De rechtbank heeft gesproken!

De rechtbank heeft gesproken!

UPDATE 27 – MegaMestVergisterGroenloNEE – UPDATE 27

Dat de verleende vergunningen voor de megamestvergister niet deugden dat wisten wij al heel lang. We zijn verheugd dat de rechter deze conclusie nu ook heeft getrokken. Het is opmerkelijk dat deze uitspraak al binnen de normale periode van zes weken genomen is, dat betekent dat deze zaak voor de rechtbank al heel snel klip-en-klaar was. Twee van de drie vergunningen zijn nu al vernietigd en het is bijna zeker dat de derde vergunning hetzelfde lot zal ondergaan.
Vanaf het begin waren wij er stellig van overtuigd dat bij de beoordeling van een mestfabriek van deze omvang een Milieueffectenrapportage (MER) niet mocht ontbreken. De rechtbank ging hierin mee en dat betekent dat, indien RMS mocht besluiten een nieuwe vergunningsaanvraag in te dienen, er dan toch echt een volledige MER nodig zal zijn.
Ook tilde de rechtbank zwaar aan de rommelige en onduidelijke opgave van het energieverbruik versus de energieopbrengst. Ook op dat punt werden de door ons ingebrachte argumenten op waarde geschat.
Wij hebben ook veel tijd gestopt in het argumenteren tegen de watervergunning. In de verleende vergunning werd er geen rekening gehouden met de risico’s van de enorme hoeveelheden afvalwater die in de Leerinkbeek worden geloosd. Wij waren vragende partij voor strenge normering en controle op het lozen van restanten veemedicatie en pesticiden. De rechtbank volgt ons daarin en vindt dit o.a. een reden om deze vergunning te vernietigen.
De vraag blijft voorlopig open of de Provincie en het Waterschap in hoger beroep zullen gaan.
De uitspraken laten aan duidelijkheid niets te wensen over, het lijkt dan ook uitgesloten dat een hogerberoepuitspraak bij de Raad van State anders zal uitvallen.
Het is uiteraard het goed recht van RMS om opnieuw een vergunningsaanvraag in te dienen. De hele procedure zal dan van voren af aan weer doorlopen moeten worden. Het is niet onze verwachting dat RMS zo dom zal zijn dit project in Groenlo nog verder door te zetten, maar wij houden uiteraard een vinger aan de pols.
Wij hebben u het afgelopen jaar op de hoogte gehouden via vele updates, normaal gesproken is dit onze laatste. Ons werk zit erop, wij danken alle mensen die ons op deze lange en soms moeizame weg gesteund hebben. Zonder uw steun hadden we deze actie nooit zo succesvol kunnen afronden.
Wij wensen u hierbij een fijne vakantie toe, daar gaan wij nu zelf ook van genieten.
Tot ziens!


www.megamestvergistergroenlonee.nl
www.facebook.com/megavergister
www.twitter.com/megavergister

Jaap Cannegieter, Rob Bongers, Wilma van der Donk, Henk Adema, Martin Derks, Nico Tijdink, Paul Wallerbos (ex-lid)

Een gewaarschuwd mens telt voor twee

Een gewaarschuwd mens telt voor twee

UPDATE 26 – MegaMestVergisterGroenloNEE – UPDATE 26

RMS blijft ons verrassen, zij het in negatieve zin. In onze update no. 2 zijn we al eens ingegaan op de inhoud van de contracten die RMS de afgelopen jaren met de veehouders heeft afgesloten. In deze contracten zijn de voorwaarden voor het aanleveren van mest vastgelegd. Nu blijkt dat RMS onlangs en onverwachts een nieuw contract heeft opgestuurd naar de deelnemende veehouders. In een begeleidend schrijven beweert RMS dat de leveringsvoorwaarden in het nieuwe contract ongewijzigd zijn.

Nieuw is ook dat er een ‘borgsom’ aan de veehouders wordt gevraagd. Het is niet duidelijk waarvoor deze moet dienen maar het brengt RMS wel weer een hoop geld in het laatje. De voorwaarden zijn zodanig geformuleerd dat men deze borgsom hoogstwaarschijnlijk nooit meer terug gaat zien.

Wij hebben de contracten eens naast elkaar gelegd en komen tot een aantal opmerkelijke conclusies. Het nieuwe contract is in tegenstelling tot wat RMS beweert, volledig anders van opzet en is bedoeld om de twee voorgaande contracten te vervangen. Het lijkt erop dat ze een aantal zwakke plekken, zoals wij al eerder opmerkten in onze update no. 2, nu hebben aangescherpt. RMS heeft o.a. de prijs voor de aanvoer van mest bijgesteld door nu automatisch een jaarlijkse prijsverhoging toe te passen van minimaal 2%, maar meer waarschijnlijk 3 à 4%.

In het oude contract staat dat deelnemers zonder opgave van redenen de overeenkomst kunnen opzeggen indien de mestvergister drie jaar na ondertekening niet operationeel is. Deze ontbindende voorwaarde is in het nieuwe contract volledig geschrapt.

In de begeleidende mail aan de contractanten staat dat het oude contract niet meer rechtsgeldig is omdat dit verlopen is. Dit is wel opmerkelijk, want er is in de oude contracten immers geen clausule opgenomen dat deze kunnen verlopen. Dus dit betekent dat de oude contracten gewoon geldig blijven en dat de veehouder absoluut niet verplicht is het nieuwe en veel ongunstiger contract te tekenen. Dat laatste lijkt ons in dit stadium ook zeker niet verstandig. Dat geldt zeker voor de extra aanbetaling die gevraagd wordt omdat er ‘aanzienlijke meerkosten’ gemaakt zouden zijn. De kans dat dit geld ook in een bodemloze put verdwijnt, is op dit moment zeer reëel.

