Wat is RMS voor een bedrijf, hier de achtergronden.

De afgelopen periode hebben wij u regelmatig op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen rondom de vergunningaanvraag door RMS. Hier nog een keer onze 3e update

UPDATE 3 – MegaMestVergisterGroenloNEE – UPDATE 3

Er gaan al lange tijd geruchten over de achtergronden van RMS, het Duitse bedrijf dat plannen heeft om megamestvergisters in Nederland te gaan bouwen.

Via de officiële bronnen hebben wij geprobeerd een inzicht te krijgen in de financiële handel en wandel van het Duitse moederbedrijf RMS en haar drie Nederlandse brievenbusfirma’s, die toevallig allemaal gevestigd zijn op hetzelfde adres als de firma van Westreenen te Lichtenvoorde.

Financiële achtergronden geven vaak interessante informatie over wat er speelt. Zoals bij alle onderzoeken die wij tot nu gedaan hebben, roepen de uitkomsten ook hier weer meer vragen op dan dat wij antwoorden hebben gevonden.

Als we kijken naar de financiële resultaten van de afgelopen jaren dan kunnen we alleen maar concluderen dat de Duitse firma RMS een slecht lopende eenmanszaak is. Men heeft na meer dan tien jaar personeel noch kantoor of zelfs maar een euro eigen vermogen opgebouwd.
Via onze contacten bij een Duitse krediet-instantie ( Creditreform Offenbach) zijn wij geïnformeerd over de kredietwaardigheid van het bedrijf. Het blijkt dat hun kredietlimiet slechts € 2.500,– bedraagt. Dit is natuurlijk een belachelijk laag bedrag voor een firma met zulke grote ambitieuze plannen.
Ook hebben we via de Kamer van Koophandel alle beschikbare financiële informatie opgevraagd van de drie brievenbusfirma’s die RMS in Nederland heeft. In deze vestigingen zijn alleen maar grote schulden opgebouwd, de totale gezamenlijke schuld eind 2016 bedraagt bijna een miljoen euro. Op basis van deze informatie vragen wij ons af hoe het mogelijk is dat er nog geen faillissement is aangevraagd door schuldeiser (s)? Of spelen er op de achtergrond andere belangen mee die wij niet kennen ?

Tijdens ons onderzoek is ons nog iets anders opgevallen. Sinds begin 2017 heeft RMS in Duitsland meerdere crowdfunding acties gestart om geld op te halen bij Duitse particulieren voor de projecten in Groenlo en Venlo. Blijkbaar is er een acute hoge financiële nood en dat is gezien het voorgaande misschien wel begrijpelijk. De financiële bijsluiter gelezen hebbende, begrijpen we niet dat daar mensen ingelopen zijn. Helaas kijken mensen vaak alleen naar de hoge rentevergoeding ( >8%!) en niet naar de kleine lettertjes en dat is in dit geval wel erg kortzichtig. De vraag rijst waarom RMS geen geld probeert op te halen in Nederland, hier bestaan dit soort crowdfunding platforms toch ook?
Voor ons is dat wel duidelijk, hier is ondertussen wel bekend, in tegenstelling tot in Duitsland, dat deze plannen op drijfzand gebouwd zijn. Het al dan niet doorgaan van de megamestvergister plannen is op dit moment uiterst twijfelachtig, gezien alle lopende procedures. En niet doorgaan van de plannen betekent dat de mensen die via deze constructie geld hebben ingelegd, alles kwijt zijn.

Op basis van bovenstaande hebben wij ons ook de vraag gesteld hoe RMS met deze povere financiële achtergrond ooit een normale financiering rond kan krijgen. We praten hier over grote bedragen, voor de twee projecten (Groenlo en Venlo) zal men op zoek moeten naar meer dan honderd miljoen euro. Over financierders van dit enorme bedrag gaan verschillende hardnekkige geruchten, genoemd worden een grote leverancier van diervoeders, een grote zuivelonderneming en verschillende grote banken. In onze ogen allemaal onzin, geen van deze partijen zal zich hiermee willen inlaten, ten eerste is het financieel veel te riskant en ten tweede gezien de grote maatschappelijke onrust is zo’n stap niet te verkopen aan hun achterban en aandeelhouders. Concluderend kunnen we zeggen dat het uiterst onwaarschijnlijk is dat RMS dit project financieel alleen kan dragen maar misschien spelen er op de achtergrond nog andere zaken die het daglicht nu nog niet kunnen verdragen en pas in een later stadium duidelijk gaan worden. Misschien moeten we daar ook de verklaring zoeken voor de grote openstaande schulden?

