David tegen Goliath

MegamestvergisterNEE – update 2.8

Het verhaal gaat verder
Ondertussen is duidelijk geworden dat WindVision de restanten van de RMS plannen voor de megamestvergisters in Venlo en Groenlo heeft overgenomen. Eind juli zijn ook de vergunningsaanvragen voor de megamestvergister op de Laarberg opnieuw ingediend. Het is onbegrijpelijk dat men maar blijft volharden in dit, lokaal maatschappelijk, ongewenste project, waar een goed georganiseerde tegenstand actief is. Naar verluidt gaat het om precies hetzelfde project waarvan er een hele hoop technische aspecten slecht doordacht en niet goed uitgewerkt zijn. Het ontbreken van kennis en ervaring op het gebied van mestvergisting lijkt zich nu al te gaan wreken.

MER of geen MER, dat is de vraag
Naast de nieuwe vergunningsaanvragen is er ook een nieuwe aanmeldingsnota voor de Milieu Effecten Rapportage (MER) ingediend. Op basis van deze nota beslist de omgevingsdienst of een echte, volledige MER moet worden uitgevoerd. Bij de vorige procedure in 2018 is de beoordeling niet goed en allesbehalve objectief verlopen. We hebben er weinig vertrouwen in dat de omgevingsdiensten nu wèl de ruimte krijgen om onafhankelijk te mogen oordelen. Helaas is politieke beïnvloeding in dit soort procedures tegenwoordig meer regel dan uitzondering zoals recent nog beschreven werd in de pers (zie link1 en link2 op onze website). Vanaf het begin is er politieke druk om dit megamestvergistingsproject hoe dan ook te laten doorgaan ongeacht de risico’s voor volksgezondheid en milieu. 
In combinatie met de ruime subsidieregelingen heeft dit een onweerstaanbare aantrekkingskracht op opportunistische ondernemers.

Wij bereiden ons voor op het vervolg
Op het moment dat nieuwe vergunningen verleend worden, zullen we met de opgedane kennis en ervaring van de vorige keer beter voorbereid zijn. Daarnaast hebben we in de loop van de tijd ook nieuwe tegenargumenten verzameld die we zeker gaan inzetten. 
En natuurlijk gaan we weer protest aantekenen tegen de nieuwe vergunningen en onze zienswijze opnieuw indienen bij de desbetreffende overheidsinstanties.  

Opnieuw procederen
En mocht dat niet voldoende zijn, dan gaan we opnieuw de stap richting rechtbank zetten. Daar zullen we pas echt onze kaarten op tafel leggen en dat zal voor de tegenpartij wel eens opnieuw een onaangename verrassing kunnen worden. We vertrouwen erop dat de rechtbank na een zorgvuldige en vooral objectieve beoordeling de nieuwe vergunningen opnieuw gaat vernietigen. Daarna ligt er voor beide partijen natuurlijk nog de weg open voor een eventuele hoger beroep procedure.

Schip in de branding
Procedures kunnen lang aanslepen. Als voorbeeld halen we graag nog eens de actie aan tegen de mestvergister in Varsseveld, een project dat ondertussen volledig lijkt vastgelopen in een moeras van procedures en rechtszaken. Uiteindelijk heeft de actiegroep tegen deze mestvergister in 2013 in hoger beroep verloren en kreeg AgroGas in principe groen licht voor de bouw. Daarna zijn er door de actiegroep telkens weer nieuwe tekortkomingen aan het licht gebracht met nieuwe klachtenprocedures en rechtszaken tot gevolg. Nu anno 2020, is er nog steeds niets gerealiseerd in Varsseveld en lopen er op dit moment nog een 4-tal rechtszaken. Of deze mestvergister er ooit nog gaat komen is de grote vraag.  Laat het fiasco in Varsseveld een baken in zee zijn voor WindVision, want taaie goed georganiseerde actiegroepen kunnen maatschappelijk ongewenste projecten heel lang tegenhouden.  

Gebrek aan communicatie 
WindVision maakt een verkeerde inschatting als men denkt de megamestvergister in Groenlo te kunnen bouwen zonder rekening te hoeven houden met de negatieve gevoelens die er leven bij de meerderheid van de lokale bevolking. Een vergissing die WindVision al eerder heeft gemaakt maar waaruit blijkbaar geen lering heeft getrokken. In Belgisch Limburg (omgeving Bilzen) heeft WindVision ook in het stof moeten bijten rondom een lokaal niet gewenst windmolen-project, ook daar werd de lokale bevolking niet gehoord met alle negatieve gevolgen van dien. 

Tenslotte
Wij hebben er niet voor gekozen om de strijd opnieuw aan te gaan maar laat het duidelijk zijn, wij gaan niet opzij of van standpunt veranderen.                   

          geen megamestvergister op de Laarberg!