Juridisch gezien heeft men zelfs het recht per direct de lopende contracten op te zeggen en RMS in gebreke te stellen wegens het niet nakomen van zijn contractuele verplichtingen en het al ingelegde geld terug te eisen.

De juridische afdeling van uw bank is beschikbaar om u in deze zaak te adviseren en bij te staan. Als wij goed zijn ingelicht, lopen daar al meerdere zaken. Ook zijn wij natuurlijk (gratis) beschikbaar voor hulp en advies via ons mailadres: stmmvgn@gmail.com.

Rustig afwachten of de megamestvergister er al dan niet gaat komen, dat zou op dit moment het verstandigst zijn. Bij voorkeur zonder contract, want op een later moment kunt u altijd nog instappen. Ook al wordt het door de initiatiefnemers anders voorgesteld, RMS kan niet zonder uw mest maar u kunt tot op heden wel zonder hun mestvergister.
In Venlo zien we ook dat RMS er maar niet in slaagt voldoende vertrouwen te wekken en de mestaanvoer contractueel geregeld te krijgen. De Limburgers denken daar: “eerst zien, dan geloven”. Dat getuigt van een gezond boerenverstand en is de beste manier om meerdere mestverwerkingsopties open te houden.

Alle onderzoeken die wij het afgelopen jaar hebben gedaan naar de achtergronden van RMS laten zien dat er veel redenen zijn om te twijfelen aan de oprechte bedoelingen. Nu blijkt RMS zelfs een onbetrouwbare partner voor zijn eigen achterban. RMS heeft tot nu toe nog niets gerealiseerd en ze durven nu al met een nieuw, aangescherpt contract te komen zonder een gedegen en eerlijk woordje uitleg.
Hoe onbetrouwbaar wilt u het hebben? Welke garantie heeft de deelnemende veehouder dat er binnen afzienbare tijd niet een volgend en nog ongunstiger contract op tafel komt?
De bodem onder het vertrouwen in het megamestvergisterproject lijkt nu wel helemaal weggeslagen en wij vragen ons af of het geen tijd is dat RMS en kompanen eieren voor hun geld gaan kiezen?

www.megamestvergistergroenlonee.nl
www.facebook.com/megavergister
www.twitter.com/megavergister

Recht doen aan een kromme zaak

Recht doen aan een kromme zaak

UPDATE 25 – MegaMestVergisterGroenloNEE – UPDATE 25

U zult ongetwijfeld in de lokale media gelezen hebben over onze rechtzaak tegen de megamestvergister. Maar ook in de regionale kranten werd er aandacht aan besteed en er stond zelfs een groot artikel in de Volkskrant. Zo heeft u kunnen lezen hoe een en ander verlopen is. Het is na deze zitting uiterst twijfelachtig of de verleende vergunningen gehandhaafd gaan blijven. Maar het is niet aan ons om dat oordeel te vellen, de verantwoordelijkheid ligt nu bij de rechtbank.

Wij vonden dat de rechtbank zich goed had ingelezen in deze complexe materie en er werden inhoudelijk goede vragen gesteld. Raar maar waar, veelal waren de vragen beter dan de antwoorden van de tegenpartij. Het leek erop dat de Provincie en het Waterschap zich maar matig hadden voorbereid, blijkbaar in de overtuiging dat dit niet nodig was, dit in tegenstelling tot onze specialisten.

Wij waren toch vooral blij dat onze vele vragen en zorgen nu eindelijk eens serieus en objectief behandeld werden. Een groot verschil met de overheid, die stond tot nu helemaal niet open voor onze steekhoudende argumenten.

Het was opmerkelijk dat in het begin van de zitting de advocaat van de provincie het nodig vond te verklaren dat de megamestvergister niet als doel heeft energie te gaan produceren. 

Dit werd overigens niet veel later bevestigd door de woordvoeder van RMS. Dit was ons al lang duidelijk maar het is onduidelijk waarom de tegenpartij het nodig vond dit nu zo expliciet te melden, dat lijkt op eigen ruiten ingooien. De aanvraag voor energiesubsidie gaat nu nog problematischer worden, zoniet onmogelijk. 

Desalniettemin heeft RMS Groenlo eind april opnieuw een (derde!) aanvraag ingediend bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland ( RvO ) om energiesubsidie los te peuteren. Wellicht een soort noodsprong, zonder subsidie kan men het hele megamestvergister plan namelijk direct begraven. Maar het is uiterst twijfelachtig dat RvO zomaar akkoord zal gaan. Naast de dit jaar aangescherpte subsidieregels, zal de landelijke onrust die ontstaan is rondom co-mestvergisters gaan meewegen in de beoordeling. 

Los daarvan, iedere inspanning, of het nu een subsidie aanvraag is of een juridische procedure, het kost RMS steeds handenvol (andermans) geld. Het is moeilijk voor te stellen maar RMS vindt blijkbaar nog steeds goedgelovige mensen (veehouders?) die nog in de fabel van de megamestvergister geloven en daarin hun zuur verdiende geld riskeren. 

Via onze contacten in Duitsland bereikte ons recent het nieuws dat het laatste plan van RMS om in Niedersachsen een megamestvergister (Bioraffinerie Saterland) te gaan bouwen, weer opgeborgen kan worden. Lokale weerstand en onwil bij het industriepark, hebben geleid tot het afwijzen van de aanvraag. Ook kunnen we zeker niet uitsluiten dat een onderzoek naar de achtergronden van RMS heeft meegespeeld bij het afwijzen van deze aanvraag.