Stichting MegaMestVergisterGroenloNEE

• www.facebook.com/megavergister
• Twitter @Megavergister
• www.megamestvergistergroenlonee.nl

Wordt het mestprobleem opgelost met een mestvergister ?

De afgelopen periode hebben wij u regelmatig op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen rondom de vergunningaanvraag door RMS. Hier nog een keer onze 2e update

UPDATE 2 – MegaMestVergisterGroenloNEE – UPDATE 2

Wordt het mestprobleem met de komst van de RMS Megamestvergister nu opgelost of krijgen de veehouders nog meer stront aan de knikker?

Wij hebben de contracten die RSM Groenlo aan de veehouders heeft aangeboden eens nader onder de loep genomen. Deze contracten zijn via het internet te downloaden. Er worden twee soorten contracten voor de levering van mest aangeboden:
Type A: levering met financiële deelname en
type B: levering zonder financiële deelname.
Wat direct opvalt in beide contracten is de prijsstelling. De marktconforme kosten voor mestverwerking bedraagt momenteel € 20/ton. Maar RMS Groenlo biedt een prijs aan van € 8 /ton (type A) en € 9/ton (type 😎 , dus in beide gevallen minder dan 50 % van de nu geldende kostprijs. Maar er is nog meer wat ons deed verbazen. RMS garandeert deze prijs zonder enig voorbehoud voor een periode van 10 jaar. Voor hen geldt het normale verloop van de economie, waarbij kosten in de loop van de tijd altijd stijgen, blijkbaar niet.
Voor de veehouders is dit aanbod bijna te mooi om waar te zijn en dat is het natuurlijk ook. Hier worden verwachtingen gewekt die absoluut niet waar te maken zijn.
Als we juist geïnformeerd zijn, hebben veel veehouders het type A contract getekend. Zij zijn daarmee een verplichting aangegaan om mee te investeren in de mestfabriek via een aanvullend contract, de zgn. Kapitaalsstorting Overeenkomst. De verplichting die men hiermee is aangegaan is dubieus en zeer riskant. Wij gaan u niet vervelen met technische en juridische details maar willen u een typerend, tegenstrijdig detail uit dit contact niet onthouden, wij citeren : ‘ de inleg som is direct opeisbaar in geval van faillissement van RMS Groenlo’ en dan even verderop : ‘de inleg som is achtergesteld bij alle huidige en eventuele toekomstige vorderingen’. Daar staat in gewoon Nederlands dat u uw centen kwijt bent als het mis gaat.
Dit brengt ons naar de rol die het bedrijf Van Westreenen speelt in dit verhaal. Zij hebben namelijk alle vergaderingen met geïnteresseerde veehouders georganiseerd. Als onze informatie juist is, zijn die vergaderingen vooral gericht geweest om het contact type A aan te bevelen, zonder dat daarbij voldoende op de financiële risico’s is gewezen.
De goede reputatie en het vertrouwen dat Van Westreenen geniet onder veehouders, heeft daarin ongetwijfeld een doorslaggevende rol gespeeld. Vermoedelijk speelt hier eigenbelang mee waardoor de objectiviteit is ondergesneeuwd. Van Westreenen heeft het hoofd al veel te ver in de RMS strop gestoken en kan zich waarschijnlijk niet meer terugtrekken zonder reputatieverlies en financiële schade.
Er is gelukkig ook goed nieuws, alle contracten die zijn opgesteld hebben een ontbindende voorwaarde. Als de mestfabriek binnen drie jaar niet draait, dan heeft de veehouder het recht de contacten zonder opgave van redenen te ontbinden.
Wij raden de veehouders aan niet te wachten en nu al via een aangetekend schrijven alle contracten op te zeggen en bij gedane aanbetaling die terug te vorderen. Gezien de wankele financiële basis van RMS Groenlo is het wellicht verstandig om deze financiële claim ook bij Van Westreenen neer te leggen, gezien hun sturende rol in deze zaak.
Met bovenstaande hebben wij geprobeerd alle geïnteresseerden maar dit keer vooral de veehouders te informeren over onze laatste bevindingen met betrekking tot de achtergronden van RMS.