Ook al is er nog een lange weg te gaan en een groot aantal hobbels te nemen, we weten toch allemaal hoe de strijd tussen David en Goliath uiteindelijk is geëindigd?

Uw financiële steun kunt u overmaken naar: 
Stichting Leefbaar Buitengebied Gelderland
Bank rekening nummer : NL49RBRB0956149200 
Onder referentie: MMVGN donaties

www.MegamestvergisterGroenloNEE.nl
www.facebook.com/megavergister
www.twitter.com/megavergister

Een stralende toekomst zonder MegaMestVergister?

MegamestvergisterNEE – update 2.5

Nadat wij een aantal weken geleden het artikel in de Groenlose Gids over de bezorgdheid van de lokale CDA hadden gelezen omtrent de 5G netwerk plannen, meenden wij dat een reactie niet kon uitblijven. Het op deze manier dermate selectief omgaan met mogelijke risico’s voor de volksgezondheid konden we echt niet onbeantwoord laten passeren. Daarom hebben wij het CDA een brief geschreven in de verwachting daar een reactie op te krijgen. Helaas, het is ondertussen een aantal weken geleden en we hebben geen enkele reactie ontvangen op ons schrijven en daarom publiceren wij deze brief zodat u ook kunt meelezen. 

Groenlo 24 mei 2020

Geacht CDA van Oost Gelre,
Met interesse lazen wij in de Groenlose Gids uw pleidooi om een openbare voorlichtingsavond te organiseren omtrent het uitrollen van 5G netwerk. Relevante, wetenschappelijke literatuur laat zien dat het uitrollen van 5G niet meer straling zal geven dan de bestaande 1 t/m 4G netwerken. Het is toch niet de bedoeling van het CDA om terug te gaan naar de tijd van Ot en Sien om onze regio stralingsarm te maken?

Wij appreciëren het uiteraard dat u initiatief neemt in het belang van de burgers en dat u eventuele risico’s voor de volksgezondheid signaleert. Maar het ergert ons als werkgroep dat u niet thuis geeft daar waar het gaat om de veel acutere en concretere dreiging die uitgaat van het megamestvergister-project op de Laarberg. De oppositie heeft onlangs in de gemeenteraad nog de vraag voorgelegd om een openbare voorlichtingsavond te organiseren omtrent de perikelen rondom de mestvergister, maar daar was het CDA niet voor te vinden. De overheidsinstanties hebben bij het beoordelen van de risico’s van het megamestvergisterplan tot nu toe over de hele linie gefaald gezien het feit dat alle vergunningen vorig jaar door de rechtbank vernietigd zijn. Dat zou toch voor u ook een wake-up call geweest moeten zijn? Of op zijn minst een aanzet om tot actie te komen om te proberen de alsmaar groeiende onrust en onzekerheid bij grote delen van de bevolking, alsmede binnen uw eigen achterban, weg te nemen? 

Ook op onze recente oproep in de Groenlose Gids voor een breed opgezette discussieavond mochten we helaas nog geen reactie ontvangen. Misschien is dit wel het juiste moment om uw standpunt omtrent de mega- mestvergister bij te stellen zoals u dat destijds ook gedaan heeft in de discussie rond de megastallen? Ook in die problematiek was u nogal laat om het ontbreken van maatschappelijk draagvlak te onderkennen. In dit kader zouden wij het waarderen als wij op uw steun kunnen rekenen voor de organisatie van een openbare discussie- of voorlichtingsavond rondom het RMS Bioraffinage plan. We zijn ervan overtuigd dat u voor zo’n initiatief binnen de gemeenteraad een meerderheid gaat vinden. 

Wij zien uw positieve reactie met belangstelling tegemoet,
MegaMest
vergsiterGroenloNEE

We hebben al meerdere malen het lokale bestuur opgeroepen tot een openbare meeting om actuele informatie te delen en de vele openstaande vragen te beantwoorden omtrent het megamestvergisterplan. Daar is zeker nu behoefte aan, het Duitse RMS gaat het opgeven en is in vergaande onderhandeling om het megamestvergisterproject in Groenlo en Venlo ‘door te verkopen’ aan een Belgisch/Nederlandse investeringsmaatschappij. Dat verbaast ons helemaal niet gezien de uiterst wankele financiële basis waarop het hele RMS avontuur gebouwd is.

Ondertussen zijn wij bezig meer achtergronden over deze firma in kaart te brengen. Maar het is nu al wel duidelijk dat dit bedrijf ook geen kennis en ervaring met mestvergisting meebrengt. Wij hebben onze hand uitgestoken in hun richting om kennis te maken en om te horen wat hun plannen zijn maar voorlopig wordt een afspraak afgehouden. Per slot van rekening verdient iedereen het voordeel van de twijfel. 