Het is op zijn minst opmerkelijk dat RMS de crowdfunding voor het project in Niedersachsen gewoon laat doorlopen. RMS poogt op deze manier opnieuw € 1.000.000 op te halen. Deze actie loopt al vanaf februari, de teller staat nu op slechts ca €11.600. Heeft men in Duitsland de grote risico’s van dit (pyramide?) spelletje misschien nu ook door?

Wij wachten rustig en met vertrouwen de uitspraak van de rechtbank af en bereiden ons voor op eventuele vervolgstappen. Zoals een van onze juridische adviseurs terecht opmerkte: ‘ook al wordt de vergunning nu vernietigd, het is net zoals bij het rijexamen, je mag het steeds weer opnieuw proberen’. Dat betekent dat wij allert moeten blijven!

www.megamestvergistergroenlonee.nl
www.facebook.com/megavergister
www.twitter.com/megavergister

Open brief aan de bestuurders van Berkelland en Oost Gelre

Open brief aan de bestuurders van Berkelland en Oost Gelre      

 UPDATE 24 – MegaMestVergisterGroenloNEE – UPDATE 24

In het dagblad NRC van 16 mei jl. stond een verontrustend artikel over mestvergisting “Geen maïsafval maar verfslib en xtc-resten in de mest” (zie onze FB pagina). Wij dachten ondertussen de meeste risico’s van de megamestvergister wel in kaart te hebben gebracht, maar de inhoud van dit artikel doet er nog een schepje bovenop. Een belangrijk deel van het NRC artikel is gebaseerd op het overheidsrapport ‘Co-vergisting: Duurzame Energie of Afvallozing’. Gezien de zorgvuldigheid die wij betrachten in onze berichtgeving, hebben we dit overheidsrapport onmiddellijk opgevraagd. 
Hoewel sommige delen in dit rapport niet openbaar zijn, is datgene dat we wel mogen inzien ronduit schokkend. 

Op basis van deze informatie vonden wij het belangrijk om de lokale en provinciale politiek middels een open brief hiervan ook op de hoogte te stellen, zodat er straks niet gezegd kan worden dat men de consequenties van hun beslissingen niet kende.

Geachte Burgemeester, Wethouders en raadsleden,

Zoals u weet, voeren wij sinds vele jaren actie tegen de plannen voor de bouwvan een megamestvergister op het industrieterrein de Laarberg. Daarvoor hebben we in samenwerking met anderen veel onderzoek gedaan naar de achtergronden en risico’s van voornoemd plan. Het is voor ons al lang duidelijk dat aan dit plan grote en onverantwoorde risico’s verbonden zijn. Afgelopen donderdag 16 mei jl; publiceerde het dagblad NRC op zijn voorpagina een artikel omtrent mestvergisting. Voor het geval u dit gemist heeft, hebben wij een link naar dit artikel toegevoegd. Ook voegen wij het overheidsrapport toe (waarvan delen zijn afgelakt door de overheid) waarnaar in het NRC artikel wordt verwezen.

Het artikel maakt duidelijk dat onze inschatting mbt de risico’s tot nu veel tevoorzichtig zijn geweest. De locatie de Laarberg, de schaalgrootte van dit project en de voorliggende ondernemer moeten in combinatie met deze recente informatie toch een ‘wakeupcall’ zijn voor u allen?

Wij weten dat u tot nu toe alle verantwoordelijkheid naar de Provincie doorschuift, maar met de kennis van nu vragen wij u nogmaals uw standpunt te heroverwegen en uw eigen verantwoordelijkheid op te nemen.

Namens,

www.MegaMestVergisterGroenloNEE.nl

Een aangepaste brief maar met dezelfde strekking is naar de Provinciale Staten van Gelderland gestuurd.

Op basis van ons eigen onderzoek waren wij ook al tot de zorgelijke conclusie gekomen dat het bij co-vergisting eenvoudig is om chemisch afval bij te mengen in mestvergisters. Dit blijkt volgens het onderzoeksrapport dan ook veelvuldig voor te komen en schijnbaar zijn de controlerende overheidsinstanties niet toegerust om hierop voldoende toezicht te houden. Het risico is groot dat op deze manier chemische verontreinigingen in onze voedselketen terecht kunnen komen. 

Wij citeren uit de conclusies van dit overheidsrapport:

De papieren werkelijkheid rondom de (te) complexe wet- en regelgeving, het gegeven dat fraude lucratief is en te gemakkelijk is en het gebrek aan naleving van regelgeving met allerlei risico’s voor de volksgezondheid en milieu, zijn kort samengevat de belangrijkste knelpunten in de sector van co-vergisters’

Helemaal mee eens, maar laten we vooral niet vergeten dat dit onderzoeksrapport gebaseerd is op ervaringen met vele malen kleinere mestvergisters. Het is duidelijk dat bij een mega-mestvergister de risico’s op fraude en alle gevolgen van dien ook mega zullen zijn.

In het rapport staat ook te lezen dat dubieuze ondernemers graag (failliete) mestvergisters opkopen en zo profiteren van de ruime subsidie-regelingen maar vooral van de mogelijkheid om zonder pottenkijkers chemisch afval weg te werken. En gelooft u ons, dat is een financieel zeer lucratieve bezigheid.

Dit heeft helemaal niets meer met groene energie of energietransitie van doen, dit is simpelweg sjoemelen op kosten van het leefmilieu en belastinggeld. Met als enige doel om op zo’n kort mogelijke termijn zoveel mogelijk geld te verdienen. 

Wij hebben al heel lang het vermoeden dat RMS niet de echte initiatiefnemer is maar een vooruitgeschoven post van andere belanghebbenden. Laten we hopen dat het niet de ‘mestmaffia’ is uit het zuiden van het land die in het rapport aan de orde komt. Willen wij nou echt het risico gaan nemen dat dit soort types zich op de Laarberg gaan vestigen?

