David tegen Goliath

MegamestvergisterNEE – update 2.8

Het verhaal gaat verder
Ondertussen is duidelijk geworden dat WindVision de restanten van de RMS plannen voor de megamestvergisters in Venlo en Groenlo heeft overgenomen. Eind juli zijn ook de vergunningsaanvragen voor de megamestvergister op de Laarberg opnieuw ingediend. Het is onbegrijpelijk dat men maar blijft volharden in dit, lokaal maatschappelijk, ongewenste project, waar een goed georganiseerde tegenstand actief is. Naar verluidt gaat het om precies hetzelfde project waarvan er een hele hoop technische aspecten slecht doordacht en niet goed uitgewerkt zijn. Het ontbreken van kennis en ervaring op het gebied van mestvergisting lijkt zich nu al te gaan wreken.

MER of geen MER, dat is de vraag
Naast de nieuwe vergunningsaanvragen is er ook een nieuwe aanmeldingsnota voor de Milieu Effecten Rapportage (MER) ingediend. Op basis van deze nota beslist de omgevingsdienst of een echte, volledige MER moet worden uitgevoerd. Bij de vorige procedure in 2018 is de beoordeling niet goed en allesbehalve objectief verlopen. We hebben er weinig vertrouwen in dat de omgevingsdiensten nu wèl de ruimte krijgen om onafhankelijk te mogen oordelen. Helaas is politieke beïnvloeding in dit soort procedures tegenwoordig meer regel dan uitzondering zoals recent nog beschreven werd in de pers (zie link1 en link2 op onze website). Vanaf het begin is er politieke druk om dit megamestvergistingsproject hoe dan ook te laten doorgaan ongeacht de risico’s voor volksgezondheid en milieu. 
In combinatie met de ruime subsidieregelingen heeft dit een onweerstaanbare aantrekkingskracht op opportunistische ondernemers.

Wij bereiden ons voor op het vervolg
Op het moment dat nieuwe vergunningen verleend worden, zullen we met de opgedane kennis en ervaring van de vorige keer beter voorbereid zijn. Daarnaast hebben we in de loop van de tijd ook nieuwe tegenargumenten verzameld die we zeker gaan inzetten. 
En natuurlijk gaan we weer protest aantekenen tegen de nieuwe vergunningen en onze zienswijze opnieuw indienen bij de desbetreffende overheidsinstanties.  

Opnieuw procederen
En mocht dat niet voldoende zijn, dan gaan we opnieuw de stap richting rechtbank zetten. Daar zullen we pas echt onze kaarten op tafel leggen en dat zal voor de tegenpartij wel eens opnieuw een onaangename verrassing kunnen worden. We vertrouwen erop dat de rechtbank na een zorgvuldige en vooral objectieve beoordeling de nieuwe vergunningen opnieuw gaat vernietigen. Daarna ligt er voor beide partijen natuurlijk nog de weg open voor een eventuele hoger beroep procedure.

Schip in de branding
Procedures kunnen lang aanslepen. Als voorbeeld halen we graag nog eens de actie aan tegen de mestvergister in Varsseveld, een project dat ondertussen volledig lijkt vastgelopen in een moeras van procedures en rechtszaken. Uiteindelijk heeft de actiegroep tegen deze mestvergister in 2013 in hoger beroep verloren en kreeg AgroGas in principe groen licht voor de bouw. Daarna zijn er door de actiegroep telkens weer nieuwe tekortkomingen aan het licht gebracht met nieuwe klachtenprocedures en rechtszaken tot gevolg. Nu anno 2020, is er nog steeds niets gerealiseerd in Varsseveld en lopen er op dit moment nog een 4-tal rechtszaken. Of deze mestvergister er ooit nog gaat komen is de grote vraag.  Laat het fiasco in Varsseveld een baken in zee zijn voor WindVision, want taaie goed georganiseerde actiegroepen kunnen maatschappelijk ongewenste projecten heel lang tegenhouden.  