In volgende updates zullen we verder ingaan op deze nieuwe ontwikkelingen en zullen dan ook meer achtergronden met u delen. Totdat het duidelijk is dat het hele plan van tafel gaat, blijven wij alert en ons maximaal inzetten tegen de komst van een megamestvergister op de Laarberg.

Uw financiële steun kunt u overmaken naar: 
Stichting Leefbaar Buitengebied Gelderland
Bank rekening nummer : NL 49 RBRB 0956149200
Onder referentie: MMVGN donaties

www.MegamestvergisterGroenloNEE.nl
www.facebook.com/megavergister
www.twitter.com/megavergister

Wat leren wij van de coronacrisis?

MegamestvergisterNEE – update 2.4

Er zijn aanwijzingen dat virussen zich meer verspreiden in gebieden met intensieve veehouderij en daardoor de kans verhogen dat mensen besmet raken. Wetenschappelijk onderzoek laat zien dat er een direct verband is tussen fijnstof en verspreiding van ziektekiemen zoals het coronavirus.

Fijnstof verspreidt virussen
Het verspreiden van ziektekiemen wordt veroorzaakt doordat deze zich hechten aan fijnstof. Fijnstof zit overal in meer of mindere mate in de lucht. Maar het is aangetoond dat bij het verplaatsen en verwerken van grote hoeveelheden mest er veel extra fijnstof vrijkomt. Bij een megamestvergister komt daarbij een ander, een veel groter gevaar om de hoek kijken. Dan krijgen we te maken met een sterk verhoogde concentratie van fijnstof in combinatie met de aanwezigheid van virussen en bacteriën in de mest. Een potentieel zeer gevaarlijke combinatie dus.

Virussen kunnen muteren
In mest komen van nature vele virussen voor maar die zijn meestal niet direct schadelijk voor mensen. Maar wanneer op een dag een van deze virussen gaat muteren en wel schadelijk wordt dan hebben we de poppen aan het dansen. Verontrustend in deze context is ook dat virologen zich niet meer afvragen óf maar wanneer dit gaat gebeuren.

Ramp niet te overzien
Mocht zich zo’n incident voordoen dan zal er in een grote straal rondom de megamestvergister een groot infectierisico ontstaan.
De werknemers op het industrieterrein voorop maar ook heel Groenlo en misschien zelfs ook delen van Eibergen lopen dan een direct besmettingsgevaar. Ramen en deuren sluiten zal dan echt niet meer voldoende zijn.

Megamestvergister NEE
Wat we hier schetsen is misschien een negatief scenario. Maar de vraag is waarom we überhaupt het risico met de megamestvergister op de Laarberg nog gaan nemen met de huidige coronacrisis als leidraad? Er zijn voor het mestoverschot toch alternatieven te overwegen die veiliger zijn?

Minister Wiebes denkt mee
Zeker als we de laatste informatie van minister Wiebes in zijn rondzendbrief aan de Tweede Kamer goed gelezen hebben. Hij lanceert een interessante gedachte om het anders en beter aan te pakken. Het baart hem zorgen dat er bij het kiezen van locaties voor mestvergisters veel mis gaat waardoor er lokaal veel protest uitgelokt wordt.

Foto: Rioolwaterzuiveringsinstallatie in Haarlo Gld.

Een goed alternatief
Zijn voorstel is om mestvergisters te bouwen op het terrein van de bestaande Rioolwaterzuiveringsinstallatie’s (RWZI).
Dit lijkt ons op zich een goed idee, er wordt daar immers al aan (slib)vergisting gedaan, dus kennis en ervaring is al aanwezig. Een bijkomend voordeel is dat daar direct het afvalwater op een verantwoorde manier gezuiverd kan worden. Daarnaast zijn deze locaties zo gekozen dat er veelal geen directe overlast is voor de bewoonde wereld.

Kleinschalige mestvergisters
Als daarbij ook nog de schaalgrootte wordt beperkt en het aantal mono-mestvergisters goed wordt verspreid over de RWZI’s in de Achterhoek, dan wordt daarmee het verplaatsen van mest beperkt. Op deze manier wordt het risico voor de verspreiding van virussen significant verlaagd.

Bestuurder wordt wakker
Wij vragen ons wel eens af: is het onwil, onmacht, onkunde of een ander (agrarisch?) belang dat bestuurlijk Gelderland parten speelt waardoor een maatschappelijk breed gedragen oplossing voor het mestoverschotprobleem wordt geblokkeerd?
Wij zouden zeggen, bestuurlijk Gelderland wordt wakker en ga aan de slag met dit voorstel van Wiebes. Stop met het hopeloos vastgelopen plan van de mestvergister in Groenlo en in het verlengde ook in Varsseveld, ga op zoek naar een meer realistische, duurzame én veilige oplossing.