Voor de geïnteresseerden hebben we het overheidsrapport waaruit wij citeren in zijn geheel op onze website gezet. Het rapport is van eind 2016, inderdaad een tijdje geleden, maar direct betrokken overheidsinstanties bevestigen in het NRC artikel dat er vandaag de dag nog niet veel veranderd is in de mestvergisterwereld. Op dit moment lopen er meerdere justitiële onderzoeken naar fraude.

Wat voor informatie moet er nog meer op tafel komen voordat ons lokaal en provinciaalbestuur eindelijk ook gaat inzien dat we deze megamestvergister niet moeten willen?

www.megamestvergistergroenlonee.nl
www.facebook.com/megavergister
www.twitter.com/megavergister

Cijfers liegen niet

Cijfers liegen niet

UPDATE 23 – MegaMestVergisterGroenloNEE – UPDATE 23

Wij hebben met veel interesse het ingezonden stuk van LTO Achterhoek gelezen. Maar het verbaast ons dat er inhoudelijk niet wordt ingegaan op onze bezwaren tegen de megamestvergister. Wij hebben niets tegen mestvergisting in het algemeen, laat staan tegen de landbouw. Wij voeren actie tegen de verontrustende schaalgrootte van het project en de daaraan gekoppelde gevaren voor het milieu en de volksgezondheid.

Het zou LTO sieren wanneer ze al onze updates op onze website nog eens nalezen en dan eens inhoudelijk reageren op de daar opgeworpen vragen en zorgen mbt de megamestvergister in plaats van loze beschuldigingen in onze richting te uiten. Ieder zijn eigen stijl, maar wij vinden het unfair dat LTO zo schamper doet over de alsmaar groeiende groep bezorgde burgers die zich niet gehoord voelt.

Wij gaan door met onze zoektocht naar informatie en wij blijven de interessante zaken met u delen. Vandaag gaan we dieper in op de financiële achtergronden.            

Een goed onderbouwd businessplan ligt aan de basis van ieder startend bedrijf. Daarvan is het financiële hoofdstuk misschien wel het belangrijkste onderdeel. Hoe mooi en degelijk het plan er ook uitziet, als het op papier al niet rendabel is, dan houdt men het snel voor gezien. Ongetwijfeld zal RMS ook een financieel plan hebben opgesteld om het rendement van de megamestvergister op de Laarberg in kaart te brengen. Helaas beoordeelt de overheid een vergunningsaanvraag enkel op (milieu) technische aspecten, de financiële onderbouwing van een project wordt niet meegenomen in de procedure. Dus officieel zijn er weinig cijfers bekend. Om toch een beeld te kunnen vormen van de levensvatbaarheid van het project hebben wij op basis van openbare gegevens uit perspublicaties, vergunningsaanvragen, bijlagen etc getracht zoveel mogelijk financiële informatie te verzamelen. 

De totale kosten van het project (bouwkavel, bouwkosten, installaties enz) worden geraamd op € 70 à 80 miljoen. Ook weten we vrij nauwkeurig hoeveel mensen er tewerkgesteld gaan worden om een inschatting te kunnen maken van de te verwachten personeelskosten. 

Ook zijn de hoeveelheden van de verschillende eindproducten min of meer bekend. Een van de problemen is dat de prijsstelling voor deze eindproducten nogal kan schommelen, want deze marktprijs is immers afhankelijk van kwaliteit, vraag en aanbod.

Een onbegrijpelijk onderdeel van het businessplan is dat de prijs voor de aanvoer van mest voor lange tijd is vastgelegd. De veehouders gaan minder dan de helft van de huidige marktprijs betalen en deze lage prijs wordt zonder enig voorbehoud voor tien jaar gegarandeerd. Dit is erg dom, want op basis van tegenvallende bedrijfsresultaten zou RMS toch een mogelijkheid moeten hebben om deze prijsstelling tussentijds bij te stellen?

In voorgaande updates hebben wij al uitgelegd dat de toekenning van subsidie voor de zogenaamde groengasproductie van cruciaal belang is voor de bedrijfsvoering. Maar een realistische inschatting van de biogasproductie ontbreekt in het plan, RMS gaat uit van een veel te optimische gasopbrengst en vergeet hierbij, voor het gemak, te vermelden hoeveel aardgas er bij de biogasproductie verbruikt wordt.

Naar verluidt heeft RMS een deal gesloten met een grote buitenlandse (Duitse?) investeerder. Deze financieringsmaatschappij zal pas instappen zodra de vergunningen en alle juridische procedures voor RMS succesvol zijn afgerond. Dit soort bedrijven wil de risico’s zo klein mogelijk houden en investeren in projecten waarvan het rendement bij voorkeur al vooraf wordt vastgelegd. Dit houdt in dat RMS, los van de bedrijfsresultaten, alleen al aan deze financieringsmaatschappij jaarlijks vele miljoenen euro’s aan rentevergoeding zal moeten betalen.

Wanneer wij bovenstaande overzien dan kunnen wij enkel concluderen dat het businessplan van de RMS megamestvergister op heel dun ijs gebouwd is. Het is overduidelijk dat, als er een paar zaken maar een beetje tegenvallen, het kaartenhuis RMS heel snel in elkaar zal storten.

En gelooft u ons, die grote financier zal de eerste zijn die zijn koffers pakt en met de noorderzon verdwijnt, de rotzooi voor ons achterlatend.

Het zal zeker niet het eerste mestvergisterproject zijn dat snel kopje ondergaat want in de praktijk blijkt dat geld verdienen met mestvergisting nogal tegenvalt. Dit werd ons al uit meerdere hoeken vanuit de mestvergisterwereld bevestigd. Het is daarom begrijpelijk dat banken terughoudend zijn geworden en de vingers niet meer willen branden aan dit soort risicovolle avonturen.