Gebrek aan communicatie 
WindVision maakt een verkeerde inschatting als men denkt de megamestvergister in Groenlo te kunnen bouwen zonder rekening te hoeven houden met de negatieve gevoelens die er leven bij de meerderheid van de lokale bevolking. Een vergissing die WindVision al eerder heeft gemaakt maar waaruit blijkbaar geen lering heeft getrokken. In Belgisch Limburg (omgeving Bilzen) heeft WindVision ook in het stof moeten bijten rondom een lokaal niet gewenst windmolen-project, ook daar werd de lokale bevolking niet gehoord met alle negatieve gevolgen van dien. 

Tenslotte
Wij hebben er niet voor gekozen om de strijd opnieuw aan te gaan maar laat het duidelijk zijn, wij gaan niet opzij of van standpunt veranderen.                   

          geen megamestvergister op de Laarberg!

Ook al is er nog een lange weg te gaan en een groot aantal hobbels te nemen, we weten toch allemaal hoe de strijd tussen David en Goliath uiteindelijk is geëindigd?

Uw financiële steun kunt u overmaken naar: 
Stichting Leefbaar Buitengebied Gelderland
Bank rekening nummer : NL49RBRB0956149200 
Onder referentie: MMVGN donaties

www.MegamestvergisterGroenloNEE.nl
www.facebook.com/megavergister
www.twitter.com/megavergister

Interessant artikel De Groene Amsterdammer

Overheden werpen geen grote barrières op voor bedrijven die allerlei soorten afval verwerken; ze keren zelfs subsidie uit om hen te helpen innoveren. Toch vergroot ook dat ‘de gelegenheid tot en de winstgevendheid van milieucriminaliteit’, schrijft het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid.

Dat dit geen theorie is bleek bij de subsidie voor covergisting, een proces waarin biogas wordt gemaakt van mest en bijproducten als gras of maïs. ‘Die sector werd gesubsidieerd door het ministerie van Economische Zaken’, vertelt John Smits, die het Interprovinciaal Overleg adviseert over afvalbedrijven en circulaire economie. ‘Maar bij een aantal van de bedrijven liep ondertussen een strafrechtelijk onderzoek, omdat ze het niet zo nauw nemen met de regels en de productie in feite niet werkte. De covergisters wisten dat het nooit rendabel zou zijn. Het eigenlijke verdienmodel was het binnenhalen van de subsidie, en dat ging om miljoenen.’

Lees hier het complete artikel van De Groene Amsterdammer.

Uw financiële steun kunt u overmaken naar: 
Stichting Leefbaar Buitengebied Gelderland
Bank rekening nummer : NL49RBRB0956149200 
Onder referentie: MMVGN donaties

www.MegamestvergisterGroenloNEE.nl
www.facebook.com/megavergister
www.twitter.com/megavergister

Politieke integriteit De Laarberg

MegamestvergisterNEE – update 2.7

Onlangs lazen we dat de regionale industrieterreinen willen uitbreiden. De vraag naar dit soort bedrijfsterreinen neemt nog steeds toe. In dat kader is het vreemd dat er op de Laarberg nog steeds een terrein van meer dan 20 hectare al jaren ligt te wachten op een zinvolle invulling. Het  ambitieuze Bio-Based Transitie parkis helaas mislukt en over een nieuwe bestemming van dit terrein horen we niets.   

Struisvogels 
In onze update 2.2 hebben wij al eens aandacht besteed aan dit onderwerp. 
In april hebben wij een brief naar de gemeenteraad van Berkelland en Oost Gelre gestuurd met een verzoek om het bestemmingsplan Bio-Based Transitie park op de Laarberg te herzien en wel zodanig dat dit opnieuw beschikbaar komt voor industriële ontwikkelingen. Behalve het uiterst twijfelachtige megamestvergisterproject zijn er nog steeds geen verdere plannen voor dit terrein. Tot onze teleurstelling hebben we tot op heden geen enkele inhoudelijke reactie ontvangen op ons schrijven. Ook hebben we tot onze spijt moeten constateren dat beide gemeenteraden het niet nodig vonden dit, niet onbelangrijke punt, opnieuw te agenderen. In goed Nederlands heet dat struisvogelpolitiek.