Uw financiële steun kunt u overmaken naar: 
Stichting Leefbaar Buitengebied Gelderland
Bank rekening nummer : NL 49 RBRB 0956149200
Onder referentie: MMVGN donaties

www.MegamestvergisterGroenloNEE.nl
www.facebook.com/megavergister
www.twitter.com/megavergister

Komt van uitstel nu afstel?

MegamestvergisterNEE – update 2.3 

Enige weken geleden kondigden de overheidsdiensten ODRN/ODA aan dat RMS voor 30 maart een nieuwe vergunningsaanvraag voor de mestvergister op de Laarberg zou gaan indienen. Nu, twee weken later, komen ze met een persbericht waarin staat dat de vergunningsaanvraag van RMS uitstel krijgt tot 1 augustus 2020. Wisten de betrokken partijen in maart dan niet dat het niet op tijd ging lukken? Een vreemde gang van zaken en in deze context alles behalve geloofwaardig.

Heeft de tijd voor RMS stil gestaan?
Vorig jaar juni is de eerste vergunning door de rechtbank vernietigd en vanaf dat moment heeft RMS kunnen werken aan het opstellen van een nieuwe aanvraag. Dat lijkt ons ruim voldoende tijd om een verbeterde versie van de vergunningsaanvraag uit te werken. Waarom zou het de komende maanden dan wel gaan lukken ?

Financiële handel en wandel
Het volgen van geldstromen geeft interessante inzichten in de achtergronden van bedrijven. Daarom hebben wij ons al vanaf het begin verdiept in de financiële handel en wandel van RMS . Als we al deze informatie bij elkaar optellen dan is het verbazingwekkend dat er nog steeds opportunisten te vinden zijn die geld willen investeren in dit dubieuze megamestvergisterplan.

Komt het financiële einde stilaan in zicht?
Daarnaast zijn er aanwijzingen dat het financieel einde van RMS misschien wel eens snel in zicht gaat komen. Begin 2019 heeft RMS weer een nieuwe (derde) crowdfundingsactie in Duitsland opgestart. Ongetwijfeld vooral bedoeld om daarmee de deelnemers van de tweede crowdfunding te kunnen terugbetalen. Tot nu toe was de actie een totale mislukking, het lijkt erop dat men in Duitsland dit (piramide?) spelletje nu ook door heeft.

Is er nog wel geld?
De tweede crowdfunding zal hoe dan ook in september 2020 terugbetaald (ruim € 1 miljoen!) moeten worden. Hoe RMS dat gaat doen is een groot raadsel. Maar hoogstwaarschijnlijk zal RMS zich gaan beroepen op de kleine lettertjes in de bijlagen, vrij vertaald: ‘als we u niet kunnen terugbetalen, jammer, dan heeft u pech gehad’

Stop met investeren
Daarnaast zijn er ook sterke geruchten dat RMS nog steeds blijft proberen om bij de lokale veehouderij geld los te peuteren. Wij kunnen niet genoeg waarschuwen daar vooral niet in mee te gaan, financieel gezien is het RMS-verhaal een bodemloze put.

Samen optrekken
We hebben in het verleden al meermaals geopperd dat de lokale veehouderij een financiële claim bij RMS moet neerleggen. Of misschien moeten de gedupeerde veehouders zich gaan organiseren en samen optrekken om nog iets van het ingelegde geld terug te zien.

Tenslotte
Langs deze weg willen wij onze medestanders danken voor de morele én financiële steun, daaruit blijkt eens te meer hoe breed onze actie vanuit de bevolking gedragen wordt. Met deze bijdragen kunnen we, mocht het nodig zijn, opnieuw de beste juridische specialisten inhuren. Specialisten met kennis en ervaring die ons ook in de vorige procedures met raad en daad hebben bijgestaan. Ook al worden de kansen voor RMS om een megamestvergister op de Laarberg te realiseren steeds kleiner, wij blijven alert en volgen alle ontwikkelingen op de voet.

Uw financiële steun kunt u overmaken naar: 
Stichting Leefbaar Buitengebied Gelderland
Bank rekening nummer : NL 49 RBRB 0956149200
Onder referentie: MMVGN donaties

www.MegamestvergisterGroenloNEE.nl
www.facebook.com/megavergister
www.twitter.com/megavergister

Wanneer gaat het lokale bestuur eens verantwoordelijkheid nemen?

Update 2.2

Wij vonden het belangrijk om het gemeentebestuur van Berkelland en Oost Gelre een brief te sturen met daarin een verzoek om het bestemmingsplan op de Laarberg nogmaals te herzien. In 2014 werd dit bestemmingsplan al eens aangepast omwille van de lancering van het ambitieuze Bio-Based Transitie plan, waarin de RMS ‘bioraffinage’ fabriek een belangrijke rol zou gaan spelen.

