond?
De Laarberg ambieert uiteraard ook duurzaamheid. Er komt heel wat bij kijken om daar invulling aan te geven, het plaatsen van een veld met zonnepanelen is vandaag de dag echt niet voldoende om geloofwaardig te zijn. En duurzaamheid koppelen aan de RMS megamestvergister is echt een gotspe. Dit is een grootschalige mestverwerkende industrie die niets toevoegt aan de energietransitie en zeker niet als duurzaam kan worden aangemerkt.
Bestuurlijk Oost Gelre en Berkelland hebben in het verleden verkeerde inschattingen gemaakt bij het beoordelen van plannen op de Laarberg. Hierdoor is het nu dus mogelijk dat er meer zware industrie op de Laarberg ontwikkeld kan worden. Zijn onze gemeenteraden wel goed voorgelicht in het beslissingstraject of is er bewust informatie achtergehouden? Is hiermee het hek van de dam gehaald en is de RMS megamestvergister het begin van nog meer zware industrie?
Op basis van bovenstaande vragen wij ons af of er op dit moment wel de juiste beslissingen genomen worden door de Laarberg. Wij willen toch niet dat de regio Oost Gelre en Berkelland het industrie-afvalputje van Oost Nederland gaat worden?

Stichting MegaMestVergisterGroenloNEE

• www.facebook.com/megavergister
• Twitter @Megavergister
• www.megamestvergistergroenlonee.nl

Wij hebben onze zienswijze ingediend

De afgelopen periode hebben wij u regelmatig op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen rondom de vergunningaanvraag door RMS. Hier nog een keer onze 4e update

UPDATE 4 – MegaMestVergisterGroenloNEE – UPDATE 4

Wij hebben onlangs een zienswijze ingediend tegen de komst van de megamestvergister op de Laarberg. Naast de risico’s voor het milieu en de volksgezondheid, hebben wij ons ook verdiept in de technische aspecten van de lopende vergunningsaanvraag van RMS.
Wij gaan u nu niet vervelen met details, maar wij willen wel kenbaar maken dat wij sterke twijfels hebben over de haalbaarheid van het technische concept dat opvallend summier beschreven staat. In de vergunningsaanvraag van RMS ontbreekt belangrijke input m.b.t. de uitvoering en invulling van allerlei technische aspecten die essentieel zijn voor een veilige werking en die garanties bieden voor de volksgezondheid. De regionale en provinciale overheidsdiensten zijn, om voor ons nog onduidelijke redenen, akkoord gegaan met de afspraak dat die ontbrekende, cruciale details later ingevuld mogen worden.
Op basis van hetgeen de aanvrager RMS samen met partner van Westreenen op papier hebben gezet, in hun technische bijlage bij de vergunningsaanvraag, hebben wij in onze zienswijze een lange lijst van op- en aanmerkingen gemaakt. Naar verluidt mogen wij in de loop van september een reactie van de officiële overheidsinstanties op onze inbreng verwachten. Toch willen we in de tussentijd alvast een aantal van onze bevindingen met u delen.
In de eerste plaats is het zeer verontrustend dat er voor een mestvergister van deze schaalgrootte geen enkel deskundig ingenieursbureau met aantoonbare knowhow is ingehuurd. De enige die claimt technische kennis ter zake te hebben is Herr W.Chantre zelf, directeur van RMS Duitsland. Zijn CV hebben wij natuurlijk proberen na te trekken. Wij hebben hem gevraagd om referenties, om locaties waar eerder door hem mestvergistings-projecten gerealiseerd zijn. We zouden namelijk graag eens een enigszins vergelijkbare mestvergister bezoeken om ons ter plaatse te kunnen oriënteren. Maar op deze vraag hebben wij van RMS nooit een bevredigend antwoord gekregen. Na lang speuren is het ons zelfs niet gelukt om ook maar iets vergelijkbaars te vinden in Duitsland of Nederland.
Het lijkt erop, dat alles wat door hem in de pers beweerd wordt omtrent zijn ervaring en kennis, niet controleerbaar is. Gezien het ontbreken van een relevante ingenieursopleiding en/of controleerbare werkervaring mogen we dus hierbij gerust grote vraagtekens plaatsen.
Hebben we hier te maken met een selfmade geniaal persoon of met een moderne variant op baron von Münchhausen? Wij denken toch vooral het laatste.
Ook maken wij ons grote zorgen over het feit dat er in het voorliggende project geen robuust en betrouwbaar afvalwaterzuiveringssysteem voorzien is. Een dergelijke voorziening is namelijk ook essentieel voor het afvangen van restanten vee medicatie. In onze huidige intensieve veeteelt wordt helaas veel medicatie (bijv. antibiotica’s ) toegepast. Restanten hiervan komen ook in de mest terecht en deze worden met dit systeem zeker niet volledig verwijderd. Zo komen deze medicijnresten in ons oppervlaktewater terecht met alle mogelijke negatieve gevolgen voor ons milieu.
Het is voor ons moeilijk te begrijpen dat ODRN en ODA, de officiële regionale en provinciale overheidsdiensten, zonder voorbehoud akkoord zijn gegaan met het nu voorliggende concept en dat ze daarvoor een vergunning hebben afgegeven. Technisch gezien rammelt de aanvraag aan alle kanten en er ontbreken volgens ons teveel belangrijke details in de onderbouwing. Blijkbaar hebben de overheidsdiensten te weinig technische knowhow in huis om deze complexe materie deskundig te kunnen beoordelen. Wellicht was het wijzer geweest om in een eerder stadium externe expertise (bijv. RIVM) in te huren.
Is het mestoverschot probleem nu zo groot geworden dat onze lokale en provinciale overheid zelfs mestcowboy’s, type RMS alle ruimte geeft om met experimentele, niet bewezen technische concepten in onze achtertuin aan de slag gaan met alle grote risico’s van dien voor ons burgers?