Lokale politieke spelletjes
Er zijn al lange tijd vermoedens van politieke beïnvloeding en sturing in het RMS dossier. We zien vreemde zaken en beslissingen die daarop wijzen. Ook al schuiven de lokale bestuurders alle verantwoordelijkheid voor alles wat de RMS megamestvergister betreft op de provincie af, wij weten dat er formeel en informeel weldegelijk overleg plaatsvindt en dat de informatie- verstrekking richting de gemeenteraad te wensen overlaat. 

Informatie achterhouden
Het is ongelooflijk maar waar, maar wij hebben als eerste de informatie naar buiten gebracht dat RMS in een overnametraject zit met WindVision. 
B&W Oost Gelre beschikte sinds begin van dit jaar ook al over deze belangrijke informatie maar vond het niet nodig de raad daarover volledig te informeren. Recent aanvullende vragen van de raad omtrent het overnameplan van WindVision werden door B&W opnieuw summier en ontwijkend beantwoord.

Op onze website kunt de recente vragen van de fracties van OOG en het CDA en de antwoorden erop van B&W Oost Gelre nalezen.

Provinciale politieke spelletjes
Ook op provinciaal niveau zijn er redenen om te twijfelen aan een objectieve, puur zakelijke beoordeling van het RMS megamestvergister dossier. De verantwoordelijke voor alle grote mestvergistings-dossiers in Gedeputeerde Staten Gelderland was tot begin vorig jaar ook nog prominent bestuurslid van Groen Gas Nederland, een organisatie die o.a. lobbyt voor mestvergisting. Belangenverstrengeling in overheidsfuncties is niet verstandig. En dit soort bestuurders moeten dan een objectieve afweging maken tussen de verschillende maatschappelijke belangen die spelen bij mestvergistings-projecten? Dat lijkt ons een nogal optimistische gedachte.

Onderste steen boven
Rondom het hele RMS project hangt een luchtje van onethische politieke sturing en beïnvloeding. Tot nu toe kunnen we dit nog niet staven met harde bewijzen maar we blijven verder zoeken. We zullen niet schromen om misstanden aan de kaak te stellen.

Ook al worden we stelselmatig genegeerd door provinciaal en lokaal bestuur, er komt een dag dat ze daar spijt van krijgen.

Uw financiële steun kunt u overmaken naar: 
Stichting Leefbaar Buitengebied Gelderland
Bank rekening nummer : NL49RBRB0956149200 
Onder referentie: MMVGN donaties

www.MegamestvergisterGroenloNEE.nl
www.facebook.com/megavergister
www.twitter.com/megavergister

Nieuwe eigenaar, een beter plan?

MegamestvergisterNEE – update 2.6

Een nieuwe eigenaar of toch niet?
Zoals wij reeds in onze vorige update hebben gemeld, is er momenteel sprake van een overname van RMS. De activiteiten, of beter gezegd de papieren plannen, worden waarschijnlijk overgenomen door de Belgisch-Nederlandse onderneming WindVision. Voor zover wij hebben kunnen nagaan wordt er al vanaf eind 2019 aan deze overname gewerkt. Naar verluidt zouden de onderhandelingen nu in de laatste fase zitten. De overname sleept al geruime tijd voort. Wij kunnen momenteel niet bevestigen of een en ander succesvol wordt afgerond. 

Idealisme of opportunisme
Het is niet duidelijk wat de intenties van WindVision zijn met de megamest-vergistingsprojecten in Groenlo en Venlo. Ook al profileren zij zich als een soort ‘groene’ projectontwikkelaar, het is niet erg waarschijnlijk dat ze op idealistische basis gaan bijdragen aan de energietransitie gezien de achtergronden van deze onderneming. Het gaat hier toch meer om een investeringsmaatschappij en het vooruitzicht om voor subsidie in aanmerking te komen, zal een niet onbelangrijke drijfveer zijn.

Het businessmodel
Het businessmodel van WindVision is vooral gebaseerd op het ontwikkelen en opzetten van windmolenparken in Europa en Noord Afrika. Hun interesse en expertise ligt niet zozeer in bedrijfsvoering. Ze zijn met name gespecialiseerd in haalbaarheidsonderzoek en de organisatie van alle praktische zaken rondom het opstarten van windmolenparken. Nadat deze parken gerealiseerd zijn, worden deze doorverkocht aan andere bedrijven die vervolgens de exploitatie doen. 