Megamestvergister past niet in het plan
Wij citeren uit de brochure van de Laarberg over dit plan: ‘Het meest treffende voorbeeld is de voorgenomen bouw van een bioraffinage, die niet alleen mest circulair verwerkt maar ook duurzame energie produceert in de vorm van groengas’
Het is te gek voor woorden, maar beide beweringen zijn onwaar. Circulair is nooit de opzet van de RMS mestvergister geweest. Kan ook helemaal niet, want de meeste eindproducten zijn ongeschikt voor regionaal gebruik. Het sprookje van groengas opbrengst hebben we al vele malen eerder doorgeprikt. Er is geen sprake van duurzame energie, want er wordt, zwaar gesubsidieerd, groengas geproduceerd door aardgas te verstoken. Blijkbaar wordt dit door de overheid nog steeds niet als een vorm van fraude beoordeeld.

Niemand wil een stinkfabriek als buur
Daarnaast heeft er zich sinds de start van het Bio-Based plan geen enkele andere ondernemer aangemeld om naast de megamestvergister een bedrijf op te zetten. Hoe zou dat toch komen?

Bio-Based plan is mislukt
We kunnen dus concluderen dat het Bio-Based Transitie park op de Laarberg volledig mislukt is en dat het daarom tijd wordt om dit bestemmingsplan te heroverwegen om ruimte te maken voor andere initiatieven. Daarom hebben we deze brief aan de gemeentebesturen geschreven, op onze website en facebookpagina kunt u de inhoud nalezen. Bestemmingsplannen goedkeuren of aanpassen is een gemeentelijke bevoegdheid. Aanpassingen vergen natuurlijk wel politieke moed en in dit RMS-dossier hebben we daar helaas nog niet veel van gemerkt.

Wanneer worden burgers echt geïnformeerd?
Zoals de Torenwachter onlangs opperde, lijkt het ons ook een goed idee als alle betrokken partijen eens samen zouden zitten. Na de crisis, zodra dit natuurlijk weer mogelijk is. Wij denken daarbij aan een openbare bijeenkomst waar de voor- en tegenstanders tijd en ruimte moeten krijgen. Indien het lokale bestuur nog enige voeling met de bevolking heeft omtrent dit onderwerp, dan zouden zij het voortouw moeten nemen. Zeker in deze crisistijd is er nood aan eerlijke, transparante maar vooral volledige informatie.

Angst voor een open gesprek                 
Waar komt toch de angst en onzekerheid bij het gemeentebestuur vandaan om het gesprek met de eigen bevolking aan te gaan? Daarnaast zal het ook de grote vraag zijn of RMS dit openbare gesprek durft aan te gaan. De bal ligt wat ons betreft nu bij het lokale bestuur en we gaan zien of en hoe onze oproep een vervolg gaat krijgen.

www.MegamestvergisterGroenloNEE.nl
www.facebook.com/megavergister
www.twitter.com/megavergister

RMS, het verhaal gaat verder

Update 2.1

Er gingen al langere tijd geruchten rond, maar deze week werd bevestigd dat RMS opnieuw een vergunningsaanvraag gaat indienen voor de megamestvergister op de Laarberg.
Ondanks de vernietigende uitspraak van de rechtbank vorig jaar juni, is iedereen vrij om het alsnog een keer te proberen.
Ondanks de weerstand die bij de meerderheid van de bevolking leeft en zonder maatschappelijk draagvlak blijft de overheid zich welwillend opstellen. Als we goed ingelicht zijn, wordt er nog steeds creatief meegedacht om de procedures voor RMS zo soepel mogelijk te laten verlopen.

Onverantwoorde schaalgrootte
Om de schaalgrootte van het RMS project nog eens goed in perspectief te plaatsen: in heel Gelderland wordt er momenteel circa 400.000 ton mest per jaar verwerkt door een 5-tal mestvergisters. De megamestvergister in Groenlo alleen al, gaat uit van 600.000 ton mest per jaar!
Dat is mega veel mest en als we alleen al denken aan de risico’s voor het verspreiden van ziektekiemen. Vogelgriep, Q-koorts, SARS en nu de Corona pandemie, we mogen er toch vanuit gaan dat de verantwoordelijke instanties nu wel extra alert gaan zijn op de risico’s die mestverwerking op deze schaalgrootte met zich mee kan brengen?