Daarom raden wij potentiële financiers aan voorzichtig te zijn en zich goed, volledig en vooral objectief te laten voorlichten voordat men grote geld bedragen gaat investeren in dit  uiterst wankele project. 

www.megamestvergistergroenlonee.nl
www.facebook.com/megavergister
www.twitter.com/megavergister

Wij staan open voor een goed gesprek

Wij staan open voor een goed gesprek

UPDATE 22 – MegaMestVergisterGroenloNEE – UPDATE 22

Het afgelopen jaar hebben we met regelmaat updates gepubliceerd in deze krant. Daarop hebben we, zoals gebruikelijk in deze interactieve tijd, reacties ontvangen op onze social-media platforms. Daaruit concluderen wij dat de stukjes gelezen worden en niet alleen door mensen die onze actie steunen. Los van enkele ongenuanceerde reacties zien we over het algemeen dat onze visie onderschreven en aangevuld wordt met waardevolle argumenten.

Uit de agrarische sector krijgen wij ook kritische feedback en dat vinden wij positief want het betekent dat onze updates ook daar gelezen worden. Het is belangrijk dat de agrarische sector ook vanuit een andere hoek geïnformeerd wordt over de achtergronden van de RMS megamestvergister. Helaas blijft de initiatiefnemer RMS in alle talen zwijgen en kiest er blijkbaar voor om verstoppertje te blijven spelen. De lokale veehouderij moet ondertussen toch ook wel inzien wat voor vlees ze in de kuip hebben met deze dubieuze megamestvergister projectontwikkelaar?

Natuurlijk blijven wij geïnteresseerd in al uw reacties, vragen en aanvullingen, dat kan via onze sociale media ( www.facebook.com/megavergister of twitter:@megavergister of via e-mail: stmmvgn@gmail.com ).

Vandaag willen we de afkorting BBT aan de orde stellen. Deze term wordt veelvuldig gebruikt in zowel de RMS vergunningsaanvraag als in de door de provincie verleende vergunning. BBT staat voor ‘Best Beschikbare Technologie’. In de praktijk betekent het dat RMS verplicht is te kiezen voor de Best Beschikbare Technologie bij de bouw van de megamestvergister. Maar de grote vraag is of er op dit moment überhaupt wel een beproefde en veilige technologie bestaat voor een mestvergister op deze schaalgrootte?

De Universiteit van Wageningen heeft een onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van de megamestvergister. De conclusies van het onderzoek zijn uitsluitend gebaseerd op de aanname dat RMS overal de BBT gaat gebruiken zonder verdere uitleg of toelichting. Is dit geruststellend, in de wetenschap dat dit rapport besteld en betaald is door RMS?
Misschien een buitensporige vergelijking, maar de kerncentrale in Chernobyl in het toenmalige Rusland werd destijds ook gebouwd op basis van de ‘Best Beschikbare Technologie’ en wat daar gebeurd is, is genoegzaam bekend.

Een onderwerp dat we ook nog eens te berde willen brengen is de lozing van afvalwater. We hebben een vergelijking gemaakt tussen het megamestvergisterplan van RMS en de bestaande vergistingsinstallatie van Groot Zevert (GZV) in Beltrum. GZV grenst pal aan de kleine Leerinkbeek. Maar naar verluidt heeft GZV een leiding aangelegd richting Borculo om daar het afvalwater direct te lozen op de Berkel. Mocht er al eens iets mis gaan, dan zijn door het grote verdunnings-effect op de Berkel de risico’s voor vervuiling van de directe omgeving beperkt. In de vergunning van RMS staat dat het afvalwater via een overloopvijver direct op de kleine Leerinkbeek geloosd mag worden. En dat terwijl de afvalwaterstroom van RMS (ca 55.000 liter/uur!) vele malen groter is dan die van GZV. In onze update no 9hebben wij de risico’s voor het milieu van dit type afvalwaterzuivering uitgebreid besproken. Wij vinden het onverantwoord dat er risico’s worden genomen met het stroomgebied van de Leerinkbeek. De overheid zou ook hier een meer verantwoorde oplossing, bijvoorbeeld zoals bij GZV, moeten voorschrijven. Laten we hierbij vooral ook niet vergeten dat deze Leerinkbeek een belangrijke functie vervult voor de waterhuishouding van een groot agrarisch gebied in de driehoek Groenlo-Eibergen-Borculo.

Zoals we de vorige keer al gemeld hebben, zal de eerste rechtszaak tegen de RMS vergunning plaatsvinden op woensdagmorgen 22 mei te Arnhem. Wij zullen met ons team aanwezig zijn maar u bent natuurlijk ook uitgenodigd. Voor praktische informatie verwijzen we door naar onze nieuwsbrief van april.

Wij blijven onveranderd optimistisch dat wij uiteindelijk succesvol zullen zijn met het stoppen van dit onzinnige megamestvergister verhaal.

LEES HIER ONZE NIEUWSBRIEF VAN APRIL 2019

www.megamestvergistergroenlonee.nl
www.facebook.com/megavergister
www.twitter.com/megavergister

Geen woorden maar daden

Geen woorden maar daden.

UPDATE 21 – MegaMestVergisterGroenloNEE – UPDATE 21

Wij hebben recent vernomen dat de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland de subsidieaanvraag van RMS Groenlo heeft afgewezen. Maar in principe kan RMS bij de volgende ronde gewoon weer een nieuwe aanvraag indienen. Ze zullen wel moeten, want zonder subsidie is het project niet rendabel en zullen er geen investeerders te vinden zijn. Zonder subsidie kan het hele project zo de prullenmand in, naar ons idee de enige juiste plek voor dit project.
Wij houden een vinger aan de pols en zullen niet schromen om alle (juridische) middelen in te zetten om te voorkomen dat ons belastinggeld via een subsidieregeling naar dit project gaat. Gelukkig wordt er vandaag de dag kritischer naar subsidieaanvragen gekeken en zijn de voorwaarden aangescherpt, dit met name om het oneigenlijk gebruik aan banden te leggen.