Mestvergisting is geen windhandel
Het is niet onwaarschijnlijk dat dit ook de achterliggende bedoeling is met de overname van de RMS plannen. In de praktijk zou dit betekenen dat nadat vergunningen, de financiering en vooral de subsidies geregeld zijn, het project als ‘compleet pakket’ aan een volgend bedrijf wordt doorverkocht. Zoals gezegd, dit is in de windmolenparken business een niet ongebruikelijke gang van zaken.    

Heeft mestvergisting nog toekomst?
Het is op zijn minst opmerkelijk dat WindVision zonder enige ervaring op dit moment in mestvergisting stapt. Niet de meest logische keuze gezien de huidige ontwikkelingen in de agrarische sector in Nederland. Ook al is de discussie in Den Haag nog volop gaande, het is onvermijdelijk dat het landbouwbeleid zich gaat richten op vermindering van het mestoverschot.

Tenslotte
Er is dus al wel wat meer bekend over de achtergronden van het bedrijf maar we zouden toch graag van Windvision zélf horen wat hun plannen zijn met deze overname. Wij zijn uiteraard beschikbaar om ook onze kant van het mega- mestvergisterverhaal toe te lichten. Zijn ze wel goed geïnformeerd dat er lokaal maatschappelijk draagvlak ontbreekt en dat er een taaie, goed georganiseerde, actiegroep bestaat die niet zal loslaten totdat dit megalomane plan van tafel is? 

Natuurlijk blijven wij het project op de voet volgen en u informeren als er nieuwe ontwikkelingen zijn.

Wordt vervolgd…..

Uw financiële steun kunt u overmaken naar: 
Stichting Leefbaar Buitengebied Gelderland
Bank rekening nummer : NL49RBRB0956149200
Onder referentie: MMVGN donaties

www.MegamestvergisterGroenloNEE.nl
www.facebook.com/megavergister
www.twitter.com/megavergister

Nieuwsbrief Mestvergister Groenlo juli 2020

RMS hoe gaat het verhaal verder?
Begin dit jaar werd duidelijk dat RMS van plan is om opnieuw een aanvraag in te dienen om de benodigde vergunningen voor de mega-mestvergister in Groenlo alsnog rond te krijgen. In bijgaande nieuwsbrief willen wij u zo goed mogelijk informeren over de voortgang.

Klik HIER voor de Nieuwsbrief juli 2020

www.MegamestvergisterGroenloNEE.nl
www.facebook.com/megavergister
www.twitter.com/megavergister

Rectificatie

Wij hebben in onze laatste update een brief gepubliceerd die aan het CDA was gericht met daarbij de opmerking dat wij nog steeds geen reactie van hun mochten ontvangen. Maar het tegendeel is waar want nu blijkt dat het CDA wel degelijk gereageerd heeft en een uitgebreide en inhoudelijke reactie via mail heeft gegeven. Op een of andere manier is deze mail helaas niet bij ons aangekomen.  

Wij vinden dit heel vervelend en bieden langs deze weg onze excuses aan voor de gang van zaken.    

Wij gaan graag in dialoog met alle lokale partijen die zich betrokken voelen bij de megamestvergister discussie.Misschien een geluk bij een ongeluk, we hebben nu wel een eerste stap in elkaars richting gezet. 

Als we de inhoud van hun reactie goed interpreteren dan delen we zorgen omtrent het RMS plan en wellicht is dat een basis voor een dialoog?  

Uw financiële steun kunt u overmaken naar: 
Stichting Leefbaar Buitengebied Gelderland
Bank rekening nummer : NL 49 RBRB 0956149200
Onder referentie: MMVGN donaties

www.MegamestvergisterGroenloNEE.nl
www.facebook.com/megavergister
www.twitter.com/megavergister

Een stralende toekomst zonder MegaMestVergister?