Stichting MegaMestVergisterGroenloNEE

• www.facebook.com/megavergister
• Twitter @Megavergister
• www.megamestvergistergroenlonee.nl

Wat is RMS voor een bedrijf, hier de achtergronden.

De afgelopen periode hebben wij u regelmatig op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen rondom de vergunningaanvraag door RMS. Hier nog een keer onze 3e update

UPDATE 3 – MegaMestVergisterGroenloNEE – UPDATE 3

Er gaan al lange tijd geruchten over de achtergronden van RMS, het Duitse bedrijf dat plannen heeft om megamestvergisters in Nederland te gaan bouwen.

Via de officiële bronnen hebben wij geprobeerd een inzicht te krijgen in de financiële handel en wandel van het Duitse moederbedrijf RMS en haar drie Nederlandse brievenbusfirma’s, die toevallig allemaal gevestigd zijn op hetzelfde adres als de firma van Westreenen te Lichtenvoorde.

Financiële achtergronden geven vaak interessante informatie over wat er speelt. Zoals bij alle onderzoeken die wij tot nu gedaan hebben, roepen de uitkomsten ook hier weer meer vragen op dan dat wij antwoorden hebben gevonden.

Als we kijken naar de financiële resultaten van de afgelopen jaren dan kunnen we alleen maar concluderen dat de Duitse firma RMS een slecht lopende eenmanszaak is. Men heeft na meer dan tien jaar personeel noch kantoor of zelfs maar een euro eigen vermogen opgebouwd.
Via onze contacten bij een Duitse krediet-instantie ( Creditreform Offenbach) zijn wij geïnformeerd over de kredietwaardigheid van het bedrijf. Het blijkt dat hun kredietlimiet slechts € 2.500,– bedraagt. Dit is natuurlijk een belachelijk laag bedrag voor een firma met zulke grote ambitieuze plannen.
Ook hebben we via de Kamer van Koophandel alle beschikbare financiële informatie opgevraagd van de drie brievenbusfirma’s die RMS in Nederland heeft. In deze vestigingen zijn alleen maar grote schulden opgebouwd, de totale gezamenlijke schuld eind 2016 bedraagt bijna een miljoen euro. Op basis van deze informatie vragen wij ons af hoe het mogelijk is dat er nog geen faillissement is aangevraagd door schuldeiser (s)? Of spelen er op de achtergrond andere belangen mee die wij niet kennen ?

Tijdens ons onderzoek is ons nog iets anders opgevallen. Sinds begin 2017 heeft RMS in Duitsland meerdere crowdfunding acties gestart om geld op te halen bij Duitse particulieren voor de projecten in Groenlo en Venlo. Blijkbaar is er een acute hoge financiële nood en dat is gezien het voorgaande misschien wel begrijpelijk. De financiële bijsluiter gelezen hebbende, begrijpen we niet dat daar mensen ingelopen zijn. Helaas kijken mensen vaak alleen naar de hoge rentevergoeding ( >8%!) en niet naar de kleine lettertjes en dat is in dit geval wel erg kortzichtig. De vraag rijst waarom RMS geen geld probeert op te halen in Nederland, hier bestaan dit soort crowdfunding platforms toch ook?
Voor ons is dat wel duidelijk, hier is ondertussen wel bekend, in tegenstelling tot in Duitsland, dat deze plannen op drijfzand gebouwd zijn. Het al dan niet doorgaan van de megamestvergister plannen is op dit moment uiterst twijfelachtig, gezien alle lopende procedures. En niet doorgaan van de plannen betekent dat de mensen die via deze constructie geld hebben ingelegd, alles kwijt zijn.