Wie kan de risico’s voorspellen?
Wie kan op dit moment voorspellen wat de effecten gaan zijn voor de volksgezondheid bij een uitbraak van bijvoorbeeld varkenspest? Tot op heden niet overdraagbaar van dier op mens maar dat was tot heel recent ook niet het geval met het Coronavirus.
Gezien onze ervaring in de afgelopen jaren hebben we nog maar weinig vertrouwen in de overheid. Meerdere keren hebben we onze zorgen omtrent dit onderwerp kenbaar gemaakt, maar de verantwoordelijke instanties hebben ze nooit serieus opgepakt.

De overheid kijkt de ander kant op.
De overheid kiest voor de gemakkelijke weg. Men steekt liever de kop in het zand dan echte, onafhankelijk specialisten in te huren om de risico’s en gevaren goed in kaart te brengen.
Daarom blijven wij, nu meer dan ooit, vragende partij voor een volledige, onafhankelijke Milieu Effecten Rapportage (MER).

Meer informatie in onze nieuwsbrief.
Wij hebben recent een nieuwsbrief naar onze achterban gestuurd. Mocht u die niet ontvangen hebben, dan verwijzen wij u graag naar onze website www.megamestvergistergroenlonee.nl of onze facebook pagina: www.facebook.com/megavergister
Ook al is er op dit moment een veel groter en acuter probleem, wij kunnen het ons niet meer veroorloven rustig af te wachten. Ook al is de weg langer dan gedacht, met uw steun en onze volharding gaat het zeker lukken om dit megalomane plan definitief tegen te houden.

www.megamestvergistergroenlonee.nl
www.facebook.com/megavergister
www.twitter.com/megavergister

Onze strijd gaat door!

Nieuwsbrief Maart 2020

RMS, het verhaal gaat verder
Er gingen al een tijdje geruchten rond dat RMS opnieuw een aanvraag zou indienen voor het verkrijgen van de benodigde vergunningen. Deze week werden die geruchten bevestigd.

Waar staan wij vandaag
We hebben de afgelopen jaren hard gewerkt om het plan van de megamestvergister op de Laarberg tegen te houden. Daarin zijn we tot op heden succesvol geweest. Maar dat geeft helaas geen garantie voor de toekomst.

Absurde schaalgrootte
Om de grootte van dit project nogmaals in perspectief te plaatsen, op dit moment wordt er in heel Gelderland totaal ca 400.000 ton mest via vergisting verwerkt. Het beoogde RMS plan in Groenlo gaat alleen al uit van 600.000 ton!

De realiteit serieus nemen
Gezien de overduidelijke weerstand die bij het merendeel van de lokale bevolking leeft en de vernietigende uitspraak van de rechtbank vorig jaar juni, zou je toch verwachten dat RMS het project aan de wilgen heeft gehangen. Helaas, niets is minder waar.

Accepteer de veranderingen
In deze tijden van stikstofcrisis, discussies omtrent de op komst zijnde veranderingen in de veeteeltsector is het toch ongelofelijk onverstandig om door te gaan met dit plan. Bovendien, welke investeerder gaat zijn vingers nog branden aan dit risicovolle project?

Milieu heeft hoogste prioriteit
In de nieuwe vergunningsprocedure verwachten wij op zijn minst dat de provinciale overheid nu wél een volledig en onafhankelijk onderzoek laat doen naar alle effecten op het milieu. Dit uitgebreid onderzoek heet Milieu Effecten Rapportage (MER).

Geen regels omzeilen
Bij de vorige aanvraag heeft RMS een volledig MER onderzoek met “succes’ weten te omzeilen door o.a. zelf onderzoeksbureaus in te huren om meerdere rapporten te laten opstellen. Maar hier geldt natuurlijk, wie de rekening betaalt, kan de inhoud meebepalen.

Verspreiding van ziektekiemen
Gezien de impact van de coronacrisis mogen we nu toch zeker verwachten dat er nu wél een onafhankelijk onderzoek (bv RIVM) gedaan gaat worden naar de risico’s van verspreiding van gevaarlijke bacteriën en virussen bij mestverwerking op deze extreme schaalgrootte.

Gebrek aan kennis en ervaring
Het is onbegrijpelijk dat de omgevingsdiensten geen onafhankelijke expertise inhuren gezien hun gebrek aan kennis en ervaring bij het beoordelen van dit soort grote mestvergistingsprojecten. Hetgeen midden vorig jaar pijnlijk duidelijk werd bij de uitspraak van de rechtbank.

Volksgezondheid en Milieu geen prioriteit bij de overheid
Helaas hebben bezorgde burgers in deze discussie niets te vertellen, wij kunnen immers geen protest aantekenen in de voorstadia van vergunningsaanvragen. Wij kunnen pas in actie komen nadat vergunningen verleend zijn. Dan pas kunnen wij ook (juridische) stappen zetten tegen het ontbreken van een MER onderzoek.