MegamestvergisterNEE – update 2.5

Nadat wij een aantal weken geleden het artikel in de Groenlose Gids over de bezorgdheid van de lokale CDA hadden gelezen omtrent de 5G netwerk plannen, meenden wij dat een reactie niet kon uitblijven. Het op deze manier dermate selectief omgaan met mogelijke risico’s voor de volksgezondheid konden we echt niet onbeantwoord laten passeren. Daarom hebben wij het CDA een brief geschreven in de verwachting daar een reactie op te krijgen. Helaas, het is ondertussen een aantal weken geleden en we hebben geen enkele reactie ontvangen op ons schrijven en daarom publiceren wij deze brief zodat u ook kunt meelezen. 

Groenlo 24 mei 2020

Geacht CDA van Oost Gelre,
Met interesse lazen wij in de Groenlose Gids uw pleidooi om een openbare voorlichtingsavond te organiseren omtrent het uitrollen van 5G netwerk. Relevante, wetenschappelijke literatuur laat zien dat het uitrollen van 5G niet meer straling zal geven dan de bestaande 1 t/m 4G netwerken. Het is toch niet de bedoeling van het CDA om terug te gaan naar de tijd van Ot en Sien om onze regio stralingsarm te maken?

Wij appreciëren het uiteraard dat u initiatief neemt in het belang van de burgers en dat u eventuele risico’s voor de volksgezondheid signaleert. Maar het ergert ons als werkgroep dat u niet thuis geeft daar waar het gaat om de veel acutere en concretere dreiging die uitgaat van het megamestvergister-project op de Laarberg. De oppositie heeft onlangs in de gemeenteraad nog de vraag voorgelegd om een openbare voorlichtingsavond te organiseren omtrent de perikelen rondom de mestvergister, maar daar was het CDA niet voor te vinden. De overheidsinstanties hebben bij het beoordelen van de risico’s van het megamestvergisterplan tot nu toe over de hele linie gefaald gezien het feit dat alle vergunningen vorig jaar door de rechtbank vernietigd zijn. Dat zou toch voor u ook een wake-up call geweest moeten zijn? Of op zijn minst een aanzet om tot actie te komen om te proberen de alsmaar groeiende onrust en onzekerheid bij grote delen van de bevolking, alsmede binnen uw eigen achterban, weg te nemen? 

Ook op onze recente oproep in de Groenlose Gids voor een breed opgezette discussieavond mochten we helaas nog geen reactie ontvangen. Misschien is dit wel het juiste moment om uw standpunt omtrent de mega- mestvergister bij te stellen zoals u dat destijds ook gedaan heeft in de discussie rond de megastallen? Ook in die problematiek was u nogal laat om het ontbreken van maatschappelijk draagvlak te onderkennen. In dit kader zouden wij het waarderen als wij op uw steun kunnen rekenen voor de organisatie van een openbare discussie- of voorlichtingsavond rondom het RMS Bioraffinage plan. We zijn ervan overtuigd dat u voor zo’n initiatief binnen de gemeenteraad een meerderheid gaat vinden. 

Wij zien uw positieve reactie met belangstelling tegemoet,
MegaMest
vergsiterGroenloNEE

We hebben al meerdere malen het lokale bestuur opgeroepen tot een openbare meeting om actuele informatie te delen en de vele openstaande vragen te beantwoorden omtrent het megamestvergisterplan. Daar is zeker nu behoefte aan, het Duitse RMS gaat het opgeven en is in vergaande onderhandeling om het megamestvergisterproject in Groenlo en Venlo ‘door te verkopen’ aan een Belgisch/Nederlandse investeringsmaatschappij. Dat verbaast ons helemaal niet gezien de uiterst wankele financiële basis waarop het hele RMS avontuur gebouwd is.

Ondertussen zijn wij bezig meer achtergronden over deze firma in kaart te brengen. Maar het is nu al wel duidelijk dat dit bedrijf ook geen kennis en ervaring met mestvergisting meebrengt. Wij hebben onze hand uitgestoken in hun richting om kennis te maken en om te horen wat hun plannen zijn maar voorlopig wordt een afspraak afgehouden. Per slot van rekening verdient iedereen het voordeel van de twijfel. 