Stankoverlast kan een hardnekkig probleem zijn. Wij geven als voorbeeld de problemen van stankoverlast veroorzaakt door de fabriek van Rompa/HPT (voorheen Hulshof) in Lichtenvoorde. In de wijde omgeving wordt er al jarenlang geklaagd over stank en zijn risico’s voor de volksgezondheid niet uit te sluiten. Over dat laatste is helaas nog niet veel bekend, omdat een deugdelijk onderzoek nog nooit heeft plaatsgevonden. Blijkbaar heeft dat nog geen prioriteit bij de lokale overheid. Ook hieruit blijkt weer dat wanneer een fabriek eenmaal operationeel is, de overheid niet in staat is om problemen aan te pakken, laat staan echt op te lossen. Is dit onkunde, onwil of misschien beide? Economische belangen lijken vaak zwaarder te wegen dan klachten en gezondheidsrisico’s voor de burgers.

Wij vrezen nu voor eenzelfde scenario op de Laarberg. Een megamestvergister brengt stankoverlast, milieuschade en risico’s voor de volksgezondheid met zich mee.
Wij vrezen dat veel gedogen en weinig handhaven ook hier de overhand gaan krijgen. Zodra een bedrijf in productie is, gelden er helaas andere (economische) wetten. Daarvan zien wij dagelijks het bewijs bij Rompa/HPT in Lichtenvoorde.

Ook is er een hardnekkig misverstand ontstaan over de bijdrage die de megamestvergister zou gaan leveren aan de energietransitie. Daarbij gaat het vooral over maatregelen om de uitstoot van koolstofdioxide (CO2) drastisch terug te dringen. In de megamestvergister wordt mest vergist en daarbij wordt er biogas geproduceerd. Dit biogas bestaat voor ca.50 % uit methaan en voor ca. 50% uit koolstofdioxide. In plaats van de uitstoot terug te dringen, wordt er in de megamestvergister veel CO2 geproduceerd! Het biogas wordt opgewerkt tot groengas door er CO2 uit te halen. De op deze manier gewonnen CO2 wordt verkocht aan de glastuinbouw om de plantengroei te bevorderen. Dat hierbij ca. 80% van de CO2 weer in de atmosfeer terechtkomt, wordt voor het gemak in deze discussie vaak vergeten.

Daarnaast wordt het geproduceerde groengas geleverd aan het aardgasnet en daar komt na verbranding natuurlijk ook weer CO2 vrij. Wij kunnen maar een conclusie trekken: in plaats van de uitstoot van CO2 terug te dringen, produceert de megamestvergister een grote hoeveelheid CO2. Het is duidelijk dat de megamestvergister uitsluitend bedoeld is als een kortetermijnoplossing voor het mestoverschotprobleem. In het kader van de energietransitie is het zeker geen duurzame oplossing, integendeel: het vergroot het probleem.
Wij als actiegroep combineren wel woorden met daden met als doel het onzinnige megamestvergisterplan te stoppen. Wij beseffen dat wij daarvoor nog de nodige strijd moeten leveren, daarbij blijft uw steun onontbeerlijk. De eerste rechtszaak tegen de verleende vergunningen voor de bouw van de RMS megamestvergister op de Laarberg is vastgesteld op 22 mei. Iedereen is van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn. Op onze website komt er nadere informatie over het exacte tijdstip, de locatie in Arnhem en andere praktische informatie.

In dit megamestvergisterdossier verwachten wij niets meer van de lokale politiek, onze hoop is nu gericht op het nieuwe provinciale bestuur. Laten we hopen dat het nieuwe bestuur alert en verstandig is en minder zijn oren laat hangen richting de landbouwlobby.

www.megamestvergistergroenlonee.nl
www.facebook.com/megavergister
www.twitter.com/megavergister

Waarom is er zo weinig vertrouwen in RMS?

Waarom is er zo weinig vertrouwen in RMS ?

UPDATE 20 – MegaMestVergisterGroenloNEE – UPDATE 20

Wij kregen een terechte opmerking dat we in ons vorige artikel een bestaande referentie van RMS niet vermeld zouden hebben. Het betreft een (klein) mestvergisterproject in Duitsland, in de buurt van Nieder Klinge ( Biogasanlage Otzberg). Deze referentie wordt inderdaad op de website van RMS vermeld als zijnde het enige tot nu toe gerealiseerde mestvergisterproject.

We hebben het verhaal achter het project Otzberg eens onder de loep genomen. Ook dit blijkt een verhaal van een slecht opgezet mestvergisterproject te zijn waarbij alles vanaf dag een verkeerd is gelopen. Een veel te optimistische inschatting mbt (energie)opbrengst, een slecht technisch uitgewerkt project, verkeerd gekozen hoofdaannemer en onderaannemers, vaag opgestelde contracten, snel afhakende financiers….enz.

Om het verhaal kort te houden, vorig najaar is de boel failliet verklaard. Als een verkoop niet lukt, dan zit de lokale overheid met het mislukte project opgezadeld. Ook hier trekken we lering uit dat het ontwikkelen, bouwen en managen van een mestvergister meer is dan alleen maar subsidie vergaren. Op onze website hebben wij een link geplaatst met aanvullende achtergrondinformatie over dit faillissement.