Tenslotte
Wij gaan niet meer rustig afwachten maar nu al voorbereidingen treffen voor het geval dat deze zaak inderdaad bewaarheid wordt. We zullen ons weer maximaal gaan inzetten tegen deze megalomane dwaasheid.

Uw morele maar ook financiële steun zal daarbij onontbeerlijk blijven, wij zijn ervan overtuigd dat we daarin samen succesvol kunnen zijn om dit project nu voor eens en voor altijd te stoppen.

Uw financiële steun kunt u overmaken naar:
Stichting Leefbaar Buitengebied Gelderland
Bank rekening nummer : NL 49 RBRB 0956149200
Onder referentie: MMVGN donaties

www.megamestvergistergroenlonee.nl
www.facebook.com/megavergister
www.twitter.com/megavergister

Is de mega-mestvergissing nu eindelijk voorbij?

UPDATE 30 — MegaMestVergisterGroenloNEE – UPDATE 30

Zoals eerder gemeld, hebben we onlangs bericht ontvangen dat de laatste, nog openstaande, natuurwetvergunning door de rechtbank in Arnhem nu ook vernietigd is. Tot onze verbazing heeft de rechtbank na evaluatie van ons eerste punt van kritiek direct al beslist dat dit voldoende was om de natuurwetvergunning te vernietigen. Zal RMS zo naïef is om te denken met het oplossen van dit ene probleem, deze natuurvergunning toch goedgekeurd te krijgen?

Natuurlijk zijn wij tevreden met alle uitspraken van de rechtbank maar van overdreven enthousiasme is er geen sprake want wij zien in deze zaak eigenlijk geen winnaars. 

In de eerste plaats denken wij natuurlijk aan alle deelnemende agrarische ondernemers die zich nu ongelooflijk belazerd moeten voelen. Vanaf het begin is er aan hen niet het echte, volledige verhaal verteld. Alles stond in het teken om zo snel en zo veel mogelijk leveringscontracten voor mest af te sluiten en daarbij direct geld uit de zak van de boeren te kloppen. We hebben in het verleden hierover meerdere keren geschreven en we hopen dat onze waarschuwingen een nog groter financieel onheil hebben voorkomen.

De overheid heeft ook niet gewonnen. Vooral het lokale bestuur heeft zich tot op heden helemaal niets aangetrokken van de zorgen van haar burgers. Steeds de verantwoordelijkheid afschuiven naar de provincie, dat komt het vertrouwen niet ten goede. Oud politicus Jan Pronk zegt: ‘ goede politiek bestaat uit drie pijlers: visie, kennis en inzet’ Als we het RMS project langs deze meetlat leggen, dan is de conclusie wel duidelijk.

RMS is natuurlijk de grote verliezer in dit verhaal en in het verlengde ook zijn kompanen. Alle verkeerde en dure adviezen ten spijt, het zal de onderlinge sfeer niet ten goede komen. 

Toch hebben wij geen medelijden met RMS. Wie niet naar de bezorgde burgers wil luisteren en geen begrip wil opbrengen voor de risico’s van het plan, verdient dat ook niet. Het uitsluitend vertrouwen op agrarische lobbyisten, lokale en provinciale politieke contacten, heeft dit keer duidelijk verkeerd uitgepakt.

Tenslotte zijn wij, als actiecomité, ook geen echte winnaars gezien alle tijd en (negatieve) energie die wij hebben moeten investeren in het tegenhouden van dit onzalige plan. Wij hadden onze energie veel liever in iets opbouwends gestoken.

Door de recente stikstofcrisis zijn er momenteel vele veranderingen op komst. Mestvergisting, zeker op megaschaal, zal op afzienbare, en misschien wel op korte termijn, helemaal overbodig zijn. Wij kunnen het ons niet voorstellen dat er nu nog financiers te vinden zullen zijn die geld gaan riskeren door te investeren in megamestvergisters. 

En als we deze mega-mestvergissing nu eindelijk achter ons zouden kunnen laten, dan komt u als bewoner van deze regio als enige echte winnaar uit de bus. 

www.megamestvergistergroenlonee.nl
www.facebook.com/megavergister
www.twitter.com/megavergister

De laatste vergunning van RMS is nu ook vernietigd.

UPDATE 29 — MegaMestVergisterGroenloNEE – UPDATE 29

Eind vorige week kregen wij van de rechtbank in Arnhem het bericht dat de natuurbeschermingsvergunning (Wnb) ook is vernietigd. Wij zijn de details van de uitspraak nog aan het bestuderen.

Wij hadden een lange lijst met bezwaren ingediend maar de rechtbank heeft na het bestuderen van ons eerste punt van kritiek, de vergunning al vernietigd.

Ook al zijn nu alle drie vergunningen vernietigd, het is afwachten of RMS zo verstandig is om definitief de handdoek in de ring te gooien of dat ze toch nog eigenwijs blijven doorgaan op deze doodlopende weg.