In volgende updates zullen we verder ingaan op deze nieuwe ontwikkelingen en zullen dan ook meer achtergronden met u delen. Totdat het duidelijk is dat het hele plan van tafel gaat, blijven wij alert en ons maximaal inzetten tegen de komst van een megamestvergister op de Laarberg.

Uw financiële steun kunt u overmaken naar: 
Stichting Leefbaar Buitengebied Gelderland
Bank rekening nummer : NL 49 RBRB 0956149200
Onder referentie: MMVGN donaties

www.MegamestvergisterGroenloNEE.nl
www.facebook.com/megavergister
www.twitter.com/megavergister

Wat leren wij van de coronacrisis?

MegamestvergisterNEE – update 2.4

Er zijn aanwijzingen dat virussen zich meer verspreiden in gebieden met intensieve veehouderij en daardoor de kans verhogen dat mensen besmet raken. Wetenschappelijk onderzoek laat zien dat er een direct verband is tussen fijnstof en verspreiding van ziektekiemen zoals het coronavirus.

Fijnstof verspreidt virussen
Het verspreiden van ziektekiemen wordt veroorzaakt doordat deze zich hechten aan fijnstof. Fijnstof zit overal in meer of mindere mate in de lucht. Maar het is aangetoond dat bij het verplaatsen en verwerken van grote hoeveelheden mest er veel extra fijnstof vrijkomt. Bij een megamestvergister komt daarbij een ander, een veel groter gevaar om de hoek kijken. Dan krijgen we te maken met een sterk verhoogde concentratie van fijnstof in combinatie met de aanwezigheid van virussen en bacteriën in de mest. Een potentieel zeer gevaarlijke combinatie dus.

Virussen kunnen muteren
In mest komen van nature vele virussen voor maar die zijn meestal niet direct schadelijk voor mensen. Maar wanneer op een dag een van deze virussen gaat muteren en wel schadelijk wordt dan hebben we de poppen aan het dansen. Verontrustend in deze context is ook dat virologen zich niet meer afvragen óf maar wanneer dit gaat gebeuren.

Ramp niet te overzien
Mocht zich zo’n incident voordoen dan zal er in een grote straal rondom de megamestvergister een groot infectierisico ontstaan.
De werknemers op het industrieterrein voorop maar ook heel Groenlo en misschien zelfs ook delen van Eibergen lopen dan een direct besmettingsgevaar. Ramen en deuren sluiten zal dan echt niet meer voldoende zijn.

Megamestvergister NEE
Wat we hier schetsen is misschien een negatief scenario. Maar de vraag is waarom we überhaupt het risico met de megamestvergister op de Laarberg nog gaan nemen met de huidige coronacrisis als leidraad? Er zijn voor het mestoverschot toch alternatieven te overwegen die veiliger zijn?

Minister Wiebes denkt mee
Zeker als we de laatste informatie van minister Wiebes in zijn rondzendbrief aan de Tweede Kamer goed gelezen hebben. Hij lanceert een interessante gedachte om het anders en beter aan te pakken. Het baart hem zorgen dat er bij het kiezen van locaties voor mestvergisters veel mis gaat waardoor er lokaal veel protest uitgelokt wordt.

Foto: Rioolwaterzuiveringsinstallatie in Haarlo Gld.

Een goed alternatief
Zijn voorstel is om mestvergisters te bouwen op het terrein van de bestaande Rioolwaterzuiveringsinstallatie’s (RWZI).
Dit lijkt ons op zich een goed idee, er wordt daar immers al aan (slib)vergisting gedaan, dus kennis en ervaring is al aanwezig. Een bijkomend voordeel is dat daar direct het afvalwater op een verantwoorde manier gezuiverd kan worden. Daarnaast zijn deze locaties zo gekozen dat er veelal geen directe overlast is voor de bewoonde wereld.

Kleinschalige mestvergisters
Als daarbij ook nog de schaalgrootte wordt beperkt en het aantal mono-mestvergisters goed wordt verspreid over de RWZI’s in de Achterhoek, dan wordt daarmee het verplaatsen van mest beperkt. Op deze manier wordt het risico voor de verspreiding van virussen significant verlaagd.