En tot onze verbazing heeft RMS vorige maand een nieuw project aangekondigd. Het betreft een derde megamestvergister, nu gepland in Duitsland in de provincie Ostfriesland. Het lijkt erop dat RMS blijft volharden in luchtfietsen en niet het geduld kan opbrengen om eerst eens een project tot een goed einde te brengen. 

De realiteit zegt dat er nog heel veel water door de Rijn zal moeten stromen voordat er überhaupt een RMS megamestvergister operationeel zal zijn. We spreken hier al gauw over een termijn van jaren gezien alle nog lopende (juridische) procedures. Zou het niet verstandig zijn wanneer RMS zich daar nu volledig op zou focussen?  

Parallel aan de aankondiging van het nieuwe project in Ostfriesland zijn ze onlangs ook gestart met een derde geldinzamelactie (crowdfunding). Dit was te verwachten want het geld van de tweede geldinzamelingactie zal t.z.t. terugbetaald moeten worden en daarvoor is er natuurlijk weer vers geld nodig, zo zijn de regels van het (pyramide?) spel nu eenmaal. 

Er is wijselijk wel gekozen voor een ander internetplatform,www.rms-crowd.com een nieuw kanaal om geld op www.te halen door het aanspreken van andere mensen.

Het bedrag is alweer hoger en de looptijd langer maar de voorwaarden in de bijsluiter zijn nog steeds even beroerd ondanks de op papier mooie rente (8%) die weer wordt voorgespiegeld. 

Op dit moment is er zeer weinig concrete informatie over het plan in Ostfriesland beschikbaar. Zou het kunnen dat het project alleen op papier bestaat en uitsluitend bedoeld is om daar de nieuwe crowdfunding aan op te hangen?  

Iedere ondernemer is verplicht een jaarrekening op te stellen, dat geldt ook voor RMS gmbhin Duitsland. Tot op heden is de jaarrekening over 2017 nog niet op de website van de Duitse overheid gepubliceerd (www.bundesanzeiger.de). Normaal gesproken had dit in het afgelopen najaar gebeurd moeten zijn. 

Het is op zijn minst vreemd dat een bedrijf met zulke ambitieuze (investerings) plannen blijkbaar niet in staat is zijn eigen belastingaangifte op tijd in orde te hebben. Wij vragen ons af hoe potentiële investeerders hier naar kijken. 

Op basis van alle zaken die we tot nu al boven water hebben gehaald, inclusief de nieuwe  hierboven beschreven feiten, is er maar een conclusie mogelijk: RMS is geen betrouwbare ondernemer.

www.megamestvergistergroenlonee.nl
www.facebook.com/megavergister
www.twitter.com/megavergister

Wie nog in het sprookje van RMS gelooft, is geen realist.

Wie nog in het sprookje van RMS gelooft, is geen realist.

UPDATE 19 – MegaMestVergisterGroenloNEE – UPDATE 19

Er wordt ons wel eens verweten dat wij tegen de boeren zouden zijn met onze actie tegen de komst van een megamestvergister in Groenlo. Dit is een misverstand, wij hebben uiteraard begrip voor de situatie van de boeren. De boeren hebben te dealen met steeds strengere regelvoering en daardoor naast hun normale werkzaamheden veel extra papierwerk. Het mestoverschotprobleem is niet alleen hun schuld maar is zeker ook te wijten aan een niet adequaat overheidsbeleid.
Ons actiecomité staat voor een gezonde en schone leefomgeving in de Achterhoek en daarin past geen megamestvergister op het industriepark de Laarberg. De belangrijkste argumenten om ons hiertegen te blijven verzetten zijn: locatie, schaalgrootte en de dubieuze ondernemer RMS.
De Laarberg is als locatie ongeschikt voor het ontwikkelen van een megamestvergister. Een installatie op deze schaalgrootte brengt grote, niet te overziene risico’s met zich mee voor milieu en volksgezondheid. Het argument dat er alleen op deze schaalgrootte een rendabele manier van mestvergisting mogelijk is, is volslagen onzin. In Varsseveld en Borne bijvoorbeeld, even los gezien van de wenselijkheid op die plekken, is men vergelijkbare projecten aan het ontwikkelen die 50 tot 75% kleiner van opzet zijn.
Wij hebben het afgelopen jaar al veel achtergrondinformatie over RMS gepubliceerd en daarmee voldoende aangetoond dat dit type ondernemer hier niet wenselijk is. Tot nu toe hebben we geen enkele reactie ontvangen op basis waarvan wij onze mening zouden kunnen herzien. Opvallend is dat er al sinds vele maanden in de pers helemaal niets meer vernomen wordt vanuit die hoek. Zou het kunnen dat RMS niet in staat is onze argumenten te weerleggen?
Recent hebben we gelezen dat de overheid aan RMS vragen heeft gesteld naar hun kennis en ervaring met het bouwen en managen van mestvergisters. Het antwoord op die vragen was op zijn minst gezegd opmerkelijk. Als referentie werd een opsomming van een aantal Duitse bedrijven gegeven waarmee zogezegd wordt (werd?) samengewerkt. We hebben die bedrijven eens nagetrokken, het merendeel blijkt o.a. leverancier van onderdelen voor mestvergisters te zijn. Er werd niet één werkende mestvergister vermeld op die lijst. Dat is ook niet mogelijk, want RMS heeft er nooit één ontworpen, gebouwd, laat staan er leiding aan gegeven.
Gezien bovenstaande vragen wij ons af of er überhaupt nog externe financiers te vinden zijn die in dit soort mestvergisterprojecten willen stappen en denken dat daar geld te verdienen valt. Het is ons ondertussen ook wel duidelijk dat de Nederlandse banken niet meer zo happig zijn om te investeren. Dat zal zeker met de financiële risico’s te maken hebben maar ongetwijfeld zal de grote maatschappelijke onrust die dit soort projecten veroorzaakt ook een niet onbelangrijke rol spelen.
En toch hebben ze blijkbaar een internationale investeerder gevonden die de financiering voor een deel op zich wil nemen. De naam hebben we op dit moment nog niet kunnen achterhalen. Wel weten we dat ze o.a. betrokken zijn bij het ontwikkelen en financieren van zon- en windenergieparken. We vermoeden dat de subsidie ook hier als een magneet werkt.
Als de megavergister niet snel het beloofde rendement gaat leveren dan zijn dit soort internationale investeerders net zo snel weer vertrokken als ze gekomen zijn en zitten wij met de brokken. Het zal zeker niet de eerste mestvergister zijn die snel na de opstart failliet gaat. Als het zover komt, dan erven wij een waardeloze fabriek waarvan de opruimkosten hoger zullen uitvallen dan de bouwkosten en deze rekening zal betaald moeten worden met belastinggeld.