Stichting MegaMestVergisterGroenloNEE

• www.facebook.com/megavergister
• Twitter @Megavergister
• www.megamestvergistergroenlonee.nl

Periode indienen bezwaarschrift is nu voorbij

De periode waarin men een bezwaarschrift (zienswijze) kon indienen tegen de vergunningen voor de plannen van RMS is nu verlopen.

UPDATE 1 – MegaMestVergisterGroenloNEE – UPDATE 1

Wij hebben in nauwe samenwerking met de stichting Leefbaar Buitengebied Gelderland uitgebreide en gedetailleerde zienswijzen ingediend. Wij hebben vernomen dat er via andere kanalen ook diverse zienswijzen zijn ingediend. Daarvan hebben wij er een aantal mogen inzien. Wanneer alle bezwaarschriften op een rij worden gezet dan kan de provinciale overheid niet anders concluderen dan dat alle vergunningen per omgaande moeten worden ingetrokken. Het is duidelijk geworden dat zowel de aanvragen als de vergunningen onvolledig zijn en dat, los van de administratieve fouten, er met name grote  onacceptabele hiaten zijn op belangrijke onderdelen zoals veiligheid en gezondheid.

Ook hebben we kennis genomen van het advies dat het gemeentebestuur van Oost Gelre op de omgevingsvingsvergunning heeft uitgebracht op basis van een evaluatie dat door het ingenieursbureau Tauw onder grote tijdsdruk werd uitgevoerd. Het gemeentebestuur vindt ook dat er nogal wat ontbreekt aan dit dossier met betrekking tot de veiligheids- en gezondheidsaspecten. Dat is helemaal in lijn met onze bevindingen. Maar helaas zien zij daarin geen onoverkomelijke problemen, blijkbaar wegen de economische belangen voor dit gemeentebestuur zwaarder dan de veiligheids- en gezondheidsrisico’s voor de bevolking.

Het gemeentebestuur van Berkelland daarentegen heeft helemaal niks gedaan en geeft daarmee de indruk niet te beseffen wat het RMS project eigenlijk inhoud. De lokale fractie van Groen Links heeft daar de risicos veel beter ingeschat en wel actie ondernomen en een zienswijze ingediend.

 Als vervolg op de Open Dag op industrieterrein de Laarberg zijn wij recent door RMS uitgenodigd voor een rondetafeloverleg om onze bezwaren en zorgen nader toe te lichten. Wij vinden dit een correct gebaar en hebben aangegeven daar graag gebruik van te maken ovoorwaarde dat het een openbare discussie moet zijn. Met de zeer teleurstellende vergadering met de overheidsdiensten ODA/ODRN in de Mattelier nog vers in ons geheugen hebben wij aangegeven dat dit rondetafeloverleg daarom een openbaar karakter moet hebben. Uiteraard met respect voor de verschillende standpunten maar wel met de mogelijkheid dat ongeruste burgers nu wél hun vragen en zorgen rechtstreeks kunnen uiten. RMS/Van Westreenen zouden daar dan alle gelegenheid krijgen om hun antwoorden te formuleren.

Spijtig genoeg hebben wij geen positieve reactie op dit voorstel ontvangen. Een vooroverleg, om eerst samen te onderzoeken hoe we met respect voor elkaars standpunten een openbare meeting zouden kunnen organiseren, is voor RMS/Van Westreenen niet bespreekbaar.

Wij hebben geen verborgen agenda’s, wij willen graag in alle openbaarheid de discussie aangaan maar daarin staan we blijkbaar alleen.

Wij hebben recent een nieuwsbrief naar al onze sympathisanten verstuurd.

Indien u deze ook wilt ontvangen dan kunt u zich aanmelden via onze website of u kunt onze laatste nieuwsbrief HIER downloaden.

In deze nieuwsbrief gaan we in detail in op procedurele kant van de zaak. We leggen uit dat het zeker nog geen gelopen race is en dat wij ons voorbereiden op een eventuele lange en indien nodig juridische strijd.

Wij danken u voor uw steun en wij blijven samen met u volharden in onze strijd om de bouw van een MegaMestVergister op de Laarberg tegen te houden.

                             Stichting MegaMestVergisterGroenloNEE

Facebook.com/megavergister
Twitter @megavergister
www.megamestvergistergroenlonee.nl