Bestuurder wordt wakker
Wij vragen ons wel eens af: is het onwil, onmacht, onkunde of een ander (agrarisch?) belang dat bestuurlijk Gelderland parten speelt waardoor een maatschappelijk breed gedragen oplossing voor het mestoverschotprobleem wordt geblokkeerd?
Wij zouden zeggen, bestuurlijk Gelderland wordt wakker en ga aan de slag met dit voorstel van Wiebes. Stop met het hopeloos vastgelopen plan van de mestvergister in Groenlo en in het verlengde ook in Varsseveld, ga op zoek naar een meer realistische, duurzame én veilige oplossing.

Uw financiële steun kunt u overmaken naar: 
Stichting Leefbaar Buitengebied Gelderland
Bank rekening nummer : NL 49 RBRB 0956149200
Onder referentie: MMVGN donaties

www.MegamestvergisterGroenloNEE.nl
www.facebook.com/megavergister
www.twitter.com/megavergister

Komt van uitstel nu afstel?

MegamestvergisterNEE – update 2.3 

Enige weken geleden kondigden de overheidsdiensten ODRN/ODA aan dat RMS voor 30 maart een nieuwe vergunningsaanvraag voor de mestvergister op de Laarberg zou gaan indienen. Nu, twee weken later, komen ze met een persbericht waarin staat dat de vergunningsaanvraag van RMS uitstel krijgt tot 1 augustus 2020. Wisten de betrokken partijen in maart dan niet dat het niet op tijd ging lukken? Een vreemde gang van zaken en in deze context alles behalve geloofwaardig.

Heeft de tijd voor RMS stil gestaan?
Vorig jaar juni is de eerste vergunning door de rechtbank vernietigd en vanaf dat moment heeft RMS kunnen werken aan het opstellen van een nieuwe aanvraag. Dat lijkt ons ruim voldoende tijd om een verbeterde versie van de vergunningsaanvraag uit te werken. Waarom zou het de komende maanden dan wel gaan lukken ?

Financiële handel en wandel
Het volgen van geldstromen geeft interessante inzichten in de achtergronden van bedrijven. Daarom hebben wij ons al vanaf het begin verdiept in de financiële handel en wandel van RMS . Als we al deze informatie bij elkaar optellen dan is het verbazingwekkend dat er nog steeds opportunisten te vinden zijn die geld willen investeren in dit dubieuze megamestvergisterplan.

Komt het financiële einde stilaan in zicht?
Daarnaast zijn er aanwijzingen dat het financieel einde van RMS misschien wel eens snel in zicht gaat komen. Begin 2019 heeft RMS weer een nieuwe (derde) crowdfundingsactie in Duitsland opgestart. Ongetwijfeld vooral bedoeld om daarmee de deelnemers van de tweede crowdfunding te kunnen terugbetalen. Tot nu toe was de actie een totale mislukking, het lijkt erop dat men in Duitsland dit (piramide?) spelletje nu ook door heeft.

Is er nog wel geld?
De tweede crowdfunding zal hoe dan ook in september 2020 terugbetaald (ruim € 1 miljoen!) moeten worden. Hoe RMS dat gaat doen is een groot raadsel. Maar hoogstwaarschijnlijk zal RMS zich gaan beroepen op de kleine lettertjes in de bijlagen, vrij vertaald: ‘als we u niet kunnen terugbetalen, jammer, dan heeft u pech gehad’

Stop met investeren
Daarnaast zijn er ook sterke geruchten dat RMS nog steeds blijft proberen om bij de lokale veehouderij geld los te peuteren. Wij kunnen niet genoeg waarschuwen daar vooral niet in mee te gaan, financieel gezien is het RMS-verhaal een bodemloze put.

Samen optrekken
We hebben in het verleden al meermaals geopperd dat de lokale veehouderij een financiële claim bij RMS moet neerleggen. Of misschien moeten de gedupeerde veehouders zich gaan organiseren en samen optrekken om nog iets van het ingelegde geld terug te zien.