Het wordt hoog tijd dat we stoppen met het blijven geloven in dit RMS sprookje!

www.megamestvergistergroenlonee.nl
www.facebook.com/megavergister
www.twitter.com/megavergister

Werkt ons subsidiesysteem wel naar behoren?

Werkt ons subsidiesysteem wel naar behoren?

UPDATE 18 – MegaMestVergisterGroenloNEE – UPDATE 18

Ons kwam ter ore dat RMS voor het mestvergister project in Groenlo opnieuw een subsidieaanvraag heeft ingediend voor de zogenaamde ‘groengas’ productie. Wij vroegen ons af welke criteria de overheid hanteert bij het toekennen van zo’n subsidie. Daarom hebben wij via de wet Openbaarheid van Bestuur de beschikbare informatie opgevraagd m.b.t. de reeds toegekende groengas-subsidie voor het RMS project in Venlo, een mestvergister van vergelijkbare opzet en schaalgrootte. Een deel van deze correspondentie hebben we op onze website geplaatst voor geïnteresseerden onder u (zie: RMSVenlo info).

We hebben daarin interessante informatie gelezen, maar het meest opvallende was wel de hoogte van de toegekende subsidie. Het bedrag dat de overheid  beschikbaar stelt aan RMS Venlo is maximaal : € 175.000.000. Dit bedrag wordt over een periode van 12 jaar uitgekeerd. Ja, u leest dit echt goed HONDERDVIJFENZEVENTIG miljoen euro. Dit betekent een subsidie van maximaal € 14.5 miljoen per jaar. Oftewel omgerekend bijna € 0.60 per m3 geproduceerd ’groengas’.  Let wel, deze toekenning is gebaseerd op de theoretische gasproductie, de praktijk zal moeten uitwijzen of RMS dat wel waar kan maken.

Om dit ‘groengas’ te kunnen produceren heeft RMS veel aardgas en elektra nodig dat ze tegen industrieel (grootverbruikers) tarief kunnen inkopen voor slechts een fractie van het ‘groengas’ subsidiegeld. Door het huidige subsidiebeleid gaan we steeds beter begrijpen waarom mestvergisting zo’n aantrekkingskracht heeft op mestcowboy’s van het type RMS.

Recent zijn er door meerdere politieke partijen uit Provinciale Staten schriftelijk vragen gesteld aan de Gedeputeerde Staten (GS) over mestvergisters. Een van deze vragen was of er wel energie opgewekt gaat worden bij RMS Groenlo.

Wij citeren hier letterlijk een vraag en het antwoord:

Vraag aan GS: 450.000 ton drijfmest wordt verwerkt via vergisting en wel op een zodanige manier dat er meer energie wordt verbruikt dan wordt opgewekt. Wat is de bijdrage aan de energietransitie en de wens energieneutraal te worden?

Antwoord van GS: Het initiatief betreft een mestverwerkingsinrichting waarbij mest en co-vergistingsproducten worden omgezet naar stoffen die nuttig kunnen worden toegepast. Energieopwekking en energieneutraliteit zijn wellicht een nevendoel voor de initiatiefnemer, maar met deze installatie wordt geen energiecentrale opgericht.

Het antwoord van GS geeft duidelijk aan dat energieopwekken niet het doel is van de RMS megamestvergister. We zijn blij dat GS het op dit punt met ons eens is. Daarnaast zijn wij ervan overtuigd dat deze megamestvergister geen netto energie gaat opwekken en dus eigenlijk geen recht heeft op subsidie.

In het antwoord van GS staat ook: ‘vergistingsproducten worden omgezet naar nuttige stoffen’. Dit getuigt van weinig kennis ter zake want het is nog maar de vraag of deze stoffen nuttig toepasbaar zijn. Ze zijn sowieso al niet bruikbaar in de ons omringende landen en zeker niet in ons eigen land. In een groot deel van Europa hebben we allemaal in meer of mindere mate te maken met dezelfde problematiek rond fosfaat- en stikstofoverschotten.

Wij mogen aannemen dat de overheidsinstanties ook op de hoogte zijn van bovenstaand standpunt van GS. En wij vertrouwen erop dat zij dit argument nu wel gaan meenemen in hun afweging om al dan niet subsidie toe te kennen. Laat het duidelijk zijn, zonder subsidie is geen enkel mestvergisterproject levensvatbaar.

In onze ogen voert de overheid vandaag de dag een nogal tegenstrijdig beleid. Enerzijds worden wij als consument in het kader van de energietransitie aangesproken om aardgas verbruik af te bouwen, anderzijds wordt ‘groen’(aard)gas productie zwaar gesubsidieerd.

Laten we niet vergeten dat de subsidiepotjes gevuld worden…….met ons belastinggeld!

www.megamestvergistergroenlonee.nl
www.facebook.com/megavergister
www.twitter.com/megavergister