Op basis van bovenstaande hebben wij ons ook de vraag gesteld hoe RMS met deze povere financiële achtergrond ooit een normale financiering rond kan krijgen. We praten hier over grote bedragen, voor de twee projecten (Groenlo en Venlo) zal men op zoek moeten naar meer dan honderd miljoen euro. Over financierders van dit enorme bedrag gaan verschillende hardnekkige geruchten, genoemd worden een grote leverancier van diervoeders, een grote zuivelonderneming en verschillende grote banken. In onze ogen allemaal onzin, geen van deze partijen zal zich hiermee willen inlaten, ten eerste is het financieel veel te riskant en ten tweede gezien de grote maatschappelijke onrust is zo’n stap niet te verkopen aan hun achterban en aandeelhouders. Concluderend kunnen we zeggen dat het uiterst onwaarschijnlijk is dat RMS dit project financieel alleen kan dragen maar misschien spelen er op de achtergrond nog andere zaken die het daglicht nu nog niet kunnen verdragen en pas in een later stadium duidelijk gaan worden. Misschien moeten we daar ook de verklaring zoeken voor de grote openstaande schulden?

Stichting MegaMestVergisterGroenloNEE

• www.facebook.com/megavergister
• Twitter @Megavergister
• www.megamestvergistergroenlonee.nl

Wordt het mestprobleem opgelost met een mestvergister ?

De afgelopen periode hebben wij u regelmatig op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen rondom de vergunningaanvraag door RMS. Hier nog een keer onze 2e update

UPDATE 2 – MegaMestVergisterGroenloNEE – UPDATE 2

Wordt het mestprobleem met de komst van de RMS Megamestvergister nu opgelost of krijgen de veehouders nog meer stront aan de knikker?

Wij hebben de contracten die RSM Groenlo aan de veehouders heeft aangeboden eens nader onder de loep genomen. Deze contracten zijn via het internet te downloaden. Er worden twee soorten contracten voor de levering van mest aangeboden:
Type A: levering met financiële deelname en
type B: levering zonder financiële deelname.
Wat direct opvalt in beide contracten is de prijsstelling. De marktconforme kosten voor mestverwerking bedraagt momenteel € 20/ton. Maar RMS Groenlo biedt een prijs aan van € 8 /ton (type A) en € 9/ton (type 😎 , dus in beide gevallen minder dan 50 % van de nu geldende kostprijs. Maar er is nog meer wat ons deed verbazen. RMS garandeert deze prijs zonder enig voorbehoud voor een periode van 10 jaar. Voor hen geldt het normale verloop van de economie, waarbij kosten in de loop van de tijd altijd stijgen, blijkbaar niet.
Voor de veehouders is dit aanbod bijna te mooi om waar te zijn en dat is het natuurlijk ook. Hier worden verwachtingen gewekt die absoluut niet waar te maken zijn.
Als we juist geïnformeerd zijn, hebben veel veehouders het type A contract getekend. Zij zijn daarmee een verplichting aangegaan om mee te investeren in de mestfabriek via een aanvullend contract, de zgn. Kapitaalsstorting Overeenkomst. De verplichting die men hiermee is aangegaan is dubieus en zeer riskant. Wij gaan u niet vervelen met technische en juridische details maar willen u een typerend, tegenstrijdig detail uit dit contact niet onthouden, wij citeren : ‘ de inleg som is direct opeisbaar in geval van faillissement van RMS Groenlo’ en dan even verderop : ‘de inleg som is achtergesteld bij alle huidige en eventuele toekomstige vorderingen’. Daar staat in gewoon Nederlands dat u uw centen kwijt bent als het mis gaat.
Dit brengt ons naar de rol die het bedrijf Van Westreenen speelt in dit verhaal. Zij hebben namelijk alle vergaderingen met geïnteresseerde veehouders georganiseerd. Als onze informatie juist is, zijn die vergaderingen vooral gericht geweest om het contact type A aan te bevelen, zonder dat daarbij voldoende op de financiële risico’s is gewezen.
De goede reputatie en het vertrouwen dat Van Westreenen geniet onder veehouders, heeft daarin ongetwijfeld een doorslaggevende rol gespeeld. Vermoedelijk speelt hier eigenbelang mee waardoor de objectiviteit is ondergesneeuwd. Van Westreenen heeft het hoofd al veel te ver in de RMS strop gestoken en kan zich waarschijnlijk niet meer terugtrekken zonder reputatieverlies en financiële schade.
Er is gelukkig ook goed nieuws, alle contracten die zijn opgesteld hebben een ontbindende voorwaarde. Als de mestfabriek binnen drie jaar niet draait, dan heeft de veehouder het recht de contacten zonder opgave van redenen te ontbinden.
Wij raden de veehouders aan niet te wachten en nu al via een aangetekend schrijven alle contracten op te zeggen en bij gedane aanbetaling die terug te vorderen. Gezien de wankele financiële basis van RMS Groenlo is het wellicht verstandig om deze financiële claim ook bij Van Westreenen neer te leggen, gezien hun sturende rol in deze zaak.
Met bovenstaande hebben wij geprobeerd alle geïnteresseerden maar dit keer vooral de veehouders te informeren over onze laatste bevindingen met betrekking tot de achtergronden van RMS.