Tenslotte
Langs deze weg willen wij onze medestanders danken voor de morele én financiële steun, daaruit blijkt eens te meer hoe breed onze actie vanuit de bevolking gedragen wordt. Met deze bijdragen kunnen we, mocht het nodig zijn, opnieuw de beste juridische specialisten inhuren. Specialisten met kennis en ervaring die ons ook in de vorige procedures met raad en daad hebben bijgestaan. Ook al worden de kansen voor RMS om een megamestvergister op de Laarberg te realiseren steeds kleiner, wij blijven alert en volgen alle ontwikkelingen op de voet.

Uw financiële steun kunt u overmaken naar: 
Stichting Leefbaar Buitengebied Gelderland
Bank rekening nummer : NL 49 RBRB 0956149200
Onder referentie: MMVGN donaties

www.MegamestvergisterGroenloNEE.nl
www.facebook.com/megavergister
www.twitter.com/megavergister

Wanneer gaat het lokale bestuur eens verantwoordelijkheid nemen?

Update 2.2

Wij vonden het belangrijk om het gemeentebestuur van Berkelland en Oost Gelre een brief te sturen met daarin een verzoek om het bestemmingsplan op de Laarberg nogmaals te herzien. In 2014 werd dit bestemmingsplan al eens aangepast omwille van de lancering van het ambitieuze Bio-Based Transitie plan, waarin de RMS ‘bioraffinage’ fabriek een belangrijke rol zou gaan spelen.

Megamestvergister past niet in het plan
Wij citeren uit de brochure van de Laarberg over dit plan: ‘Het meest treffende voorbeeld is de voorgenomen bouw van een bioraffinage, die niet alleen mest circulair verwerkt maar ook duurzame energie produceert in de vorm van groengas’
Het is te gek voor woorden, maar beide beweringen zijn onwaar. Circulair is nooit de opzet van de RMS mestvergister geweest. Kan ook helemaal niet, want de meeste eindproducten zijn ongeschikt voor regionaal gebruik. Het sprookje van groengas opbrengst hebben we al vele malen eerder doorgeprikt. Er is geen sprake van duurzame energie, want er wordt, zwaar gesubsidieerd, groengas geproduceerd door aardgas te verstoken. Blijkbaar wordt dit door de overheid nog steeds niet als een vorm van fraude beoordeeld.

Niemand wil een stinkfabriek als buur
Daarnaast heeft er zich sinds de start van het Bio-Based plan geen enkele andere ondernemer aangemeld om naast de megamestvergister een bedrijf op te zetten. Hoe zou dat toch komen?

Bio-Based plan is mislukt
We kunnen dus concluderen dat het Bio-Based Transitie park op de Laarberg volledig mislukt is en dat het daarom tijd wordt om dit bestemmingsplan te heroverwegen om ruimte te maken voor andere initiatieven. Daarom hebben we deze brief aan de gemeentebesturen geschreven, op onze website en facebookpagina kunt u de inhoud nalezen. Bestemmingsplannen goedkeuren of aanpassen is een gemeentelijke bevoegdheid. Aanpassingen vergen natuurlijk wel politieke moed en in dit RMS-dossier hebben we daar helaas nog niet veel van gemerkt.

Wanneer worden burgers echt geïnformeerd?
Zoals de Torenwachter onlangs opperde, lijkt het ons ook een goed idee als alle betrokken partijen eens samen zouden zitten. Na de crisis, zodra dit natuurlijk weer mogelijk is. Wij denken daarbij aan een openbare bijeenkomst waar de voor- en tegenstanders tijd en ruimte moeten krijgen. Indien het lokale bestuur nog enige voeling met de bevolking heeft omtrent dit onderwerp, dan zouden zij het voortouw moeten nemen. Zeker in deze crisistijd is er nood aan eerlijke, transparante maar vooral volledige informatie.

Angst voor een open gesprek                 
Waar komt toch de angst en onzekerheid bij het gemeentebestuur vandaan om het gesprek met de eigen bevolking aan te gaan? Daarnaast zal het ook de grote vraag zijn of RMS dit openbare gesprek durft aan te gaan. De bal ligt wat ons betreft nu bij het lokale bestuur en we gaan zien of en hoe onze oproep een vervolg gaat krijgen.

www.MegamestvergisterGroenloNEE.nl
www.facebook.com/megavergister
www.twitter.com/megavergister