Door de huidige stikstofcrisis zijn er op dit moment veranderingen op komst die direct een positieve invloed gaan hebben op het probleem van mestoverschot waardoor investeren in (mega) mestvergistings -projecten onzinnig lijkt.  

Het zou dus voor alle partijen het beste zijn nu een punt achter dit megalomane plan te zetten. Hier ligt nu ook een taak voor ons lokale bestuur om hierover actief mee te denken en te stoppen met zich te verschuilen achter het provinciebestuur.  

Zoals beloofd houden wij een vinger aan de pols en zullen we pas stoppen als het hele RMS plan van de baan is.

www.megamestvergistergroenlonee.nl
www.facebook.com/megavergister
www.twitter.com/megavergister

Krijgt RMS een voorkeursbehandeling?

UPDATE 28 — MegaMestVergisterGroenloNEE – UPDATE 28

Wij hebben lange tijd niets van ons laten horen maar dat betekent niet dat wij stil hebben gezeten. Wij blijven de ontwikkelingen omtrent het RMS project op de voet volgen.

Op dit moment zijn wij nog steeds in afwachting van de uitspraak van de rechtbank over de laatste vergunning (de eerste twee zijn eind juni al vernietigd). Dit betreft de vergunning Wet Natuur Bescherming (Wnb), die alles te maken heeft met de nu zo actuele discussie omtrent de uitstoot van stikstof. Wij hebben geen idee of dit de oorzaak is dat deze uitspraak zo lang op zich laat wachten. Maar wij hebben geen haast en zien met vertrouwen het oordeel van de rechtbank tegemoet.

Op de recente raadsvergadering van Oost-Gelre over de begroting van 2020 werden er aan wethouder Frank vragen gesteld over de inhoud van het voorlopig koopcontract tussen De Laarberg en RMS voor de aankoop van bouwgrond. Tot op heden werd hierover geen inhoudelijke informatie verstrekt, noch aan ons, noch aan de gemeenteraad. Onbegrijpelijk natuurlijk, maar wel geheel in lijn met het troebele beeld dat we tot nu toe hebben over het hele megamestvergisterproject.

Na enig doorvragen van de oppositie werd door de wethouder geantwoord dat er een voorlopig koopcontract op tafel ligt voor de aankoop van bouwgrond op De Laarberg waarin geen einddatum voor de aankoop is vastgelegd. Er zijn twee mogelijkheden: de wethouder is niet juist geïnformeerd of RMS heeft een volstrekt ‘uniek’ voorlopig koopcontract gekregen. In een normaal voorlopig koopcontract staat immers altijd een einddatum vermeld waarbinnen de aankoop gerealiseerd moet worden met daarin soms een mogelijkheid tot eventuele verlenging.

Als de informatie van de wethouder juist is dan lijkt het ons niet meer dan logisch dat wordt onderzocht wie hiervoor verantwoordelijk is. Het is zeer onwaarschijnlijk dat de directie van De Laarberg deze vreemde voorwaarde zonder terugkoppeling en/of toestemming van de toezichthouders (lees: gemeentebestuur van Berkelland en Oost Gelre) heeft opgenomen in het contract. Wij weten ondertussen dat het voorlopig koopcontract in 2013 is afgesloten en dat tot op de dag van vandaag het bouwterrein braak ligt. De Laarberg verwacht dat RMS de grond in het tweede kwartaal van 2020 gaat aankopen. Dat is volgens de oppositie in de raad en daar sluiten wij ons bij aan, volstrekt onmogelijk gezien de huidige stand van zaken met betrekking tot het ontbreken van vergunningen, subsidies etcetera.

Zoals we al eerder aangaven, kan RMS opnieuw de procedure van vergunning-aanvragen doorlopen. Op deze manier kan RMS nog heel lang de veel gevraagde bouwgrond blokkeren en zo de industriële ontwikkeling en werkgelegenheid op De Laarberg tegenwerken. Dat alles blijkbaar met instemming van het gemeentebestuur van Berkelland en Oost Gelre?

Er gaan op dit moment geruchten, die overigens door wethouder Frank werden bevestigd, dat RMS overweegt een nieuwe vergunning te gaan aanvragen. Wij wachten rustig de ontwikkelingen af, eerst maar eens zien of de rechtbank iets heel laat van de Wnb-vergunning en als het dan toch nodig is, komen wij zeker opnieuw in actie.

‘Een ezel stoot zich in het algemeen niet tweemaal aan dezelfde steen’, maar misschien kennen ze dit gezegde in Duitsland niet?

www.megamestvergistergroenlonee.nl
www.facebook.com/megavergister
www.twitter.com/megavergister