Stichting MegaMestVergisterGroenloNEE

• www.facebook.com/megavergister
• Twitter @Megavergister
• www.megamestvergistergroenlonee.nl

Periode indienen bezwaarschrift is nu voorbij

De periode waarin men een bezwaarschrift (zienswijze) kon indienen tegen de vergunningen voor de plannen van RMS is nu verlopen.

UPDATE 1 – MegaMestVergisterGroenloNEE – UPDATE 1

Wij hebben in nauwe samenwerking met de stichting Leefbaar Buitengebied Gelderland uitgebreide en gedetailleerde zienswijzen ingediend. Wij hebben vernomen dat er via andere kanalen ook diverse zienswijzen zijn ingediend. Daarvan hebben wij er een aantal mogen inzien. Wanneer alle bezwaarschriften op een rij worden gezet dan kan de provinciale overheid niet anders concluderen dan dat alle vergunningen per omgaande moeten worden ingetrokken. Het is duidelijk geworden dat zowel de aanvragen als de vergunningen onvolledig zijn en dat, los van de administratieve fouten, er met name grote  onacceptabele hiaten zijn op belangrijke onderdelen zoals veiligheid en gezondheid.

Ook hebben we kennis genomen van het advies dat het gemeentebestuur van Oost Gelre op de omgevingsvingsvergunning heeft uitgebracht op basis van een evaluatie dat door het ingenieursbureau Tauw onder grote tijdsdruk werd uitgevoerd. Het gemeentebestuur vindt ook dat er nogal wat ontbreekt aan dit dossier met betrekking tot de veiligheids- en gezondheidsaspecten. Dat is helemaal in lijn met onze bevindingen. Maar helaas zien zij daarin geen onoverkomelijke problemen, blijkbaar wegen de economische belangen voor dit gemeentebestuur zwaarder dan de veiligheids- en gezondheidsrisico’s voor de bevolking.

Het gemeentebestuur van Berkelland daarentegen heeft helemaal niks gedaan en geeft daarmee de indruk niet te beseffen wat het RMS project eigenlijk inhoud. De lokale fractie van Groen Links heeft daar de risicos veel beter ingeschat en wel actie ondernomen en een zienswijze ingediend.

 Als vervolg op de Open Dag op industrieterrein de Laarberg zijn wij recent door RMS uitgenodigd voor een rondetafeloverleg om onze bezwaren en zorgen nader toe te lichten. Wij vinden dit een correct gebaar en hebben aangegeven daar graag gebruik van te maken ovoorwaarde dat het een openbare discussie moet zijn. Met de zeer teleurstellende vergadering met de overheidsdiensten ODA/ODRN in de Mattelier nog vers in ons geheugen hebben wij aangegeven dat dit rondetafeloverleg daarom een openbaar karakter moet hebben. Uiteraard met respect voor de verschillende standpunten maar wel met de mogelijkheid dat ongeruste burgers nu wél hun vragen en zorgen rechtstreeks kunnen uiten. RMS/Van Westreenen zouden daar dan alle gelegenheid krijgen om hun antwoorden te formuleren.

Spijtig genoeg hebben wij geen positieve reactie op dit voorstel ontvangen. Een vooroverleg, om eerst samen te onderzoeken hoe we met respect voor elkaars standpunten een openbare meeting zouden kunnen organiseren, is voor RMS/Van Westreenen niet bespreekbaar.

Wij hebben geen verborgen agenda’s, wij willen graag in alle openbaarheid de discussie aangaan maar daarin staan we blijkbaar alleen.

Wij hebben recent een nieuwsbrief naar al onze sympathisanten verstuurd.

Indien u deze ook wilt ontvangen dan kunt u zich aanmelden via onze website of u kunt onze laatste nieuwsbrief HIER downloaden.

In deze nieuwsbrief gaan we in detail in op procedurele kant van de zaak. We leggen uit dat het zeker nog geen gelopen race is en dat wij ons voorbereiden op een eventuele lange en indien nodig juridische strijd.

Wij danken u voor uw steun en wij blijven samen met u volharden in onze strijd om de bouw van een MegaMestVergister op de Laarberg tegen te houden.

                             Stichting MegaMestVergisterGroenloNEE

Facebook.com/megavergister
Twitter @megavergister
www.megamestvergistergroenlonee.nl